Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marcin IWANOWSKI"

Image methamorphosis based on universal morphological interpolator

Czytaj za darmo! »

The paper presents the method for interpolating digital images that automatically generates a sequence of images showing the methamorphosis of the content of the first image into the content of the second. Morphological interpolation performs this transformation by the modification of shapes of objects present in both images. The method is based on universal morphological interpolator, which - thanks to its parameters - allows obtaining various results of transformation. The method makes use of interpolation function that is computed based on geodesic distance functions. The method, originally applied only to interpolate binary images, may also be used to morph graytone and (in some extent) color images, what is also presented in the paper. Streszczenie. W artykule przedstawiono metode˛ interpolacji obrazów cyfrowych polegaja˛ca˛ na automatycznym generowaniu sekwencji obrazów przedstawiaja˛cych przemiane˛ zawartos´ci pierwszego obrazu w zawartos´c´ drugiego. Interpolacja morfologiczna realizuje te˛ przemiane˛ poprzez modyfikacje ˛ kształów obiektów znajduja˛cych sie˛ na obrazie. Metoda jest oparta o uniwersalny interpolator morfologiczny, który - dzie˛ki moz˙liwos´ci doboru pewnych jego parametrów - pozwala na uzyskiwanie zróz˙nicowanych wyników przekształcania. Wmetodzie jest wykorzystywana funkcja interpoluja˛ca wyznaczana na podstawie geodezyjnych funkcji odległo´sciowych. Metoda oryginalnie wykorzystywana jedynie do interpolacji obrazów binarnych mo˙ze byc´ takz˙e skutecznie stosowana do przekształcania obrazów szaros´ciowych i (z pewnymi ograniczeniami) kolorowych z paleta˛ kolorów, co równiez˙ jest przedstawione w artykule.(Przekształcanie obrazów z wykorzystaniem uniwersalengo interpolatora morfologicznego) Keywords: morphological image processing, image methamorphosis, morphing Słowa kluczowe: morfologiczne przetwarzanie obrazów, przekształcanie obrazów, morfing Introduction The paper presents the generic framework for automatic me[...]

Draughts playing system with vision-based interface

Czytaj za darmo! »

In this paper the draughtsplaying system based on the vision user feedback, is presented. The system plays draughts with a human players. It consists of two sub-systems: vision-based human-computer interface and draughts-playing engine. Two variants of vision user interface are introduced: the first one with application of computer and camera, the second one with application of computer, camera and overhead projector. The draughts-playing engine is based on the minimax algorithm with position estimation and some modifications: alpha-beta pruning, transposition tables, iterative deepening, quiescence search and null window heuristics. The efficiency of the systems has been proved by two draughts matches (eight games): between the system and the Champions of Poland in classical draughts. The results of the games prove that the application based on the method introduced in this paper is not only offering easy-to-use smart user interface but is able to compete with the best human players. Streszczenie. W niniejszym artykule prezentowany jest system graja˛cy w warcaby wykorzystuja˛cy do komunikacji z uz˙ytkownikiem wizyjne sprze˛z˙enie zwrotne. Przedstawione sa˛ dwa warianty wizyjnego interfejsu uz˙ytkownika - pierwszy do zastosowania z komputerem oraz kamera˛, drugi do zastosowania z komputerem, kamera˛ oraz projektorem. Silnik gry w warcaby oparty jest na algorytmie minimax oraz jego usprawnieniach: odcinaniu alpha-beta, tablicach transpozycji, pogł˛ebianiu iteracyjnym, przeszukiwaniu stanów stabilnych oraz pustym oknie przeszukiwa´ n. O efektywno´sci systemu s´wiadcza˛ wyniki dwóch meczów warcabowych (osiem partii): pomie˛dzy systemem a Mistrzami Polski w warcabach klasycznych. Rezultaty partii dowodza˛, z˙e aplikacja zrealizowana w oparciu o przedstawiona˛ w niniejszym artykule metode˛ nie tylko oferuje łatwy w uz˙yciu inteligentny interfejs uz˙ytkownika ale takz˙e jest w stanie rywalizowac´ z najlepszymi zawodnikami.(System graja˛cy w warcaby [...]

Image features based on morphological class distribution functions and its application to binary pattern recognitio

Czytaj za darmo! »

The paper presents novel morphological approach to binary pattern recognition based on morphological image processing. Depending on its spatial properties, each pixel belonging to binary pattern is assigned to one of four spatial classes using the morphological classification approach. Based on it, the class distribution functions are produced, normalized and sampled to obtain feature vector consisting of morphological features. The effectiveness of the proposed method was validated using nearest neighbour classification on the reference set of patterns. Streszczenie. Wartykule przedstawiono nowe podejs´cie do rozpoznawania wzorców binarnych wykorzystuja˛ce morfologiczne przetwarzanie obrazów. Kaz˙demu pikselowi wzorca binarnego jest przypisywana jedna z czterech klas przestrzennych. W oparciu o te˛ klasyfikacje˛ generowane sa˛ funkcje dystrybutywne klas, które sa˛ nasta˛pnie normalizowane i próbkowane w celu uzyskania wektora cech zawieraja˛cego cechy morfologiczne. Skutecznos´c´ metody została potwierdzona eksperymentalnie z wykorzystaniem klasyfikacji najbliz˙szego sa˛siada na referencyjnym zbiorze wzorców. (Cechy obrazu wykorzystuja˛ce morfologiczne funkcje dystrybutywne klas i ich zastosowanie do rozpoznawania wzorców binarnych) Keywords: pattern recognition, morphological image processing Słowa kluczowe: rozpoznawanie wzorców, morfologiczne przetwarzanie obrazów Introduction In this paper new binary image features are described. They are computed using morphological image processing tools. In particular the method is based on morphological classification. It allows extracting from the binary image pixels belonging to different spatial classes consisting of pixels characterized by particular morphological properties. Depending on the class being detected, various class extractors can be defined, based on morphological image processing operations. All the operators leading to extraction of spatial classes are using a single paramet[...]

Automatic detection of forest regions on scanned old maps

Czytaj za darmo! »

The paper presents the image processing method for detection forest regions from digitized old maps. The proposed scheme consists of two principal steps. In the first one the input color image is filtered using averaging filter and binarized by thresholding in the HLS color space. The second step is based on morphological image processing of binary images and results in smoothening of contours of forest regions and removing unnecessary objects. As experiments are showing, the proposed method produces correct results of segmentation, allowing extraction of forest regions that can be further effectively processed and analysed. Streszczenie. W artykule przedstawiono metode˛ segmentacji obrazów cyfrowych przedstawiaja˛cych skanowane mapy historyczne. Celem segmentacji jest wykrycie i wyodr˛ebnienie obszarów le´snych. Zaproponowna metoda składa si ˛e z dwóch etapów. Na pierwszym, wej´sciowy obraz kolorowy jest filtrowany i binaryzowany przez progowanie w przestrzeni kolorów HLS. Drugi etap polega na zastosowaniu filtrów morfologicznych w celu wygładzenia konturów obszarów le´snych oraz usuni˛ecia obszarów zb˛ednych. Jak pokazały przeprowadzone eksperymenty, zaproponowana metoda pozwala na uzyskanie prawidłowych wyników segmentacji, dzie˛ki czemu wyodre˛bnione obszary les´ne moga˛ byc´ naste˛pnie skutecznie przetwarzane i analizowane (Automatyczna detekcja obszarów le´snych na skanowanych mapach historycznych). Keywords: image segmentation, morphological image processing, old maps Słowa kluczowe: segmentacja obrazów, morfologiczne przetwarzanie obrazów, mapy historyczne Introduction In the digital era, almost all the information is produced in digital form that can be further processed automatically according to user’s needs. However, the information resources published years ago are stored in classic, paper-based forms. In order to make them compatible with modern information sources the digitalization is performed. In most of the cases[...]

Comparing images using color blob approach

Czytaj za darmo! »

The paper presents novel approach to measuring image similarity. It is based on detection of regions of dominant colors, called color blobs, and computing their numerical description. The color image is transformed into a set of layered blobs characterized by both their color and some other parameters referring to their shape. In order to compare images, the numerical description of their layers of blobs is used to compute image dissimilarity measure. The results of experiments presented in the paper prove that the proposed method allows effective image comparison and can be used in image-based data search. Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe podejscie do porównywania obrazów. Jest ono oparte na wykrywaniu obszarów kolorów dominuja˛- cych (plam koloru) oraz na wyznaczaniu ich opisu numerycznego. Obraz kolorowy jest przekształcany w zbiór plam, poła˛czonych w warstwy, definiowanych przez kolor oraz parametry odnosza˛ce sie˛ do kształtu. Na podstawie opisów numerycznych warstw wyznaczana jest miara niepodobienstwa mie˛dzyobrazowego. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych eksperymentów dowodza˛, z˙e proponowana metoda pozwala na efektywne porównywanie obrazów i mo˙ze byc skutecznie wykorzystywana m.in. w wyszukiwaniu danych obrazowych. (Porównywanie obrazów z wykorzystaniem metody plam koloru) Keywords: pattern recognition, image processing, image comparison, image similarity Słowa kluczowe: rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie obrazów, porównywanie obrazów, podobienstwo obrazów Introduction Image comparison is used in various computer science branches dealing with digital images. It is crucial for contentbased image database and Internet search. Usually in those areas one provides a reference image and appropriate algorithm is searching the given data sources and comparing the stored images with the reference one. In some cases, however, not the images themselves are compared, but the measures computed upon the images. [...]

"Blind Phone" - nowy interfejs wspomagający niewidomych w obsłudze smartfonu DOI:10.15199/48.2016.09.34

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nowy interfejs wspomagający osoby niewidome i słabowidzące w obsłudze smartfonów z systemem Android. Pozwala on telefonować, wysyłać i odbierać SMS-y, korzystać z "książki telefonicznej", a także z dodatkowych funkcji, np. pozycjonowania czy monitorowania stanu baterii, za pomocą komend głosowych. Szczegółowo omówiono budowę programu oraz działanie poszczególnych funkcji. Abstract. This article presents a new interface supporting blind and partially sighted people in the Android smartphones use. It enables them to call, send, and receive text messages, make use of a "phone book" as well as of additional options, e.g., positioning or battery monitoring, via voice commands. The software concept and structure of this application have been discussed along with its main functionalities. ("Blind Phone" - a new interface supporting the blind in smartphone use). Słowa kluczowe: niewidomi, niedowidzący, słabowidzący, smartfon, Android. Keywords: the blind, partially sighted, visually impaired, smartphone, Android. Wprowadzenie Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój technik komunikacyjnych [1, 2, 3], informacyjnych i multimedialnych sprawił, że klasyczne telefony komórkowe zostały prawie całkowicie wyparte przez swoje nowsze odpowiedniki, tzw. "inteligentne" telefony (z jęz. ang. "smartfony") o zupełnie innej konstrukcji. Smartfony, przeważnie z dużym ekranem dotykowym, coraz bardziej przypominają podręczny komputer, a telefonowanie niekoniecznie jest ich główną funkcją. Nawet popularne modele smartfonów oferują szerokie spektrum możliwości - od robienia zdjęć z dużą rozdzielczością, filmowania za pomocą minikamery, kończąc na aktywnym korzystaniu z internetu bądź z rozmaitych aplikacji współpracujących z różnymi czujnikami umieszczonymi w telefonie, np. z odbiornikiem sygnałów GPS, czy elektronicznym żyroskopem. Mimo ogromnych możliwości, wbudowanego procesora i dużej mocy obliczeniowej, popularne smart[...]

 Strona 1