Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Furtak"

Energooszczędne elewacje - elementy kształtowania obudowy architektonicznej budynku DOI:10.15199/33.2015.07.31


  Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problematykę kształtowania przegród zewnętrznych budynku w kontekście oszczędności energetycznej, parametrów technicznych i materiałowych oraz optymalizacji kształtu i walorów estetycznych. Uwarunkowania te zaprezentowano na tle współczesnych przepisów technicznych, wymagań dotyczących budynków oraz wpływu rozwiązań na proces projektowy. Słowa kluczowe: energooszczędność, elewacje, fasady, architektura energooszczędna, izolacje hi-tech.po- BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 -2015 (nr 515) 1) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej; e-mail: mfurtak@pk.edu.pl Energooszczędne elewacje - elementy kształtowania obudowy architektonicznej budynku Energy efficient facades as element of architectural building structure dr inż. arch. Marcin Furtak1) Streszczenie. Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problematykę kształtowania przegród zewnętrznych budynku w kontekście oszczędności energetycznej, parametrów technicznych i materiałowych oraz optymalizacji kształtu i walorów estetycznych. Uwarunkowania te zaprezentowano na tle współczesnych przepisów technicznych, wymagań dotyczących budynków oraz wpływu rozwiązań na proces projektowy. Słowa kluczowe: energooszczędność, elewacje, fasady, architektura energooszczędna, izolacje hi-tech. Abstract.Modern trends in the design of energy-efficient facades are the result of the n[...]

Uroczyste otwarcie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Czytaj za darmo! »

9 października 2014 r. na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej został oddany do użytkowania nowy innowacyjny budynek do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie rozwoju technologii energooszczędnych - Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE). Działania promujące energooszczędność wynikają z polityki Unii Europejskiej, a co za tym idzie konieczności wprowadzenia w krajach członkowskich budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię w ciągu najbliższych kilku lat. Projekt Politechniki Krakowskiej jest kolejnym etapem pokazującym aktywność i zaangażowanie krakowskiej uczelni w działania wspomagające rozwój technologii energooszczędnych. [...]

Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego DOI:10.15199/33.2015.03.09


  Polityka europejska dotycząca działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej koncentruje się na sektorze budownictwa, odpowiadającego za ok. 40%całkowitego zużycia energii. Zrównoważone, energooszczędne budownictwo, to w najbliższych latach wymaganie i konieczność. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego we współpracy z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wprowadzają certyfikat, który potwierdzi wymagane parametry budynku energooszczędnego oraz jego wpływ na zdrowie użytkowników. Dokument jest pierwszym opracowanym w Polsce certyfikatem budynków energooszczędnych, spełniającym założenia budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, których wdrożenie nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej.Unia Europejska zewzględu nawyczerpywanie energetycznych paliw kopalnych oraz globalne ocieplenie, które ma bezpośredni związek ze wzrostem emisji dwutlenku węgla, podjęła działania mające na celu zahamowanie tego zjawiska. Kraje członkowskie opracowały i przyjęły pakiet 3 x 20. Na mocy dyrektyw, m.in. Dyrektywy 31/2010/UE, określono parametry budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, dostosowane do poszczególnych warunków klimatycznych. Wspólna europejska definicja budynków o niemal zerowym zużyciu energii mówi, że budynki tego typu powinny charakteryzować się obniżonym poziomem zapotrzebowania na energięwporównaniu z budynkami tradycyjnymi oraz że energia powinna byćwdużejmierzewyprodukowana lokalnie z odnawialnych źródeł energii. Definicja ta ma wyznaczać standard budownictwa europejskiego od 2012 r. Małopolska pionierem energooszczędności Wychodząc naprzeciw oczekiwaniominwestorów,Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, jednostka Politechniki Krakowskiej, wspólnie z partnerami:MałopolskimLaboratorium Budownictwa Energooszczędnego; Narodową Agencją Poszanowania Energii oraz PolskąAkademią Nauk (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią) opracowało Małopo[...]

Implementacja dyrektyw o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce i wybranych krajach Europy DOI:10.15199/33.2017.02.08


  W2010 r. została opublikowana przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. [1] w Sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) [2]. Na jej mocy kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do poprawy efektywności energetycznej budownictwa oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków. Jednym z wymagań Dyrektywy jest dostosowanie standardu nowo projektowanych budynków w krajach europejskich do budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (budynki NZEB). Implementacja Dyrektywy 2010/31/UE [2] wiąże się z nowelizacją krajowych przepisów oraz wprowadzeniem do prawodawstwa nowych rozporządzeń, wymaganych postanowieniami zawartymi w Dyrektywie. Kraje członkowskie mają jednak same określić wymagania minimalne dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym 244/2012 [3],[...]

Innowacje jako wynik współpracy nauki i biznesu DOI:10.15199/33.2018.01.19


  Małopolskie Centrum BudownictwaEnergooszczędnego (MCBE) jest niezależną międzywydziałową jednostką, powołaną na Politechnice Krakowskiej jako efekt programu SPIN model transferu innowacji w Małopolsce. Głównym zadaniem nowej jednostki jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązańm.in. dzięki nawiązywaniuwspółpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Celem MCBE jest również kreowanie świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej. MCBE jako efekt programu SPIN model transferuinnowacjiwMałopolscedziała jako Centrum Transferu Wiedzy w obszarze budownictwa energooszczędnego. Wramach projektuSPINdziała obecnie 9 Centrów Transferu Wiedzy powołanych na uczelniachwyższych iwośrodkach naukowo-badawczych. Każde z Centrów ma za zadanie rozwijać Inteligentną Specjalizację Regionu w ramach współpracy nauki, biznesu i samorządu. W artykule zostaną przedstawione efekty czteroletniej pracy MCBE, a przede wszystkim współpraca z firmą PalettenWerk przy tworzeniu nowej technologii wznoszenia budynków z drewna klejonego CLT z zastosowaniem złączy podatnych. Na początku działalności zespół MCBE opracował bazę naukowców z wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej, którzy wyrazili akces do [...]

 Strona 1