Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Arczewska"

Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na właściwości spektroskopowe ksantohumolu DOI:


  W ostatnich latach przemysł farmaceutyczny i browarniczy ponownie zaczyna interesować się roślinami leczniczymi i zawartymi w nich związkami poprzez badanie ich działania zarówno in vitro, jak i na poziomie molekularnym1, 2). Uzyskanie maksymalnego prozdrowotnego efektu przy minimalnych skutkach ubocznych możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie izolowanych, stężonych substancji aktywnych występujących w roślinach. Wśród tej grupy roślin ważne miejsce zajmuje chmiel zwyczajny (Humulus lupulus L.), który stanowi cenne źródło naturalnych substancji aktywnych o wszechstronnym pozytywnym działaniu na organizm człowieka2-4). Chmiel jest bogatym źródłem flawonoidów, olejków eterycznych, żywic, terpenów oraz garbników odpowiedzialnych za kształtowanie smaku i aromatu piwa5). Podstawowym materiałem wykorzystywanym w przemyśle browarniczym są żeńskie kwiatostany szyszek chmielu2). Na największą uwagę, ze względu na interesujące właściwości prozdrowotne i znaczenie dla przemysłu browarniczego, zasługuje prenyloflawonoid 2’,4’,4-trihydroksy-6’-metoksy-3-(3-metylo-but-2-en- -1-yl)chalkon (ksantohumol, XN), który stanowi aż 80-90% całkowitej masy polifenoli zawartych w chmielu6-8). Pod względem strukturalnym należy on do grupy chalkonów, będących produktami pośrednimi w biosyntezie flawonoidów. Szkielet strukturalny związku stanowią dwa pierścienie aromatyczne (A i B) połączone poprzez łańcuch trzech węgli z nienasyconym wiązaniem oraz podstawiona w pierścieniu A jednostka prenylowa w pozycji 3` (rys. 1). Dotychczas bardzo intensywne badania nad zastosowaniem XN w lecznictwie wskazują na szerokie spektrum jego aktywności biologicznej. Wykazuje on działanie antynowotworowe9, 10), antyangiogenne11), przeciwwirusowe12), a także ochronne przed uszkodzeniami oksydacyjnymi w DNA13). Przy niskich stężeniach (1-50 μM) wykazuje działanie przeciwnowotworowe na wszystkich etapach procesu nowotworzenia, w fazie inicjacji, promocj[...]

Wollastonite-filled and Arabic gum-modified starch films. Part 3**. Optical properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. III**. Właściwości optyczne DOI:10.15199/62.2017.3.41


  Wollastonite-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8-16%) and studied for their optical properties by colorimetry, UV-Vis and FT-IR spectrometry. An increase in the film opacity and an increase of the intensity of O-H vibrations in the range of 3000-3600 cm-1 were obsd. Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości optyczne folii ze skrobi ziemniaczanej napełnianej wollastonitem (Ca- 3Si3O9). Do badań zastosowano trzy niezależne metody pomiarowe: spektroskopię UV-Vis, spektroskopię FT-IR oraz pomiary kolorymetryczne. Stwierdzono zmniejszenie przepuszczalności oraz zmianę barwy otrzymanych filmów w zakresie nadfioletu i promieniowania widzialnego. Zastosowanie gumy arabskiej jako środka dyspergującego miało wpływ na strukturę otrzymanych folii skrobiowych. Analiza w podczerwieni folii domieszkowanych gumą wykazała większą intensywność pasm w obszarze częstotliwości przypisanych drganiom ugrupowania O-H pochodzącego od wolnych, wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Zmianom strukturalnymi mogły ulegać również wiązania glikozydowe skrobi. W poprzednich pracach oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne1) oraz adhezyjne folii2) wytwarzanych ze skrobi napełnianej wollastonitem. Właściwości te wynikają z wzajemnych oddziaływań składników na poziomie cząsteczkowym. Szybkimi metodami oceny i identyfikacji tych oddziaływań są optyczne metody spektroskopowe w zakresie UV-Vis i podczerwieni. Są to sposoby tanie i niedestrukcyjne, pozwalające ponadto ocenić barwę badanych materiałów oraz ich przezroczystość. Skrobia jest naturalnym węglowodanem zbudowanym z jednostek glukozowych. Nie jest ona jednak chemicznie jednorodnym materiałem, zawiera 20-25% amylozy oraz 75-80% amylopektyny, połączonych wiązaniami (1→4)-α-D-glikozydowymi oraz (1→6)-α-D-glikozydowymi3). Guma arabska jest zestalonym sokiem drzew akacjowych z gatunku Acacia. Jest to polisacharyd[...]

Effect of the surface structure of thermoplastic starch pellets on the kinetics of water vapor adsorption Wpływ struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej DOI:10.15199/62.2016.4.31


  Wheat, maize and potato starches were converted to thermoplastic starch (TPS) with glycerol by extrusion, pelletized at changing the speed of extruder screw and studied for apparent d., true d., total porosity, and sp. pore vol. The TPS pellets were studied for water adsorption from air at 20°C and relative humidity 75.3% for 72 h to det. the adsorption kinetics. The lowest hydrophilicity of TPS was found for the pellets extruded at highest speed of extrusion screw (120 rpm). Dokonano oceny wpływu struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej (TPS) wytworzonej na bazie skrobi pszennej, kukurydzianej i ziemniaczanej na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Strukturę tę modyfikowano poprzez zmianę prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, zmieniając gęstość pozorną (objętościową), gęstość rzeczywistą, porowatość całkowitą i względną objętość porów. Badanie prowadzono przez 72 h w środowisku o wilgotności względnej 75,3% w temp. 20°C, wyznaczając przebieg kinetyki adsorpcji pary wodnej w funkcji czasu oraz zmian szybkości adsorpcji pary wodnej w funkcji zawartości wody. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano wpływ rodzaju użytej skrobi oraz parametrów technologicznych procesu ekstruzji na adsorpcję pary wodnej przez granulat TPS. Skrobia stanowi jeden z najszerzej spotykanych polimerów pochodzenia roślinnego. Charakteryzuje się dużą zdolnością do zagęszczania i suspendowania, dzięki czemu umożliwia tworzenie żeli, filmów lub błon. Możliwość przetwarzania natywnej skrobi do postaci termoplastycznej TPS (thermoplastic starch) pozwala rozszerzyć obszar wykorzystania polimerów skrobiowych o nowe gałęzie przemysłu, takie jak przemysł opakowaniowy (sztywne lub plastyczne bioopakowania i pojemniki) lub przemysł spożywczy (filmy)1-3). W celu przetworzenia natywnej skrobi do postaci TPS niezbędne jest dodanie plastyfikatora. Jego obecność gwarantuje, że podczas podgrzewania skrobia nie ulegnie degradacji, a żelatynizacji. [...]

 Strona 1