Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Gonet"

Analiza dopływu gazu do odwiertu z niejednorodnych formacji o małej przepuszczalności DOI:10.15199/62.2019.5.23


  Postęp technologiczny świata wymusza szukanie coraz to nowych źródeł energii. Od wielu lat szeroko znanym źródłem energii uważanym za paliwo ekologiczne, łatwe w transporcie i "elastyczne" w użyciu jest gaz ziemny. Jedynym jak dotychczas na skalę przemysłową źródłem gazu ziemnego są jego złoża zlokalizowane w skałach o zróżnicowanych parametrach petrofizycznych. Istotnym zagadnieniem jest poznanie mechanizmów rządzących przepływem gazu w strukturach porowych ukształtowanych w formie różnego rodzaju pułapek geologicznych. Powstawanie złóż węglowodorowych związane jest z transformacją materii organicznej w określonych warunkach termodynamicznych. Pogląd taki stał się obowiązujący we współczesnej nauce, choć należy pamiętać, że złoża gazu ziemnego płytko leżące mogą mieć pochodzenie biogeniczne (bakteryjne). Z uwagi na występowanie metanu w meteorytach nie wyklucza się też teorii o nieorganicznym pochodzenia gazu ziemnego. Klasyczne (konwencjonalne) złoża gazu i ropy wiążą się głównie z procesami migracji węglowodorów ze skał macierzystych, w których nastąpiło generowanie węglowodorów do skał zbiornikowych o dobrych właściwościach petrofizycznych (przepuszczalność 0,1-1000 mD, porowatość kilkanaście procent). Złoża niekonwencjonalne mają małą lub ultra małą przepuszczalność (zwykle poniżej 0,1 mD)1, 2). W przeszłości złoża takie były uważane za nienadające się do eksploatacji z nich gazu. Często były one i nadal są traktowane jako warstwy izolacyjne dla złóż konwencjonalnych. Jednakże wraz ze wzrostem zapotrzebowania na gaz i rozwojem technologicznym metod eksploatacji powrócono do nich. W złożach tych niemożliwa jest na ogół ekonomiczna eksploatacja gazu bez wykonania zabiegu hydraulicznego szczelinowania lub otworu poziomego albo rozgałęzionego. Otwory rozgałęzione są alternatywą dla szczelinowania hydraulicznego3). Zasoby gazu w złożach o małej przepuszczalności zalicza się do zasobów niekonwencjonalnych. Z analizy rozkładu za[...]

 Strona 1