Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał BUJACZ"

Dźwiękowa prezentacja otoczenia niewidomym prototyp urządzenia Naviton


  W ostatnich latach w Zakładzie Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej powstały różne projekty, mające na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa osób niewidomych. Jednym z rezultatów owych projektów jest urządzenie nazwane Naviton, mające wspomagać niewidomych w samodzielnym poruszaniu się. Funkcjonowanie systemu (rys. 1) obejmuje: rekonstrukcję i segmentację sceny trójwymiarowej oraz syntezę kodów dźwiękowych, opisujących elementy sceny i filtrowanie przestrzenne dźwięków, dające wrażenie, że dobiegają one z kierunków, w których znajdują się przeszkody. Podejście to jest oryginalne na tle innych znanych systemów sonifikacji przestrzeni [1][2][3], od użytkownika. Przy tworzeniu algorytmu dźwiękowego opisu przestrzeni wzięto pod uwagę wiele badań psychoakustycznych, w szczególności teorię strumieni dźwiękowych Bregmana [5], oraz przeprowadzono ankiety[...]

Interaktywna sonifikacja obrazów dla niewidomych - badania pilotażowe DOI:10.15199/48.2016.09.26

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy problemu prezentacji informacji o obrazach z wykorzystaniem techniki sonifikacyjnej polegającej na dźwiękowym, niewerbalnym opisie obrazów często określanej również mianem "wyświetlania dźwiękowego" (ang. auditory display). Omówiono krótko podstawowe metody sonifikacji stosowane w prezentacji obrazów. W referacie skupiono się na tzw. interaktywnej sonifikacji obrazów, w której użytkownik systemu wskazuje dotykiem obszar obrazu do udźwiękowienia. W pracy opisano aplikację mobilną, służącą do nauki matematyki dla dzieci niewidomych, którą poddano testom użytkowym w szkole dla dzieci niewidomych. Program służy jako pomoc w nauce przebiegów wykresów funkcji wyświetlanych na ekranie dotykowym. Przemieszczenie palca wzdłuż wykresu funkcji powoduje wygenerowanie tonu o określonej częstotliwości, w miarę oddalania się od wykresu częstotliwość tonu jest zmniejszana. Oceniono przydatność takiej pomocy dydaktycznej w testach z docelowymi użytkownikami. Abstract. The paper concerns the problem of presenting visual information using image sonification - nonverbal auditory description often referred to as "auditory display". Common methods used in sonification of images are described. The paper focuses on so called interactive sonification, which allows the user to select an image area for auditory presentation. The paper describes a mobile application created for teaching math to blind children and tested in a school for the blind. The software aids in teaching the shape of function plots displayed on a touchscreen (moving a finger across the display generates a tone dependant on the proximity to the plotted line, with frequency increasing as the distance decreases). The usefulness of such an application in the teaching process was tested with blind users. (Interactive sonification of images - a pilot study). Słowa kluczowe: substytucja sensoryczna, interaktywna sonifikacja, Android, osoby niewidome, tyflopedagogika. Keywords: sensory sub[...]

 Strona 1