Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Woźnicki A."

WPŁYW WARUNKÓW NAGRZEWANIA NA MAKROSTRUKTURĘ PRĘTÓW WYCISKANYCH ZE STOPU 6082


  Jedną z wad wyrobów wyciskanych ze stopów aluminium jest obwódka gruboziarnista. Powstawać ona może podczas procesu wyciskania lub podczas dalszego przetwarzania wyrobów wyciskanych, np. nagrzewania do kolejnych procesów przeróbki plastycznej na gorąco bądź, w przypadku stopów utwardzanych wydzieleniowo, nagrzewania do przesycania. Struktura prasówki powinna być zatem stabilna termicznie. W niniejszym artykule badano: wpływ koncentracji Cr (0,007 i 0,14 % mas.), temperatury nagrzewania wlewków do wyciskania (400 i 500 °C) oraz temperatury i czasu wyżarzania prasówki (odpowiednio w zakresie 470÷530 °C i 0,5÷2 h) na makrostrukturę prętów o średnicy 35 mm ze stopu 6082. Stwierdzono, że dodatek 0,14 % Cr zabezpiecza przed formowaniem gruboziarnistej obwódki w prętach, nawet jeśli wlewki przed wyciskaniem nagrzewano do temperatury 400 °C, a pręty wygrzewano w najwyższej z badanych temperatur, wynoszącej 530 °C. W przypadku stopu o śladowej zawartości Cr, akceptowalną makrostrukturę otrzymano jedynie dla wybranych wariantów nagrzewania prętów, pod warunkiem nagrzewania wlewków przed wyciskaniem do temperatury 500 °C. Słowa kluczowe: Obwódka gruboziarnista, stop 6082, wyciskanie, wyżarzanie EFFECT OF HEATING CONDITIONS ON MACROSTRUCTURE OF 6082 ALLOY EXTRUDED BARS One of extruded products defects is peripheral coarse grain layer. It may develop during extrusion or subsequent processing, for example heating to next hot deformation process or, in case of precipitation hardened alloys, solutionizing. Structure obtained after extrusion should therefore be thermally stable. In the paper, the macrostructure of 6082 alloy extruded bars was investigated. Influence of chromium content (0.007 and 0.14 wt %), billets preheating temperature (400 and 500 °C) and bars annealing temperature and time (in the range 470÷530 °C and 0.5÷2 h, respectively) were analyzed. It was stated, that 0.14 wt % chromium addition protects from developing peripheral coarse grain[...]

ANALIZA PRZEMYSŁOWYCH WARUNKÓW HOMOGENIZACJI OKRESOWEJ WLEWKÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Tematem opracowania jest niejednorodność nagrzewania i wyżarzania podczas homogenizacji okresowej wlewków w wa-runkach przemysłowych. Przeprowadzona analiza przebiegu nagrzewania i wygrzewania podczas homogenizacji wlewków ze stopu aluminium serii 7xxx, pozwoliła na opracowanie nowych warunków homogenizacji. Zaprezentowano możliwość zmniejszenia niejednorodności rozkładu temperatury we wsadzie pop[...]

ZASTOSOWANIE WALCOWANIA PLANETARNEGO DO WYTWARZANIA INSTALACYJNYCH RUR MIEDZIANYCH


  Na tle dotychczas stosowanych technologii produkcji instalacyjnych rur miedzianych, przedstawiono nową technologię Endless Copper Tube, opartą na walcowaniu odlewanych tulei w czterowalcowej walcarce planetarnej. W pracy zaprezentowano potencjalne korzyści wynikające z zastosowania nowej technologii. Słowa kluczowe: czterowalcowa walcarka planetarna, rury miedziane APPLICATION OF PLANETARY ROLLING FOR MANUFACTURING COPPER WATER TUBES On the background of technologies actually applied for copper tubes production, the new ECT Endless Copper Tube technology was presented. The core of new technology is four‐roll planetary rolling mill. The paper presents potential benefits resulting from the new technology application. Keywords: four‐roll planetary rolling mill, copper tubes Wprowadzenie Wzrastające zapotrzebowane na wysoko jakościowe miedziane rury instalacyjne, skłoniło konstruktorów do poszukiwań nowych, wydajniejszych metod ich wytwarzania. Obecnie, powszechnie stosuje się, bądź stosowano do niedawna, następujące rozwiązania: 1 — odlewanie półciągłe wlewka okrągłego → skórowanie → wyciskanie na prasie poziomej → ciągnienie na ciągarkach ławowych → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 2 — odlewanie półciągłe wlewka okrągłego → skórowanie → wyciskanie na prasie poziomej → walcowanie na zimno w walcarce pielgrzymowej → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 3 — odlewanie półciągłe wlewka okrągłego → skórowanie → dziurawienie w walcarce skośnej → walcowanie na zimno w walcarce pielgrzymowej → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 4 — odlewanie półciągłe (lub ciągłe) tulei grubościennej → skórowanie → walcowanie na zimno w walcarce pielgrzymowej → zwijanie w kręgi → ciągnienie na ciągarkach bębnowych, 5 — odlewanie ciągłe tule[...]

OTRZYMYWANIE ZŁOTA PŁATKOWEGO


  Złoto płatkowe zaskakuje nie tylko jako materiał zdobniczy. Swą wyjątkowością zachwyca również od strony technicznej. Na pytanie: "Jak to jest zrobione?" nie można udzielić odpowiedzi, nie nawiązawszy do 5000-letniej historii, do wieloaspektowości procesu, czy też do prestiżu z jakim związane są złote listki. Swą barwą, niedostępnością dla ludzkiej ręki oraz nanometrycznymi rozmiarami, stanowią one niezwykłą formę metalu szlachetnego. By je lepiej poznać, należy spojrzeć na ogólnie scharakteryzowany proces klepania płatków złota, z uwzględnieniem jego wieloaspektowości. Słowa kluczowe: złoto, płatek złota, klepanie złota PREPARATION METHOD OF GOLD LEAF Gold leaf is surprising not only as a decorative material. His uniqueness also impresses on the technical side. The question: "How is it done?" can’t be answered without reference to the 5000 years of history, the various aspects of the process or the prestige which are related to the golden leafs. Their color, the inaccessibility for the human hand and nanometric size, make them an unusual form of precious metal. To learn more about it, the look at the generally characterized process of gold leafs hammering is necessary, and various aspects of this process should be taken into consideration. Keywords: gold, gold leaf, goldbeating Wstęp Tworzenie i wykorzystywanie cienkich płatków metali na przestrzeni dziejów stawało się sztuką rzemieślniczą, która jako jedna z nielicznych pozostała niemal niezmieniona od czasów prehistorycznych. Zawsze była czymś na pograniczu bogactwa i oszustwa. To ona cierpliwie nauczała oszczędnego trybu życia, pozwalając jednocześnie doświadczać pożądanego przepychu. Jako rzemiosło jest również pośrednim inicjatorem jednego z procesów przeróbki plastycznej. Wszak pierwsze płatki złota wydają się być niczym innym, jak efektem prostego kucia. Trudno jednak postawić znak równości pomiędzy klasycznym kuciem, a wytwarzaniem płatków złota — tzw. procesem[...]

BADANIA WARUNKÓW HOMOGENIZACJI JUBILERSKIEGO STOPU SREBRA PRÓBY 925


  W artykule badano wpływ szybkości chłodzenia podczas krystalizacji na strukturę i twardość stopu AgCu próby 925 oraz porównano dwa sposoby homogenizacji tego stopu: homogenizację w płomieniu palnika oraz homogenizację w piecu. Stop odlano do wlewnicy stalowej nagrzanej do temperatury 250 °C oraz wlewnicy o temperaturze pokojowej. Następnie materiał homogenizowano w płomieniu palnika przez 5 i 15 min oraz w piecu przez 1 i 2 godz. We wszystkich przypadkach temperatura homogenizacji wynosiła 750 °C, a po zakończeniu wygrzewania chłodzono stop w wodzie. Wykonano badania struktury i twardości materiału przed i po homogenizacji. Badania struktury, oprócz obserwacji z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, obejmowały również analizę ilościową — określenie udziału drugiej fazy w stopie po odlaniu i homogenizacji. W strukturze stopu AgCu próby 925 przed homogenizacją stwierdzono obecność nierównowagowej eutektyki (mieszaniny roztworów na osnowach Ag i Cu). Jej udział jest wyższy (4,4 %) po odlewaniu do zimnej wlewnicy niż po odlewaniu do wlewnicy nagrzanej (3 %). Średnia twardość stopu po odlaniu do zimnej i nagrzanej wlewnicy jest porównywalna i wynosi ok. 80 HV. Po homogenizacji w płomieniu palnika przez 5 i 15 min, zaobserwowano znacznie niższy, niż w przypadku odlewu, udział drugiej fazy w strukturze stopu wynoszący ok. 1,8 %. Twardość stopu poddanego homogenizacji jubilerskiej, dla obu badanych czasów wyżarzania wynosiła ok. 55 HV. Homogenizacja w piecu spowodowała największy spadek udziału drugiej fazy, do ok. 0,4 % po dwóch godzinach wyżarzania. Zanotowano jednak wyższą twardość materiału niż w przypadku homogenizacji jubilerskiej, wynoszącą ok. 70 HV. Słowa kluczowe: stop AgCu, homogenizacja, ilościowa analiza mikrostruktury INVESTIGATIONS OF THE HOMOGENIZATION CODITIONS OF THE JEWELLERY SILVER ALLOY 925 FINENESS In the paper the influence of cooling rate during crystallization and the subsequent homogenization mode o[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE STOPU 6060 (Al-Mg-Si)


  Celem pracy było zbadanie wpływu warunków starzenia na własności mechanicznie płaskowników ze stopu 6060. Materiał po przesyceniu z temperatury 525 °C starzono w temperaturze od 25 °C do 225 °C przez czas od 0,5 do 128 godzin. Po takiej obróbce cieplnej stop poddano próbie rozciągania. Uzyskane wyniki przedstawiono jako wykresy zależności wielkości badanych (Rm, R0,2, A) od temperatury i czasu starzenia. Zależności te opisano równaniami matematycznymi. Takie opracowanie wyników badań pozwala w prosty sposób dobrać warunki starzenia prowadzące do osiągnięcia oczekiwanych własności mechanicznych. Słowa kluczowe: Stop 6060, starzenie izotermiczne, własności mechaniczne, aproksymacja THE INFLUENCE OF THE HEAT TREATMENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE 6060 (Al-Mg-Si) ALLOY The influence of the ageing temperature and time on mechanical properties of the 6060 alloy extruded profiles was investigated. The samples were solution treated at 525 °C for 1 h followed by water quenching and then aged in the temperature range of 25÷225 °C within regimes of time varying from 0,5 to 128 h. In order to determine the effect of heat treatment on the mechanical properties, tensile tests were performed. The received results (Rm, R0,2, A) were shown depending on ageing temperature and time in three dimensional diagrams. The obtained surfaces were approximated by polynomial equations. Presentation of the received results in the form of simple graphs allows, by selecting proper ageing conditions, to obtain the required mechanical properties. Keywords: 6060 alloy, isothermal ageing, mechanical properties, approximation Mgr inż. Tomasz Skrzekut, dr inż. Antoni Woźnicki, dr inż. Grzegorz Włoch — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, mgr inż. Marcin Rożek — Grupa Kęty S.A., Kęty. Rudy Metale R58 2013 nr 1 28 Wprowadzenie Stopy aluminium z krzemem i [...]

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW DOI:


  W epoce intensywnego rozwoju technik telekomunikacyjnych oraz Internetu zmianie ulega również model nauczania, zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach. W coraz większym stopniu odchodzi się od modelu tradycyjnego— kontaktowego, gdzie prowadzący był osobą przekazującą wiedzę, na rzecz tzw. nauczania na odległość, a w szczególności jednej z jego odmian — e-learningu. W nowym podejściu do edukacji prowadzący staje się swego rodzaju przewodnikiem studenta na drodze zdobywania przez niego wiedzy. W pracy przedstawiono krótko rozwój nauczania zdalnego oraz prawodawstwo, na którym opiera się możliwość stosowania nauczania na odległość (w tym e-learningu) w Polsce i w Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Omówiono również przykładowe narzędzia, dostępne na platformie Moodle, które ułatwiają kształcenie studentów oraz osiąganie założonych efektów kształcenia. W oparciu o dane literaturowe i doświadczenia własne stwierdzono, że profesjonalne wspomaganie kształcenia stacjonarnego e-learningiem przygotowuje Dr inż. Łukasz Kuczek, dr inż. Marcin Mroczkowski, dr inż. Antoni Woźnicki, dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. lukasz.kuczek@agh.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 12 s. 772÷778 773 przyszłych absolwentów do aktywnej ustawicznej edukacji i aktualizowania swojej wiedzy zawodowej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi kształcenia na odległość. Słowa kluczowe: narzędzia edukacyjne, e-learning, jakość kształcenia, kształcenie studentów, edukacja ustawiczna E-LEARNING AS A TOOL SUPPORTING EDUCATION OF ENGINEERS In the era of intensive development of telecommunication techniques and Internet, a change of traditional teaching model occurs, which is observed both in schools and at universities. There is a tendency to abandon the traditional contact model, where knowledge is [...]

 Strona 1  Następna strona »