Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Muszyński"

The sorption and degradation of sulfonylurea herbicides in soils Sorpcja i degradacja herbicydów sulfonylomocznikowych w glebach DOI:10.12916/przemchem.2014.531


  A review, with 94 refs., of physicochem. and biolog. properties of sulfonylurea triazine and pyrimidine rings-contg. herbicides. They were not only absorbed by plants but they could also seep into the soil where they underwent sorption and degrdn. The intensity and speed of the phenomena weare inversely correlated with the soil pH values and directly correlated with the soil temp. and humidity as well as with the biomass of soil microorganisms. W trosce o środowisko naturalne w rolnictwie preferowane są herbicydy podlegające szybkiej degradacji i nie przemieszczające się poza strefę swojego działania. Celem opracowania jest przedstawienie, na podstawie literatury, procesów fizykochemicznych i biologicznych, jakim podlegają herbicydy sulfonylomocznikowe w środowisku glebowym. Sulfonylomoczniki należą do herbicydów nowej generacji. Po zastosowaniu są pobierane przez rośliny, ale również przemieszczają się w głąb profilu glebowego, gdzie ulegają sorpcji i degradacji. Intensywność i szybkość tych zjawisk jest ujemnie skorelowana z pH gleby, a dodatnio z temperaturą, wilgotnością i biomasą mikroorganizmów glebowych. Obecnie jednymi z najczęściej stosowanych na świecie środków chwastobójczych są herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), do których zalicza się pochodne sulfonylomocznikowe (SU). Herbicydy z tej grupy należą do selektywnych preparatów systemicznych i są powszechnie stosowane do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych, głównie w uprawach zbóż oraz soi, rzepaku, lnu, buraków cukrowych, ziemniaków i pomidorów1, 2). Zainteresowanie rolników uprawą roślin zbożowych od wielu lat jest bardzo duże ze względu na ich szerokie wykorzystanie w rolnictwie i różnych gałęziach przemysłu. Ponadto w ostatnich latach coraz częściej biomasa zbóż przeznaczana jest do produkcji bioetanolu, a uboczne produkty tego procesu do skarmiania zwierząt3, 4). Duże zapotrzebowanie na rośliny zbożowe pociąga za sobą znac[...]

 Strona 1