Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz ŁUSZKIEWICZ"

Physical and numerical modelling of gas flow in electrostatic precipitator DOI:10.15199/48.2017.02.50

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego i numerycznego przepływu gazu przez model elektrofiltru, wykonanego w skali 1:20 do istniejącego obiektu. Model fizyczny wykonano z przezroczystego tworzywa w celu wizualizacji przepływu gazu (metodą iskrową). Na podstawie pomiarów rozkładu prędkości w modelu fizycznym, dobrano optymalny układ elementów kierująco-dławiących w celu zapewnienia równomiernego rozpływu gazu w komorze elektrofiltru. Symulacja numeryczna został wykonana w programie Ansys CFX. W pracy dokonano porównania wyników rozkładu prędkości uzyskanych za pomocą modelu fizycznego i numerycznego. (Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu gazu w elektrofiltrze) Abstract. In this paper results of numerical and physical modelling of electrostatic precipitator (ESP) in scale 1:20 to real object were presented. The physical model of ESP was made from transparent plastic to allow visualization of gas flow (by spark method). On the basis of physical modelling gas guiding elements were selected to ensure uniform velocity distribution thought ESP chamber. The numerical simulations were made using Ansys CFX. In this work results of numerical and physical modelling were compared. Słowa kluczowe: elektrofiltr, modelowanie fizyczne, modelowanie numeryczne. Keywords: electrostatic precipitator, physical modelling, numerical modelling. Introduction Modern electrostatic precipitators (ESP) are devices of high collection efficiency, which exceeds 99.9 %. A very precision analysis of factors which influence on ESP efficiency is required to achieve that. And one of the most critical parameters is gas flow distribution in ESP chamber. In industrial installations due to space saving, the duct length of the exhaust gas inlet to ESP should be minimiz[...]

Porównanie wyników pomiarów specjacji rtęci w spalinach wykonanych systemem do ciągłego monitoringu emisji i metodą Ontario Hydro DOI:10.15199/62.2018.3.22


  Rtęć jest niezwykle groźnym metalem ciężkim. W organizmach żywych nie pełni żadnej funkcji biologicznej, ale może być akumulowana w tkankach i narządach1). Głównym źródłem antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery jest sektor produkcji i transformacji energii (ok. 50% całkowitej emisji do atmosfery z terenu Polski w 2013 r. wg KOBIZE)2). Rtęć w spalinach występuje w trzech podstawowych formach: rtęć metaliczna Hg0, rtęć utleniona Hg2+ oraz rtęć związana z popiołem Hgp. Sumę form rtęci Hg0 + Hg2+ + Hgp określa się pojęciem rtęci całkowitej HgT. Ze względu na politykę energetyczną Unii Europejskiej emisja rtęci (HgT) do atmosfery pochodząca ze źródeł przemysłowego spalania została objęta zapisami tzw. konkluzji BAT3). Określają one zakres wartości standardu emisyjnego, który ma stanowić podstawę dla państwowego organu ochrony środowiska przy określaniu dopuszczalnych wartości stężenia zanieczyszczeń w spalinach. Przedziały wartości stężeń rtęci w spalinach pochodzących ze spalania węgla, zawartych w konkluzjach BAT przedstawiono w tabeli 1. Rtęć metaliczna Hg0 jest najbardziej stabilną z wymienionych postaci rtęci i stanowi ok. 90% rtęci znajdującej się w atmosferze4). Jest nierozpuszczalna w wodzie, a jej czas życia w atmosferze wynosi od kilku miesięcy do roku5). Rtęć metaliczna może reagować z tlenem, siarką oraz metalami alkalicznymi. Rtęć utleniona powstaje między innymi w wyniku reakcji rtęci metalicznej z atomami chloru, powstającymi 452 97/3(2018) Dr inż. Lukáš PILAŘ w roku 2009 obronił doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Ostrawie. Pracuje w firmie ÚJV Řež, gdzie jest kierownikiem projektu w wydziale Energoprojekt Praha. Specjalność - problematyka emisji rtęci ze spalania paliw. Dr inż. Karel BOROVEC w roku 2003 obronił doktorat na Wydziale Energetyki Politechniki w Ostrawie. Jest zastępcą dyrektora w Energy Research Centre na tej uczelni. Specjalność - pomiary stężenia zanieczyszczeń w spalinach. w tra[...]

 Strona 1