Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ SZYMAŃSKI"

Separatory koalescencyjne do usuwania związków ropopochodnych z wód opadowych i roztopowych


  Wody opadowe i roztopowe z aglomeracji miejskich stanowią źródło zanieczyszczeń organicznych, w tymzaliczanych do substancji ropopochodnych. Są to węglowodory: alifatyczne, karbocykliczne oraz heterocykliczne. Substancje te mogą być częściowo usuwane w separatorach instalowanych w miejskich systemach kanałów deszczowych. Z tego względu, obok innych specyficznych wskaźników zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych, do oceny skuteczności pracy separatorówmożna wykorzystać substancje ropopochodne jakowskaźnikowe, do których zaliczamy węglowodory monoaromatyczne, np.: benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX) oraz parafiny [1 - 3]. W artykule przedstawiono badania zanieczyszczeń ropopochodnych, występujących w zmieszanych wodach opadowych i roztopowych oraz wodach podczyszczonych w separatorach koalescencyjnych nowej generacji. Wody podczyszczone (oczyszczone ścieki) mogłyby być odprowadzane do wód powierzchniowych, nie powodując eutrofizacji, w których zanieczyszczenia ropopochodne ulegają dalszej degradacji. Głównym celem badań była ocena pracy separatorówkoalescencyjnych nowej generacji. Cel i zakres badań Badania wykonano w ramach programu ochrony wód powierzchniowych jednej z rzek przymorskich przed zanieczyszczeniami zawartymi w wodach opadowych i roztopowych. Polegały one na określeniu zawartości związków organicznych z grupy BTEX oraz parafin w wodach opadowych i roztopowych, podczyszczanych w eksperymentalnie zainstalowanych dwóch separatorach koalescencyjnych. Wody traktowane jako ścieki badano na dopływie i odpływie separatorów, skojarzonych z osadnikami pełniącymi rolę podczyszczalni [4, 5]. Celem montażu urządzeń podczyszczających (separatorów) była potrzeba uzyskania parametrów ścieków (podczyszczonych wód opadowych i roztopowych), odpowiadających wymaganiom zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków[...]

Analiza stanu środowiska na terenie wytwórni betonu w aspekcie możliwości zagospodarowania wód odciekowych DOI:10.15199/17.2017.10.6

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Badania odcieków z terenu składowania odpadów z produkcji betonu, jednego z przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Pomorza Środkowego wskazują, że zawierają one szereg zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Odcieki te, wraz ze ściekami z myjni urządzeń technicznych zgromadzonych na terenie przedsiębiorstwa, mają bezpośredni kontakt z wodami opadowymi. Mieszające się ścieki nie mogą być kierowane bezpośrednio do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej, ze względu na podwyższoną obecność związków mineralnych, w tym związków metali ciężkich oraz zanieczyszczeń ropopochodnych, generowanych na terenie własnej bazy transportowej. Wcześniejsze badania, prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wykazały podwyższoną zawartość chromu w próbkach osadu ściekowego pobranego ze studni melioracyjnej oraz zgromadzonego na utwardzonym podłoGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2017 409 żu, na którym deponowane są odpady poprodukcyjne. W związku z prowadzoną kontrolą stanu gospodarki osadowo-ściekowej przez WIOŚ przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do poprawy istniejących nieprawidłowości, z uwzględnieniem wszystkich elementów ochrony środowiska. Decyzją właścicieli przedsiębiorstwa podjęto szereg działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zaplanowano szereg czynności zmierzających do wymiany, bądź renowacji starych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz do opracowania technologii zagospodarowania wód odciekowych, jak również powstających tam odpadów. Tym samym niezbędne okazało się wykonanie badań składu fi zykochemicznego odcieków ze składowiska odpadów poprodukcyjnych oraz pobranych ze studzienek i myjni urządzeń technologicznych [5]. 2. Metodyka i zakres badań Zakres badań laboratoryjnych, prowadzonych w laboratoriach naukowych Katedry Gospodarki Odpadami Politechniki Koszalińskiej, dotyczył wybranej grupy związków mineralnych i organicznych. Tym samym w próbkach ścieków oznaczano: -[...]

System zadań wewnątrzzakładowych w powiązaniu z bodźcami materialnego zainteresowania załogi DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie ZCh "Blachownia" przedstawiono zagadnienia motywacji ekonomicznej w systemie płac załóg fabrycznych. Omówiono konkretne rozwiązania ekonomiczne, które w wyraźny sposób uzależniają wysokość premii pracowników od wykonywanych zadań (głównie obniżenie materiało- i energochłonności produkcji). Pierwsze próby zastosowania rozwiązań systemowych powodujących uzależnienie wysokości płac (premii) od wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa przeprowadzono w ZCh ,,Blachownia" 15 lat temu. Od 1 stycznia 1972 r. wprowadzono tzw. Kompleksowy system zadań wewnątrzzakładowych w powiązaniu z bodźcami materialnymi załogi. Wdrożenie od 1 stycznia 1973 r. nowych zasad ekonomiczno-finansowych zarządzania pociągnęło za sobą zmiany w zakładowym "systemie", który został zatwierdzony na Konferencji Samorządu Robotniczego 26 marca 1973 r. Służby ekonomiczne na podstawie szczegółowej obserwacji funkcjonowania "systemu" wykazały konieczność dalszej jego modyfikacji i udoskonalania w ce lu ma k s yma l n e g o " z g r a n i a " i n t e r e s ów p r z e s i ę b i o r s tw a (gospodarki narodowej) z i n t e r e s em załogi . Dzięki temu możliwy był dalszy postęp w zakresie poprawy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Blachowiański "system" wydany został w opracowaniu książkowym przez Ośrodek Postępu i Rozwoju Opolszczyzny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i rozesłany do poszczególnych przedsiębiorstw województwa. Zespół ekonomistów ZCh "Blachownia" za opracowanie powyższego systemu otrzymał Nagrodę Wojewódzką I Stopnia. Wykorzystując doświadczenia osiągnięte w tym zakresie w latach 1972-h 1978, wprowadzono nowelizację "systemu" w 1979 r. Istotą tych "systemów" było przedstawienie załogom zakładów i wydziałów oraz pracownikom obsługującym instalacje zadań techniczno-ekonomicznych do realizacji, z zachowaniem pełnej rangi i roli planu centralnego, tj. dyrektyw jednostki nadrzędnej, odpowiedzialnej za całkowite zaspok[...]

Wpływ warunków środowiskowych na transformację zanieczyszczeń mineralnych obecnych w odciekach składowiskowych DOI:10.15199/62.2018.9.23


  Odcieki generowane zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu eksploatacji składowisk odpadów komunalnych zawierają wiele zanieczyszczeń mineralnych. Stanowią one potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych1-3). Duży wpływ na te procesy ma rodzaj gruntu oraz zawartość w nim substancji organicznych i minerałów ilastych. Migracja ich do wód podziemnych zależy również od aktywności procesów biochemicznych zachodzących w samych odciekach oraz w podłożu składowiska, jak też w wodach podziemnych4-8). Część doświadczalna Materiał Badano zmiany właściwości fizyczno-chemicznych odcieków jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Pomorza Środkowego9-11). Do badań pobierano próbki odcieków z dwóch miejsc: z uszczelnionej kwatery składowiska oraz z kwatery zrekultywowanej. Metodyka badań Badania podstawowych składników chemicznych odcieków składowiskowych prowadzono na przestrzeni 10 lat eksploatacji składowiska (2007-2016), z różną intensywnością, głównie w miesiącach kwiecień-maj oraz październik-listopad, zgodnie z procedurami obowiązującymi w ustawodawstwie polskim. Badania zostały wykonane w laboratoriach Katedry Gospodarki Odpadami Politechniki Koszalińskiej. Badania w latach 2013-2015 prowadzono, gdy jedna z wcześniej eksploatowanych, nieuszczelnionych kwater składowiska była już zamknięta i zrekultywowana, a nowa kwatera posiadała już wszystkie elementy techniczne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami (m.in. uszczelnione podłoże składowiska, instalację do odbioru gazu składowiskowego i odcieków, system piezometrów monitorujących). Próbki odcieków poddano mineralizacji mieszaniną HNO3 (65%) i H2O2 (30%) przy użyciu energii mikrofalowej (aparat Milestone 1200 Mega). Zawartość wybranych metali ciężkich oznaczono techniką FAAS (iCE 3500Z Thermo Scientific SOLAAR). Podstawowe parametry fizyczno-chemiczne odcieków wyznaczono, stosując standardowe techniki analityczne. Przy opracowaniu w[...]

 Strona 1