Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Jagiełło"

Carbon paste electrodes modified with reduced graphene oxide and carbon nanotubes and their use for determination of 4-chlorophenol Węglowe elektrody pastowe modyfikowane zredukowanym tlenkiem grafenu i nanorurkami węglowymi i ich zastosowanie do oznaczania 4-chlorofenolu DOI:10.12916/przemchem.2014.677


  Graphite paste electrodes were modified by addn. of reduced graphene oxide or multi-walled C nanotubes and for comparison C black (2-6% by mass) and studied for their ability to accumulation of p-ClC6H4OH by cyclic voltammetry. The peak current increased with the increasing amt. of nano-modifier added. No essential difference between the reduced graphene oxide and the nanotubes was obsd. Przeprowadzono badania wpływu modyfikacji węglowych (grafitowych) elektrod pastowych na ich przydatność w woltamperometrycznej metodzie analizy ilościowej. Modyfikacja polegała na dodaniu do past grafitowych różnych ilości zredukowanego tlenku grafenu lub wielościennych nanorurek węglowych, dla porównania także sadzy. Porównywano prądy pików na woltamogramach rejestrowanych metodą woltamperometrii pulsowej różnicowej w 5·10-4 M roztworze 4-chlorofenolu w buforze fosforanowym. Stwierdzono podobną ich zależność od ilości każdego z obu dodanych materiałów węglowych. Mija 55 lat od opublikowania pierwszej pracy na temat wynalezionej przez Adamsa1) węglowej elektrody pastowej CPE (carbon paste electrode). Elektroda składająca się z pasty z proszku grafitowego i oleju parafinowego odegrała i nadal odgrywa istotną rolę w elektroanalizie2). Z upływem czasu CPE były obiektem ogromnej liczby prac badawczych. Ich zastosowanie systematycznie rosło m.in. w analizie środowiskowej, w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Elektrody te poddawane były różnym modyfikacjom, m.in. przez dodawanie do pierwotnego składu grafit-substancja wiążąca (olej), trzeciego składnika. Jako modyfikatory znalazły zastosowanie m.in. nanomateriały węglowe. Szczególnie obiecujące wydają się być nanorurki węglowe3-5) i grafen6-8). Badano wpływ ich dodatku do grafitu w elektrodzie pastowej na rejestrowane woltamogramy m.in. woltamperometrii cyklicznej CV (cyclic voltammetry) i woltamperometrii pulsowej różnicowej DPV (differential pulse voltammetry). W publikowanych pracac[...]

Adsorpcja 4-chlorofenolu na nanomateriałach węglowych i ich zastosowanie w mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej DOI:10.15199/62.2018.11.13


  Oznaczanie analitów w próbkach o złożonych matrycach przy użyciu popularnych metod analitycznych jest często trudnym zadaniem. Ze względu na niskie poziomy stężeń oznaczanych substancji oraz możliwość wystąpienia interferencji, przed właściwą analizą należy wyodrębnić z matrycy anality oraz zatężyć je do poziomu umożliwiającego oznaczenie. Proces przygotowania próbki jest wstępnym i jednym z najważniejszych etapów procedury analitycznej, przez co znacząco wpływa na uzyskany wynik. W ostatnim 25-leciu szczególne znaczenie wśród technik przygotowywania próbek zyskała opracowana przez Arthura i Pawliszyna1) mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej SPME (solid phase microextraction). Jest to prosta, szybka i bezrozpuszczalnikowa metoda łącząca w jednym etapie proces pobierania próbki, izolacji i zatężania analitów oraz dozowania do chromatografu. Istota SPME polega na podziale analitu między fazą gazową lub ciekłą próbki a fazą stacjonarną pokrywającą włókno. Po procesie akumulacji, anality ulegają termicznej desorpcji bezpośrednio w dozowniku chromatografu gazowego (GC) lub są eluowane odpowiednim rozpuszczalnikiem dla dalszej analizy metodą chromatografii cieczowej (LC). Głównym elementem odgrywającym kluczową rolę w omawianej technice jest włókno SPME z naniesioną powłoką sorpcyjną (fazą stacjonarną), w której zachodzi proces sorpcji wybranych substancji organicznych. Obecnie na rynku dostępne są różne powłoki włókien SPME. Niestety często mają one wady ograniczające ich stosowanie m.in. do bezpośredniej analizy związków polarnych. Ponadto komercyjne włókna SPME charakteryzują się stosunkowo niską temperaturą roboczą, są niestabilne w rozpuszczalnikach organicznych oraz są drogie, przy jedno97/ 11(2018) 1879 Prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIĄTKOWSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Techni[...]

 Strona 1