Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Dzik"

Układy elektroniczne i energoelektroniczne w systemach potrzeb własnych z ogniwami paliwowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony niżej tekst prezentuje zastosowanie ogniw paliwowych w systemach zasilania potrzeb własnych elektroenergetyki. Układy energoelektroniczne i elektroniczne są niezbędne w systemach zasilania z ogniwami paliwowymi. Zapewniają one poprawną pracę takiego systemu. Dzięki tym układom proponowany system może zasilać odbiorniki stabilizowanym napięciem stałym, stabilizowanym napięciem prze[...]

Układy falowników o podwyższonej niezawodności w wybranych rozwiązaniach firmy APS Energia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane układy falowników zapewniające podwyższoną pewność zasilania odbiorów. Układy falowników tego rodzaju stosuje się do zasilania odbiorów, które dla poprawnej pracy wymagają zasilania bezprzerwowego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz wykorzystaniu najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny sterowania układy firmy APS Energia spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów na świecie. Abstract. The article presents selected inverter systems that enable advanced reliability of loads supply. These kinds of inverter systems are used in loads supply, which in order to work correctly demand uninterruptible power supply. Due to appropriate construction and application of the latest world-class technology in the field of control, APS Energia sy[...]

Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowego DOI:10.15199/62.2017.9.6


  W Polsce węgiel kamienny jest nadal jednym z najważniejszych energetycznych surowców naturalnych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji energii elektrycznej, materiałów budowlanych, w hutnictwie oraz w energetyce rozproszonej do ogrzewania domów. Około 25% ilości wydobywanego węgla stanowią miały, których wykorzystanie poza energetyką przemysłową ma charakter ograniczony. Aktualnym problemem jest też zagrożenie spowodowane niewłaściwym sposobem spalania węgla, co w konsekwencji powoduje powstawanie "smogu". W celu ograniczenia niskiej emisji konieczna jest szybka zamiana dotychczasowych pieców i kotłów o spa-laniu dolnym na nowoczesne kotły węglowe o kontrolowanym spalaniu górnym. Wymagają one paliwa o określonej granulacji (8-25 mm), niskiej zawartości popiołu (poniżej 10%), wysokim cieple spalania (powyżej 24 MJ/kg), ograniczonej emisji pyłu, niskiej spiekalności (liczba Rogi poniżej 15) oraz niskiej wilgotności (poniżej 5%). Już dziś na polskim rynku węglowym występuje problem z kupnem tzw. "eko-groszku", który spełnia te wymagania. Będzie się on pogłębiał z czasem wobec wprowadzenia w życie ustawy o dopuszczeniu do eksploatacji kotłów piątej generacji oraz wymogów jakościowych wobec paliwa. Realizowane w AGH Kraków prace badawcze zmierzają do opracowania technologii wytwarzania kompozytowego paliwa stałego o wysokich walorach użytkowych1-5). Takie paliwo stałe uzyskane na bazie węgla kamiennego lub brunatnego charakteryzuje się m.in. odpowiednio dobranym składem granulometrycznym, niską wilgotnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną, spalaniem bezdymnym, niską emisją pyłów, wysokim ciepłem spalania, niską popielnością oraz niską spiekalnością. Można otrzymać je z miału węgla kamiennego (nawet o dużej spiekalności, liczba Rogi powyżej15), węgla brunatnego, węgla drzewnego i różnego rodzaju dodatków, w tym biomasy, które kształtują ich walory użytkowe. Ten rodzaj paliwa wytwarzany będzie z wykorzystaniem granulacji ciśnieniow[...]

Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej DOI:10.15199/62.2017.9.5


  Pierwszych pras walcowych używano do scalania miału węglowego. Największy rozwój brykietowania tego paliwa przypadł na I połowę XX w. W tym okresie w niektórych krajach brykiety stanowiły nawet 25% ogólnej produkcji węgla1). Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w. malała liczba czynnych brykietowni. Decydowały o tym przyczyny ekologiczne i ekonomiczne. Zwrócono m.in. uwagę na szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne paku, który był stosowany wtedy powszechnie jako lepiszcze w procesie brykietowania miału węglowego. Niekorzystne dla brykietowania było również to, że malała różnica cen między węglem średnich i grubych sortymentów a miałem. W Polsce produkcja brykietów rosła do 1972 r. i osiągnęła 1675 tys. t. Przez kilkanaście kolejnych lat utrzymywała się ona na poziomie nieco ponad 1350 tys. t/r. Ostatnią i największą brykietownię miału węgla kamiennego zamknięto w kraju pod koniec 1990 r., a po upływie 6 lat zdemontowano maszyny. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie brykietowaniem paliw stałych, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. To zagadnienie jest od dłuższego czasu przedmiotem badań prowadzonych w AGH. Tworzenie kompozytowych paliw stanowi nowe podejście do energetycznego wykorzystania stałych paliw kopalnych i biomasy2-5).Brykietując ich mieszanki uzyskuje się paliwo ekologiczne, które odznacza się stabilnymi, w przeciwieństwie do czystej biomasy, parametrami użytkowymi. Ma to istotne znaczenie dla jego odbiorców. Paliwo takie charakteryzuje się mniejszą emisją CO2 i CO oraz niższą zawartością siarki i wilgoci. Wytwarzanie paliw kompozytowych z dodatkiem odpadów, np. z produkcji rolnej, umożliwia ich zagospodarowanie przy zapewnieniu stałych parametrów nośnika energii. Dodatkową zaletą produkcji takich kompozytów jest możliwość stosowania dodatków kształtujących ich walory użytkowe. Wyniki badań własnych w zakresie scalania paliw kompozytowych, przeprowadzonych w Katedrze Systemów Wytwarzania[...]

 Strona 1