Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Bekierski"

Wpływ wybranych materiałów budowlanych na klasy czystości powietrza pomieszczeń DOI:10.15199/33.2017.08.12


  Zgodnie z trzecim wymaganiem podstawowym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [9] dotyczącym higieny, zdrowia i środowiska obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Jakość środowiska wewnętrznego i wpływ na samopoczucie oraz komfort mieszkańców i użytkowników budynku to ważny i aktualny obszar badań. W artykule zaprezentowano autorską metodę określania wpływu zastosowanych materiałów na klasę zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń czystych w budynku. Porównano dwie niezależne metody analityczne: mikroskopową i z zastosowaniem dyskretnego licznika cząstek, a także określono współczynnik korelacji liniowej wyników oraz równanie regresji. Analizowano wpływ wybranych wyrobów na zanieczyszczenie powietrza. Wiedza zawarta w artykule może być użyteczna dla producentów materiałów budowlanych, projektantów, inwestorów, inżynierów, zarządców budynków, użytkowników i konserwatorów urządzeń instalacyjnych. Pomieszczenia specjalnego przeznaczenia (np. sale operacyjne, serwerownie)można klasyfikować ze względu na ilość zanieczyszczeń cząstkami stałymiwystępujących w powietrzu wewnętrznym. Klasę powietrza określa się przez pomiar stężenia cząstek o określonej średnicy i większej w jednostce objętości powietrza. Do niedawna najczęściej stosowanowtej dziedzinie amerykańską normę Federal Standard 209 [4], natomiast podstawową normą europejską, dotyczącą oceny pomieszczeń czystych jest seria EN ISO 14644 [6]. Obecnie w literaturze nikt nie powiązał emisji pyłowych z wyrobów z klasami czystości powietrza. W2002 r. PolskiKomitetNormalizacyjny wprowadził normy sankcjonujące standardy europejskie, m.in. PN-EN ISO 14644-1 [6]. Norma ta wprowadziła 9 klas czystości powietrza. Pomieszczenie czyste wg ISO to obszar o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami pyłów i drobnoustrojami w środowisku, w którymwy[...]

Ekologiczne kryteria oznakowania wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego


  Wieloparametrowe etykietowanie ekologiczne (typu I)wyrobów budowlanych ma na celu wyróżnienie wyrobów charakteryzujących się obniżonym negatywnym oddziaływaniem na środowisko w kluczowych fazach cyklu życia przez podaniewiarygodnej, transparentnej iweryfikowalnej informacji. Zgodnie z normą ISO 14024 [1], oznakowanie tego typu jest w pełni dobrowolne, a wymagania wielokryterialnemają być opracowywane przez niezależną stronę trzecią. Oznakowanie ekologiczne wyrobów staje się istotnym narzędziem realizacji polityki zrównoważonej produkcji i konsumpcji w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką mają odegrać tzw. zielone zamówienia publiczne [2]. Specyfikacje przetargowewprzypadku takich zamówień zawierająwymagania dotyczące właściwości środowiskowych obiektów i wyrobów budowlanych, a jednymze sposobów weryfikacji ich spełnienia może być posiadanie przez oferowanywyrób oznakowania ekologicznego typu I. W Polsce, Krajowy Plan Działań wdziedzinie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010 - 2012 przewidywał podwyższenie udziału "zielonych zamówień publicznych" do 20% [3]. W związku z tym, w Instytucie Techniki Budowlanej od 2010 r. prowadzone są prace badawcze nad kryteriami deklaracji środowiskowych I typu objętych procedurą certyfikacji zgodną z wymaganiami rozporządzeniaWE nr 66/2010 (EUEcolabel) [4]. Kryteria obejmują zarówno wybrane grupy wyrobów objęte Decyzjami KomisjiEuropejskiej, ustalającymi specyficzne wymagania przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego, jak też inne grupywyrobówbudowlanych uznane przez ekspertówza dysponujące odpowiednim potencjałem demonstracji poprawy właściwości ekologicznych. Z uwagi na brak harmonizacji w przypadku niektórych metod badawczych, w indywidualnych przypadkach dopuszcza się uwzględnieniemetod i dokumentów odniesienia innych niż zawarte w kryteriach (pod warunkiem potwierdzenia ich równoważności przez Instytut Techniki Budowlanej)[...]

 Strona 1