Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Robert SMOLEŃSKI"

Filtr napięcia zaburzeń wspólnych z sinusoidalnymi napięciami wyjściowymi w układach napędów przekształtnikowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę warunków poprawnego działania filtru zaburzeń wspólnych zapewniającego dodatkowo sinusoidalne napięcia międzyfazowe w napędzie z dwu- i czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości. Pokazano, że w układzie czterokwadrantowym można uzyskać jedynie częściową kompensację napięcia zaburzeń wspólnych, ze względu na tętnienia napięć szyn obwodu pośredniczącego prądu [...]

Kompatybilność elektromagnetyczna czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę rozpływu prądów zaburzeń wspólnych w układzie czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego, która pozwoliła na identyfikację źródeł zaburzeń oraz określenie głównych modów oscylacyjnych prądów i dróg ich rozpływu. Na podstawie analizy rozpływu prądów zaburzeń wybrano odpowiednie miejsca zainstalowania oraz parametry elementów filtrów pasywnych (po stronie sieci i [...]

Zaburzenia przewodzone w asynchronicznych napędach grupowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz analiz dróg rozpływu zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych, generowanych przez dwa identyczne napędy asynchroniczne o regulowanej prędkości, dla różnych konfiguracji połączeń. Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 61800-3, za pomocą sztucznej sieci stabilizującej impedancję, w pełnym paśmie zaburzeń przewodzonych. Uzyskane wyniki pokazały[...]

Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadrantowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości sieć energetyczną niskich napięć. Badania zaburzeń przewodzonych w sieci lokalnej niskich napięć oraz badania impedancji toru zaburzeń wspólnych kabla energetycznego pokazały, że zaburzenia o istotnych dla kompatybilności elektromagne[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna układów energoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną systemów zawierających przekształtniki energoelektroniczne. Na podstawie przedstawionych przykładów uzasadniono konieczność wykonywania dogłębnych analiz kompatybilności elektromagnetycznej zarówno dla poszczególnych urządzeń jak i dla całych systemów. Abstract. In the paper there are presented the issues linked with electromagnetic compatibility of the systems consisting power electronic converters. On the basis of the presented examples the necessity of the in-depth electromagnetic compatibility analyses for both individual converters and whole systems has been justified. (Electromagnetic compatibility in power electronic systems). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia p[...]

Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane wnikaniem zaburzeń w sieć elektroenergetyczną a także z sumowaniem się zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę przekształtników. Analizowano zaburzenia wprowadzane do sieci przez trzy niemal identyczne dwukwadrantowe asynchroniczne napędy przekształtnikowe oraz przekształtniki AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową. Abstract. This paper addresses the issues connected with a penetration of the interferences into a power grid and with an aggregation of conducted EMI generated by the group of the converters. There were analyzed interferences introduced by three almost the same induction motor drives fed by two-quadrant frequency converters and the AC/DC converters with deterministic and random modulation.(Aggregated Co[...]

Wnikanie do sieci rozdzielczych SN zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne w sieciach nn

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących rozpływu zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w sieciach niskich i średnich napięć. Wyniki badań pokazują, że zaburzenia przewodzone generowane po stronie niskiego napięcia przenoszą się za pośrednictwem pojemnościowych sprzężeń na stronę średniego napięcia i mogą być obserwowane w odległych punktach pod napowietrznymi liniami SN. Abstract. In the paper the results of the investigations concerning the flow of EMI in LV and MV grids have been presented. The results showed that conducted EMI generated in LV grid can be transferred by means of parasitic couplings into MV network and can be observed in distant points under overhead MV lines. (Penetration of conducted EMI generated by power electronic converters in LV grid into MV distribution network). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, przemiennik częstotliwości, linia napowietrzna SN. Keywords: electromagnetic compatibility, conducted interferences, frequency converter, MV overhead line. Wstęp Tendencja do pozyskiwania energii ze źródeł lokalnych, a w szczególności ze źródeł odnawialnych, obecna w regulacjach administracyjno-prawnych Unii Europejskiej, powoduje, że korzystanie z takiej energii wymagać będzie stosowania znacznej liczby układów energoelektronicznych, w celu dopasowania jej parametrów do wymagań standardów jakościowych. Kumulacja źródeł znacznych zaburzeń w.cz. na niewielkim obszarze oraz możliwość oddziaływania przekształtników wzajemnie na siebie i inne urządzenia zainstalowane w systemie powoduje, że w systemach rozproszonych [1] zawierających przekształtniki energoelektroniczne nie mogą być pominięte zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC). Kompleksowe analizy EMC, uwzględniające całą złożoność pasożytniczych zjawisk elektromagnetycznych, nie nadążają jednak za żywiołowym rozwojem zastosowań przekształtników w systemac[...]

Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wektorową technikę modulacji, która przyczynia się do ograniczania napięcia zaburzeń wspólnych w trójpoziomowych falownikach napięcia o topologii kaskadowej. W związku z dużą liczbą dostępnych stanów dla falowników wielopoziomowych sterowanie przy pomocy klasycznych technik wektorowych może być skomplikowane. Proponowana technika modulacji charakteryzuje się dużą prostotą przy implementacji, z uwagi na możliwość zastosowania dostępnych modulatorów wektorowych. Abstract: In the paper a low common mode voltage vector modulation technique for the three-level cascaded voltage source inverter is presented. The large number of available states for multilevel inverters can make implementation vector control strategies complicated. The proposed modulation technique is simple to implement due to ability to use available vector modulators (Space vector modulation techniques for common mode voltage elimination in tree-level voltage source inverter). Słowa kluczowe: falownik kaskadowy, modulacja wektorowa PWM, zaburzenia wspólne, kompatybilność elektromagnetyczna Keywords: Cascaded inverter, space vector modulation, common mode interference, electromagnetic compatibility. Wprowadzenie Negatywnym efektem przekształcania energii elektrycznej przy pomocy przekształtników energoelektronicznych jest emisja przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych o znacznych poziomach[6]. Prądy zaburzeń powstają na skutek impulsowego charakteru przebiegów napięć wyjściowych falownika oraz pasożytniczych sprzężeń w układzie (głównie pojemnościowych)[6]. Zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez przekształtniki mogą powodować szereg problemów związanych z odpornością układów elektronicznych pracujących w ich sąsiedztwie [1][6]. Zastosowanie falowników wielopoziomowych pozwala na zwiększenie zakresu napięciowego i mocy przetwarzanej w układzie. Dodatkowo w układach z tymi falownikami niższy jest poziom emisji zaburzeń elektromagnety[...]

Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters

Czytaj za darmo! »

This paper deals with electrical power systems (EPS) with power electronics interfaces. The EPS with switch mode converters (SMC) are of particular interest. In general, one of the phenomena of SMC topologies is the generation of signal perturbation and examples of such signal perturbation from test results are presented. A simplified equivalent circuit model of the common mode (CM) and differential mode (DM) voltage and current analysis in a three-phase system is introduced. Furthermore, many examples of experimental test results in EPS with SMC are presented. Streszczenie. Artykuł dotyczy systemów elektroenergetycznych (SE) z interfejsami energoelektronicznymi. Szczególnie są to SE z przekształtnikami energoelektronicznymi (PE) o sterowaniu typu PWM. W ujęciu ogólnym, przedstawiono wyniki badań sygnałów zaburzeń, które są efektem stosowania PE w tych systemach. Wprowadzono model obwodowy systemu trójfazowego do analizy zaburzeń napięć i prądów typu CM oraz DM. Ponadto, przedstawiono wiele przykładowych wyników badań eksperymentalnych zaburzeń w SE z PE. (Zaburzenia przewodzone wysokiej częstotliwości obserwowane w systemach elektroenergetycznych z przekształtnikami energoelektronicznymi o sterowaniu typu PWM). Keywords: electrical power system, switch mode converter, compensator, conducted electromagnetic interference. Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, przekształtnik energoelektroniczny o sterowaniu typu PWM, kompensator, zaburzenia elektromagnetyczne. Introduction Electrical power systems are very important and convenient ways to “keep alive" industrial and social systems. These systems can be divided into electrical energy transmission systems (EETS) and electrical energy distribution systems (EEDS) [1]-[11]. In EETS there are two technologies used for controlling the transmission of energy: (i) high, medium or low voltage direct current (HVDC, MVDC, LVDC) devices with DC transmission and (ii) flexible alternating [...]

 Strona 1