Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Obara"

W pełnym składzie DOI:

Czytaj za darmo! »

Wśród informacji obowiązkowych podawanych na etykietach produktów spożywczych znajduje się wykaz surowców, z jakich produkt został wytworzony. Kolejność podawania tych informacji wskazuje na zawartość składników w produkcie, ponieważ wymienia się je w kolejności malejącej (według masy). W wykazie składników znajdziemy także informacje, czy w produkcie występują składniki alergenne oraz czy do jego wytworzenia użyto substancji dodatkowych.Od 13 grudnia 2014 r. na każdym podmiocie produkującym żywność oraz oferującym żywność konsumentowi finalnemu ciąży obowiązek stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. "w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności" (Dz. U. L 304 z 22.11.2011 r.). W przypadku żywności nieopakowanej, sprzedawanej w placówkach detalicznych oraz gastro[...]

Nieznajomość prawa szkodzi DOI:


  Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. Wdrożono zatem szereg norm prawnych, nie tylko w zakresie kontroli higieny żywności (obowiązujących zarówno producentów, przetwórców, rolników i sprzedawców), ale również dotyczących prawidłowego etykietowania oraz opakowywania produktów żywnościowych.Wszystkie wspomniane przepisy mają zapewnić gwarancję bezpieczeństwa produktów żywnościowych, na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji. W obrocie prawnym mamy zarówno przepisy prawa krajowego, jak i przepisy prawa wspólnotowego (prawo europejskie). Od 1 maja 2004 r. rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w dziennikach Urzędowych UE dostępne są na stronach internetowych Komisji Europejskiej: - eur-lex.europa.eu (Europejski System Aktów Prawnych) - efsa.europa.eu (EFSA - European Food Safety Authority - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Rozporządzenia UE oraz krajowe akty prawne dostępne są na stronach: - isap.sejm.gov.pl (Internetowy System Aktów Prawnych); - dziennikustaw.gov.pl Obowiązujące obecnie regulacje unijne z zakresu prawa żywnościowego tworzą spójny pakiet przejrzystych przepisów, obejmujących cały łańcuch żywnościowy. Polscy producenci i dystrybutorzy żywności zobligowani są do stosowania nie tylko przepisów krajowych, ale również ustanowionych przez UE. Należy pamiętać, że przepisy zarówno UE, jak i krajowe dotyczą produkcji i sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i unijnym oraz produktów importowanych z krajów trzecich, tj. spoza UE. W obrocie prawnym znajduje się obecnie około 350 obowiązujących aktów prawnych UE i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wykaz wybranych aktów prawnych UE i krajowych, do[...]

Zgodnie z prawem DOI:


  Pod pojęciem prawa żywnościowego rozumiemy normy międzynarodowe, w tym europejskiego prawa wspólnotowego, oraz normy prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej, których zasadniczym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i kompleksowej ochrony konsumenta. Do prawa tego zaliczamy zarówno akty normatywne o charakterze ogólnym - odnoszące się do każdego rodzaju żywności, jak i te zawierające szczególne normy dotyczące przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego.Głównym celem polityki dotyczącej bezpieczeństwa i jakości żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. Realizując ten cel, wdraża się szereg norm prawnych w zakresie: - kontroli higieny żywności obowiązującej rolników, producentów, przetwórców, sprzedawców - kontroli jakości produktów żywnościowych - zasad etykietowania, opakowywania środków spożywczych itp. Przepisy te mają zapewnić spełnienie zasady "od pola do stołu", czyli mają zapewnić gwarancję jakości i bezpieczeństwa produktu na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji. Nadrzędność prawa unijnego Państwa członkowskie Unii Europejskiej scedowały część swej suwerenności prawnej na rzecz organów unijnych. Europejski Trybunał [...]

Obowiązki i odpowiedzialność DOI:


  Prawo, a bezpieczeństwo żywności.O czym stanowi prawo żywnościowe? Mamy nadzieję, że nasz krótki przewodnik ułatwi orientację w zawiłościach rozporządzeń dotyczących praw i obowiązków producentów żywności.Zasadnicze regulacje prawne - bezpośrednio odnoszące się do producentów żywności oraz przedstawicieli urzędowej kontroli żywności - to:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego;  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny, w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obowiązujące regulacje unijne z zakresu prawa żywnościowego tworzą spójny pakiet przepisów obejmujących cały łańcuch żywnościowy. Dopełnienie wyżej wymienionych przepisów unijnych stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. "O bezpieczeństwie żywności i żywienia" (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 136, poz. 914 ze zmianami). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. zostało omówione w poprzednim artykule. Ogólne wym[...]

Higiena zgodnie z prawem DOI:


  Ogólne wymagania dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego, czyli Załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).Załączniki do rozporządzenia dotyczą produkcji podstawowej oraz wymagań, które muszą spełniać pomieszczenia, gdzie przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze oraz wymagań odnośnie do pomieszczeń ruchomych, tymczasowych, transportu, sprzętu, odpadów, zaopatrzenia w wodę, higieny osobistej, opakowań, obróbki cieplnej i szkoleń. Spełnienie wymogów określonych w załącznikach jest niezbędne przy uruchomianiu nowych obiektów oraz przy funkcjonowaniu istniejących zakładów produkcji i obrotu żywnością. Załącznik nr I "Produkcja podstawowa" "Produkcja podstawowa" oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także ,,łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego". Surowce (produkty podstawowe) mogą być przetwarzane w gospodarstwie (np. przetwarzanie surowego mleka na ser lub owoców na sok). Działania te nie wchodzą w zakres działań opisanych, jako produkcja podstawowa i podlegają wymogom higieny żywności określonym w Załączniku II do rozporządzenia, a także - w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego - odpowiednim wymogom rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Na poziomie produkcji podstawowej surowce (produkty podstawowe) mogą być transportowane, przechowywane i poddawane obróbce, o ile nie prowadzi to do istotnej zmiany ich charakteru. Surowce (produkty podstawowe) podlegają często działaniom mającym poprawić ich wygląd (mycie warzyw i usuwanie z nich liści, sortowanie owoców itp.). Produkcja podstawowa jes[...]

Mięsne regulacje Wybrane przepisy prawne dotyczące mięsa i produktów mięsnych DOI:


  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ustanawia wymogi dotyczące higieny stosowane przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze, zajmujące się żywnością pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie łańcucha żywnościowego.Chcąc w pełni zrozumieć różne aspekty rozporządzenia (WE) nr 853/2004 należy też zapoznać się z innymi częściami prawa wspólnotowego, szczególnie z zasadami i definicjami które zawierają następujące dokumenty: - rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. (zwane też ogólnym prawem żywnościowym) - rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 226 z 25.06.2004 r.) - rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165, z 30.04.2004 r.). 1. Obowiązki podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze przetwarzające żywność pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności muszą wdrożyć odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 2. Produkty objęte rozporządzeniem (WE) nr 853/2004. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ma zastosowanie tylko do nieprzetworzonej i przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego. Wykaz nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (określonych w art. 2 pkt 1 lit. n Rozporządzenia (WE) nr 852/2004) znajduje się w załączniku I do wymienionego dokumentu i obejmuje: świeże mięso[...]

Fundament bezpiecznej żywności DOI:


  Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - w zakresie swojej regulacji - wykonuje de facto aż 53 rozporządzenia UE i dokonuje transpozycji 43 dyrektyw UE, wymienionych w odnośniku nr 1 do tej ustawy. Po uwzględnieniu przepisów zmieniających lub zastępujących wskazane rozporządzenia i dyrektywy, rzeczywista liczba europejskich aktów prawnych wykonywanych lub implementowanych przez omawianą ustawę jest znacznie wyższa.Co roku wydawane są dziesiątki nowych - unijnych i krajowych - aktów prawnych i wytycznych regulujących funkcjonowanie rynku żywności. Zauważyć przy tym można wzrost poziomu szczegółowości przyjmowanych regulacji i ingerencję prawodawcy w nieuregulowane dotąd (bądź regulowane w minimalnym zakresie) obszary. Wynika to z szeregu powiązanych ze sobą zmian i zjawisk charakteryzujących dzisiejszy sektor rolno-spożywczy. Mowa tu w szcze-gólności o postępie technologicznym, rozwoju organizacyjnym zarówno samych przedsiębiorstw, jak i całego łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego, rozwoju nauki, a także rosnących oczekiwaniach konsumentów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowią fundamentalny akt prawa żywnościowego w Polsce. Regulują one zasady postępowania z żywnością na każdym etapie łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego, od zatwierdzenia i rejestracji zakładu spożywczego, po jej właściwe opakowanie, oznakowanie, dystrybucję i reklamę. Ustawa dotyczy bezpośrednio przedsiębiorców i instytucji związanych z rynkiem żywności. Do tych podmiotów należy bowiem trudne zadanie stosowania prawa żywnościowego. Ustawa z dnia 25.08.2[...]

Fundament bezpiecznej żywności(II) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2015 r. poz. 594.) DOI:


  Należy pamiętać, że w sprawie zatwierdzenia/rejestracji zakładu, trzeba zwrócić się do właściwego terenowo - ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Zakłady, które: - produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego - wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej  produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6  działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w art. 63 ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów przez terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzenie i rejestracja zakładu następuje wyłącznie na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład, który należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia działalności. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. "w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej" (Dz. U. z 2007 r., nr 106, poz. 730). Niedopełnienie ustawowego obowiązku zgłoszenia zakładu do rejestracji lub zatwierdzenia i rejestracji, zagrożone jest sankcją w postaci kary pieniężnej nakładanej w trybie postępowania administracyjnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Uzyskanie wpisu do[...]

Żywność pod kontrolą DOI:


  Urzędowa Kontrola Żywności stanowi jedno z najważniejszych i budzących zainteresowanie - ze strony producentów i sprzedawców żywności - zagadnień regulowanych przez prawo żywnościowe. Od wyników tej kontroli zależy często nie tylko kondycja finansowa przedsiębiorstwa (mogą zostać nałożone dotkliwe kary pieniężne), ale także jego rynkowy wizerunek. Decyzje organów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczące przypadków stwierdzenia zafałszowania żywności lub szkodliwości dla zdrowia, są podawane do publicznej wiadomości, m.in. w ramach systemu RASFF. Niezależnie od sposobu instytucjonalnej i administracyjnej organizacji, Urzędowa Kontrola Żywności (UKŻ) we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.Sposób i organizację UKŻ w państwach Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L 191 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozporządzenie (WE) NR 882/2004 Zakłada ono, że Organy właściwe w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych powinny spełniać szereg kryteriów operacyjnych, tak - aby zapewnić bezstronność oraz skuteczność takic[...]

Organy Urzędowej Kontroli Żywności Inspekcje kontrolne DOI:


  W Polsce organami kontrolnymi na rynku żywności są: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.Pierwsze dwie instytucje zajmują się głównie badaniem spełnienia warunków zdrowotnych, ostatnia - jakością handlową. Zakres kompetencji, sposób działania i realizację zadań w zakresie Urzędowej Kontroli Żywności (UKŻ) tych organów określone są w ustawach: yyz 14 marca 1985 r. "o Państwowej Inspekcji Sanitarnej" (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) yyz 29 stycznia 2004 r. "o Inspekcji Weterynaryjnej" (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.) yyz 18 grudnia 2003 r. "o ochronie roślin" (Dz.U. z 2016 r. poz. 17) yyz 21 grudnia 2000 r. "o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych" (Dz.U. z 2015 r. poz. 678) yyz 15 grudnia 2000 r. "o Inspekcji Handlowej" (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.). Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego. PIS sprawuje nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowad[...]

 Strona 1  Następna strona »