Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW GARNCAREK"

Biobutanol. Perspektywy rozwoju produkcji

Czytaj za darmo! »

Biobutanol, czyli n-butanol otrzymywany poprzez fermentację, rozpatrywany jest jako przyszłościowy komponent zarówno benzyn silnikowych, jak i oleju napędowego. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metod otrzymywania n-butanolu z surowców naturalnych i syntetycznych, kierunków jego wykorzystania oraz doskonalenia procesów fermentacyjnych pod kątem doboru surowców roślinnych o charakterze nieżywnościowym i mikroorganizmów, a także porównano metody wyodrębniania produktu głównego za środowiska poreakcyjnego. A review, with 113 refs., of the processes for manufg. BuOH by Clostridium bacteria-catalyzed fermentation of non-edible polysaccharides, for modification of the bacteria by genetic engineering, and for recovering the product from the reaction mixt. by stripping[...]

Succinic acid from raw materials. Prospects for development of its production Kwas bursztynowy z surowców naturalnych. Perspektywy rozwoju produkcji DOI:10.15199/62.2015.10.31


  Przedstawiono podstawowe informacje na temat właściwości, produkcji i zastosowania kwasu bursztynowego. Stwierdzono, że na przestrzeni lat kwas ten otrzymywano syntetycznie w niewielkiej skali na potrzeby przemysłu chemicznego, podczas gdy obecnie jego produkcja rośnie dzięki wykorzystaniu biotechnologii. W metodach biochemicznych wykorzystuje się pozyskiwane z natury lub modyfikowane genetycznie wyspecjalizowane mikroorganizmy oraz tanie i łatwo dostępne surowce pochodzenia roślinnego. Wskazano potencjalne kierunki przerobu kwasu bursztynowego na chemikalia o dużym znaczeniu dla przemysłu organicznego. W ostatnim stuleciu przemysłowa synteza organiczna rozwijała się prawie wyłącznie z wykorzystaniem surowców kopalnych (węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny). Surowce te wyczerpują się, są coraz trudniej pozyskiwane z naturalnych pokładów, a dostawy są niepewne ze względów politycznych. Przerób surowców kopalnych na półprodukty (chemikalia) i produkty rynkowe prowadzi się najczęściej w procesach wysokotemperaturowych, które są energochłonne (co wiąże się z emisją CO2 do atmosfery i wpływa na globalne ocieplenie). Od dawna poszukuje się metod produkcji związków organicznych z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych (nawet odpadowych) surowców. Warunki te spełnia biomasa, materia organiczna wytwarzana przez przyrodę z udziałem energii słonecznej w cyklach rocznych lub kilkuletnich. Choć idea jak najszerszego wykorzystania biomasy roślinnej w przemyśle organicznym znana jest od dawna, to dotychczas udało się wykorzystać ją w dużej skali tylko w przemyśle celulozowo- -papierniczym, w produkcji biopaliw (bioetanol i biodiesel) oraz w produkcji związków powierzchniowo czynnych. Oprócz poszukiwania zamienników surowców kopalnych bada się też możliwości przerobu różnego typu surowców z wykorzystaniem procesów przebiegających w łagodnych warunkach, w prostych urządzeniach, najlepiej zgodnie z zasadami zielonej chemii i zrównow[...]

 Strona 1