Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Bajdur"

Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.12.28


  Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. w Polsce wytworzono 114,94 mln t odpadów przemysłowych, z których popioły powstałe podczas procesów produkcyjnych stanowiły 17,7 mln t1, 2). Procedury dotyczące unieszkodliwiania oraz składowania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych zostały określone przepisami obowiązującymi na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, takimi jak dyrektywy3, 4). Badania prowadzone nad opracowaniem skutecznych i efektywnych metod unieszkodliwia odpadów niebezpiecznych koncentrują się głównie na analizach substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie i związki organiczne, które negatywnie wpływają na środowisko lub różnorodność biologiczną. Jednakże w skład odpadów niebezpiecznych wchodzą również substancje nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do takich należą związki metali alkalicznych (Na i K) oraz metali ziem alkalicznych (Ca i Mg). W 2009 r. w regionie łódzkim powstało ok. 13,73 mln t odpadów, z czego 5,07 mln t stanowiły odpady z procesów termicznych, w tym odpady z elektrowni i zakładów energetycznego spalania paliw5). Kryteria związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego wyznaczonych oraz zalecane procedury analityczne charakteryzujące te odpady i produkty powstałe po ich unieszkodliwieniu zostały z[...]

Badania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany właściwości termomechanicznych poliamidu DOI:10.15199/62.2018.2.15


  Cykliczne rozciąganie-ściskanie materiałów, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, powoduje zmiany ich właściwości mechanicznych, o czym świadczy zmiana naprężenia szczytowego, szerokości i pochylenia pętli histerezy1). Zmiany te zależą nie tylko od rodzaju tworzywa i sposobu obciążania, ale również od stanu naprężeń własnych, będących wynikiem warunków wtryskiwania. Podczas obciążenia cyklicznego wyprasek naprężenia własne sumują się z naprężeniami będącymi skutkiem obciążenia, a wypadkowy stan naprężeń może decydować o kształcie pętli histerezy. Występujący stan naprężeń przejawia się w zmianie pola pętli histerezy podczas kolejnych cykli obciążenia, co może być miarą zmiany energii dyssypacji2). Przeprowadzone badania3) pozwoliły stwierdzić, że w wyniku cyklicznego rozciągania wyprasek, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, ze wzrostem liczby cykli obciążenia naprężenie szczytowe potrzebne do uzyskania odkształcenia granicznego (ε = 0,45%) zwiększa się, co wskazuje na umocnienie materiału. Wykazano również, że wzrost prędkości rozciągania powoduje zwiększenie naprężenia szczytowego oraz zmniejszenie szerokości pętli histerezy. W przypadku tworzyw o określonej strukturze wewnętrznej procesy zmęczeniowe zależą nie tylko od poziomu obciążania, ale również od czasu jego trwania i temperatury. Czynniki te są ze sobą ściśle sprzężone, więc ich wpływ na procesy zmęczeniowe jest funkcją aktualnych parametrów stanu badanego obiektu4). Najogólniejszym przypadkiem ‹ 264 97/2(2018) Dr hab. inż. Wioletta BAJDUR, prof. nadzw. PCz, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunek inżynieria sanitarna. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto, w 2004 r. ukończyła studia uzupełniające ma[...]

 Strona 1