Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Robert Ziółkowski"

Badanie wpływu wydzielonych pasów autobusowych na funkcjonowanie transportu publicznego w Białymstoku DOI:10.15199/33.2015.07.29


  Wartykule przeanalizowano wpływ wydzielonych bus pasów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Białymstoku. Wramach badań przeprowadzono pomiary prędkości komunikacyjnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych biegnących przez obszar śródmiejski oraz analizowano czasy podróży. Pomiary realizowano z wykorzystaniem mobilnego rejestratora danych dataloggerGPS w godzinach szczytu porannego i popołudniowego oraz w okresiemiędzyszczytowym. Do badań wyselekcjonowano ciągi uliczne zlokalizowane w obszarze śródmiejskim, na których występują środki uprzywilejowania dla autobusów w postaci wydzielonych bus pasów oraz ulice o zbliżonej charakterystyce drogowo-ruchowej bez takich usprawnień. Słowa kluczowe: transport publiczny, bus pasy, prędkość.rejestrator 1) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; e-mail: robert.ziolkowski@pb.edu.pl Badanie wpływu wydzielonych pasów autobusowych na funkcjonowanie transportu publicznego w Białymstoku Study of the separated bus lanes influence on public transport functionality in Bialystok dr inż. Robert Ziółkowski1) Streszczenie.Wartykule przeanalizowano wpływ wydzielon[...]

Nowoczesne techniki pomiarów parametrów ruchu drogowego DOI:10.15199/33.2018.03.10


  Informacje o ruchu drogowymi jego parametrach są fundamentalne z punktu widzenia analiz transportowych. Zapotrzebowanie na aktualne i prognozowane dane rozpoczyna się już na etapie planowania przebiegu nowych dróg, ale dotyczy również właściwego rozwiązania geometrii projektowanej drogi, jej utrzymania oraz efektywnego zarządzania. Badania parametrów ruchu drogowego są niezbędne do analiz bezpieczeństwa ruchu oraz studiów związanych z oddziaływaniemruchu na środowisko. Do niedawna podstawową i wystarczającą metodą gromadzenia danych była metoda ręcznego notowania. Wdrażanie innych metod pozyskiwania danych wiązało się raczej z testowaniem ich możliwości niż praktyczną implementacją. Intensywny rozwój i coraz powszechniejsze wdrażanie systemów ITS wspomagających zarządzanie ruchem wymusza jednak pozyskiwanie danych zbieranych i przesyłanych w czasie rzeczywistym. Rozwój technologii teleinformatycznych umożliwia implementację zaawansowanych narzędzi gromadzenia danych [7, 8]. Techniki tradycyjne wykorzystujące czujniki umieszczane w warstwach konstrukcji nawierzchni drogowej są ciągle potrzebne, ale niewystarczające ze względu na ograniczenia dotyczące zbieranych informacji oraz koszty montażu i utrzymania. Analizy związane z oceną funkcjonowania układów komunikacyjnych wymagają danych odzwierciedlających rzeczywisty ruch pojazdówi zachowania kierowców poruszających się w potoku ruchu ("Car-Following Data - CFD", "Floating Car Data - FCD") [2, 11, 12]. W artykule przedstawiono współczesne techniki pomiarówparametrówruchu drogowegowraz zmożliwościami ichwykor[...]

Prędkość chwilowa vs. prędkość odcinkowa na drogach zamiejskich DOI:10.15199/33.2019.05.09


  Informacje o ruchu drogowym i jego parametrach są fundamentalne z punktu widzenia analiz transportowych. Prędkość pojazdów jest jednym z podstawowych parametrów wykorzystywanych do oceny funkcjonalności sieci drogowo-ulicznej oraz jakości ruchu [1, 3, 4]. Ocena oparta jest na informacji o średniej prędkości chwilowej i jej parametrach, gdzie do pomiarów wykorzystuje się zazwyczaj stacjonarne urządzenia miernicze [2]. Czynnikami determinującymi wybór prędkości chwilowej przez kierowców dróg zamiejskich są przede wszystkim: typ przekroju poprzecznego; szerokość i liczba pasów ruchu; rodzaj oraz szerokość pobocza. W przypadku odcinków dróg w terenach zabudowanych bardzo istotne są również: gęstość skrzyżowań drogowych; gęstość przejść dla pieszych i wjazdów; charakterystyka zabudowy terenu przyległego czy charakterystyka potoku ruchu. Ustalanie odcinków badawczych - punktów pomiarowych na drogach zamiejskich, wiąże się z wytypowaniem odcinków prostoliniowych o odpowiedniej długości i charakterystyce geometrycznej. Zakłada się, że na tych odcinkach kierowcy poruszają się z ustaloną, stałą prędkością. Ważne jest również minimalizowanie wpływu obecności aparatury pomiarowej na zachowanie kierowców przejeżdżających w pobliżu punktu pomiarowego. W przypadku oceny wpływu charakterystyki geometr[...]

 Strona 1