Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Skrzypczyńska"

Zastosowanie grafitowych elektrod pastowych modyfikowanych węglem aktywnym w detekcji 3-chlorofenolu metodą różnicowej woltamperometrii pulsowej DOI:10.15199/62.2017.10.22


  Chlorofenole należą do najpoważniejszych zanieczyszczeń środowiska pochodzących z procesów przemysłowych1). Mogą one też powstawać w wodzie pitnej w trakcie jej chlorowania lub też w trakcie degradacji chlorowanych pestycydów2). Chlorofenole w wodzie pitnej pogarszają jej smak i zapach2), który jest wyczuwalny już w stężeniach rzędu 10-1 mg/m3, a ze względu na swoją toksyczność stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ważne jest zatem zapobieganie ich uwalnianiu się do środowiska3, 4) oraz monitorowanie wody na obecność chlorofenoli, jak również ich degradacja i usuwanie z wody. Chlorofenole są także stosowane jako środki konserwujące do drewna, farb, włókien roślinnych i skóry wyprawionej oraz jako środki dezynfekujące. Wykorzystywane są też do produkcji herbicydów, fungicydów i insektycydów oraz do produkcji farmaceutyków i barwników5, 6). Związki te są uwalniane do wody, powietrza i gleby podczas wytwarzania, regularnego stosowania, a nawet podczas degradacji innych chemikaliów (np. kwasów fenoksyalkanowych)5, 6). Mogą być one łatwo wchłaniane przez drogi oddechowe, mogą się też dostawać do organizmu doustnie lub przez skórę7, 8). Pomimo niewielkiej zawartości chlorofenole są poważnym zagrożeniem dla zdrowia ze względu na ich wyjątkowo dużą aktywność i genotoksyczność oraz wywoływanie zaburzeń endokrynologicznych9). Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) zaliczyła chlorofenole do zanieczyszczeń priorytetowych10, 11) i dlatego konieczne jest opracowanie prostych, dokładnych i czułych metod oznaczania tych związków w środowisku. Ich detekcja może odbywać się różnymi technikami chromatograficznymi i elektroforetycznymi12-20). Choć metody te odznaczają się dużą czułością i selektywnością, mają kilka istotnych wad, takich jak cza2134 96/10(2017) Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, tel.: 261-83-95-61[...]

Carbon paste electrodes modified with reduced graphene oxide and carbon nanotubes and their use for determination of 4-chlorophenol Węglowe elektrody pastowe modyfikowane zredukowanym tlenkiem grafenu i nanorurkami węglowymi i ich zastosowanie do oznaczania 4-chlorofenolu DOI:10.12916/przemchem.2014.677


  Graphite paste electrodes were modified by addn. of reduced graphene oxide or multi-walled C nanotubes and for comparison C black (2-6% by mass) and studied for their ability to accumulation of p-ClC6H4OH by cyclic voltammetry. The peak current increased with the increasing amt. of nano-modifier added. No essential difference between the reduced graphene oxide and the nanotubes was obsd. Przeprowadzono badania wpływu modyfikacji węglowych (grafitowych) elektrod pastowych na ich przydatność w woltamperometrycznej metodzie analizy ilościowej. Modyfikacja polegała na dodaniu do past grafitowych różnych ilości zredukowanego tlenku grafenu lub wielościennych nanorurek węglowych, dla porównania także sadzy. Porównywano prądy pików na woltamogramach rejestrowanych metodą woltamperometrii pulsowej różnicowej w 5·10-4 M roztworze 4-chlorofenolu w buforze fosforanowym. Stwierdzono podobną ich zależność od ilości każdego z obu dodanych materiałów węglowych. Mija 55 lat od opublikowania pierwszej pracy na temat wynalezionej przez Adamsa1) węglowej elektrody pastowej CPE (carbon paste electrode). Elektroda składająca się z pasty z proszku grafitowego i oleju parafinowego odegrała i nadal odgrywa istotną rolę w elektroanalizie2). Z upływem czasu CPE były obiektem ogromnej liczby prac badawczych. Ich zastosowanie systematycznie rosło m.in. w analizie środowiskowej, w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Elektrody te poddawane były różnym modyfikacjom, m.in. przez dodawanie do pierwotnego składu grafit-substancja wiążąca (olej), trzeciego składnika. Jako modyfikatory znalazły zastosowanie m.in. nanomateriały węglowe. Szczególnie obiecujące wydają się być nanorurki węglowe3-5) i grafen6-8). Badano wpływ ich dodatku do grafitu w elektrodzie pastowej na rejestrowane woltamogramy m.in. woltamperometrii cyklicznej CV (cyclic voltammetry) i woltamperometrii pulsowej różnicowej DPV (differential pulse voltammetry). W publikowanych pracac[...]

 Strona 1