Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Rucińska"

Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej DOI:10.15199/33.2016.10.07


  W artykule przedstawiono wyniki badań zaprawy cementowej z udziałem mielonego gruzu ceglanego i betonowego, wskazujące na jego przydatność do celów budowlanych. Inspiracją eksperymentu był fakt, iż cykl istnienia wielu obiektów budowlanych dobiega końca. Rozbiórce podlega część poniemieckiej zabudowy, budynki przemysłowe, obiekty infrastruktury drogowej, kolejowej czy portowej.Wzwiązku z tym powstają ogromne ilości odpadów, w tym gruz budowlany, stanowiące obciążenie środowiska naturalnego, dlatego istotne jest opracowanie rozwiązań, które zminimalizują ten problem. Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, recyklat ceglany, recyklat betonowy, materiały odpadowe, zaprawy z recyklatem.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. [2], wprowadzenie na rynek UE wyrobów budowlanych wymaga spełnienia zasad zrównoważonego budownictwa. Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych, to m.in. "Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności: ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce; trwałość obiektów budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowcówimateriałów wtórnych". Jednym ze sposobów stosowania zasad zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie gruzu budowlanego czy też stłuczki szklanej, gdzie przy odpowiedniej obróbce uzyskany recyklat można zastosować m.in. do utwardzania podłoży gruntowych, a także w składziemateriałów budowlanych, takich jak beton, zaprawy lub wyroby ceramiczne [3, 4, 5]. Znaczna częśćmateriałów źródłowych odnosi się do zagospodarowaniamielonego gruzu betonowego jako kruszywa wtórnego w betonach cementowych [1]. W przeprowadzonym eksperymencie badawczym podjęto próbę zastosowania recyklatu drobnej frakcji z gruzu betonowego i [...]

Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych


  Zaprawy budowlane stanowią obecnie bardzo szeroką gamę produktów wykorzystywanych zarówno do łączenia elementów murowych, jak i wykańczania powierzchni elementów budowli. W dobie budownictwa energooszczędnego, oprócz standardowych właściwości danego rodzaju zapraw budowlanych, jedną z funkcji, jaka nabrała szczególnego znaczenia, jest ich dodatni wpływ na izolacyjność termiczną przegród. W celu sprawdzenia wpływu kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych wykonano badania oparte na wyjściowej recepturze normowej zaprawy cementowej w zakresie składników suchych (proporcje kruszywa do cementu 3 : 1). Zawartość kruszywa drobnoziarnistego naturalnego w normowej zaprawie cementowej podzielono na trzy porcje objętościowo, które wariantowo zamieniano lekkim kruszywem drobnoziarnistym liapor frakcji 0/2 o gęstości objętościowej 1,83 g/cm3. Współczynnik wodno-cementowy zapraw ustalono na poziomie 0,5 (zaprawy oznaczone literą M) i 0,6 (zaprawy oznaczone literą Z). Ze względu na znaczną absorpcję wody zarobowej przez porowate kruszywo liapor w czasie mieszania składników, jej ilość zwiększano o 30%wagowo w stosunku domasy kruszywa lekkiego (absorpcja ustalona w czasie 30min). Zabieg ten jest konieczny w celu zapewnienia prawidłowego przebieg procesu hydratacji, a jednocześnie pozytywnie wpływa na zjawisko "samopielęgnacji wewnętrznej". Ponadto do wszystkich mieszanek dodano superplastyfikator Visco Crete 3 w ilości 0,4% w stosunku domasy cementu w celu poprawienia jej urabialności oraz korzystnego wpływu na wytrzymałość mechaniczną. Zaprawy wykonywano z zastosowaniem cementu CEM I 32,5. Uwzględniając te założenia, uzyskano 2 warianty zapraw, różniące się współczynnikiem wodno-cementowym, o następującymskładzie pod względem objętościowej zawartości kruszywa drobnoziarnistego: ● 3 porcje piasku naturalnego (stanowiące 100% kruszywa drobnoziarnistego w zaprawie) - zaprawy oznaczone Z1 i M1; [...]

Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego


  Metody wykonywania termoizolacji, to na ogół: izolowanie przez układanie gotowych elementów w postaci płyt termoizolacyjnych, nanoszenie termoizolacji techniką natryskową lub w postaci wylewki oraz wprowadzanie termoizolacji w postaci sypkiej metodą pneumatyczną, zwaną także metodą wdmuchiwania (blow-in). W każdej z tych metod są dostępne rozwiązania systemowe gwarantujące nie tylkowłaściwy dobór elementówsystemu, ale również zawierające wskazówki poprawnej realizacji. Zdarza się jednak, iż mimo szczegółowego opisu systemu dochodzi do uchybieńwczasie realizacji ocieplenia,mających dotkliwie negatywne skutki nie tylko dlawykonawcy, ale przekładających się także na jakość funkcjonowania obiektu budowlanego lub jego części. Charakterystyka systemu termoizolacji na bazie kompozytu cementowo-styropianowego Jeden ze schematów systemu proponowany przez pomysłodawców rozwiązania docieplenia bazującego na kompozycie cementowo-styropianowym przedstawiono na rysunku 1. W systemie tym element termoizolujący składa się z kilkuwarstwuzyskanych naprzemiennie z płyt styropianowych oraz kompozytu cementowo-styropianowego owłaściwościach termoizolacyjnych, nanoszonego w postaci wylewki. Modelowanie spadkówwykonuje się przez regulowaną grubośćwylewki przy założeniu, że nie powinna być ona cieńsza niż 4 cm. Niewątpliwą zaletą systemu jest zniwelowanie nieszczelności, które występują na styku płyt styropianowych układanych jako wewnętrzne warstwy. Kompozyt cementowo- -styropianowy charakteryzuje się m.in. gęstością objętościową świeżej zaprawy 400 - 600 kg/m3, wartością deklarowaną współczynnika przew[...]

Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw DOI:10.15199/33.2015.12.25


  W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych na bazie kruszywa drobnoziarnistego naturalnego i kruszyw lekkich oraz dwóch rodzajów cementu. Celembadań było wykazanie wpływu tych składników na właściwości zarównomieszanki, jak i stwardniałej zaprawy, a ich rezultat pozwolił ocenić właściwości fizykomechaniczne, w tym także termoizolacyjne. W badaniach potwierdzono, że specyficzna tekstura powierzchni i budowa wewnętrzna ziaren kruszywa drobnoziarnistego wyraźnie różnicują właściwości zapraw, a rodzaj zastosowanego cementu, mimo tej samej klasy wytrzymałości na ściskanie, także nie jest bez znaczenia. Słowa kluczowe: zaprawy cementowe, lekkie zaprawy cementowe, właściwości zapraw lekkich.Różnorodność spoiwi kruszywbudowlanych, a także domieszek i dodatków, umożliwia wykonywanie zapraw, które łączą korzystne właściwości fizykomechaniczne z użytkowymi. Należą do nich zaprawy na kruszywach lekkich, których zaletą są m.in. dobre właściwości termoizolacyjne. Stosowanie tego typu zapraw w znaczny sposób zwiększa energooszczędność przegród budowlanych oraz ogranicza powstawanie mo[...]

Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną DOI:10.15199/33.2015.05.47


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych zawierających zamiennik kruszywa naturalnego w formie stłuczki szklanej. Pokazują one, że stłuczka szklana pochodząca z odpadów komunalnych stosowana jako zamiennik kruszywa może znaleźć zastosowanie w produkcji kompozytów cementowych o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: pożar, zaprawy cementowe, stłuczka szklana, wysoka temperatura, właściwości mechaniczne.roz- 1) Politechnika Warszawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie *) Autor do korespondencji: e-mail: elzbieta.horszczaruk@zut.edu.pl Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną The influence of elevated temperature on the mechanical properties of cement mortars with waste glass mgr inż. Paweł Sikora1) dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT2)*) dr inż. Teresa Rucińska2) Agnieszka Straszyńska2) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych zawierających zamiennik kruszywa naturalnego w formie stłuczki szklanej. Pokazują one, że stłuczka szklana pochodząca z odpadów komunalnych stosowana jako zamiennik kruszywa może znaleźć zastosowanie w produkcji kompozytów cementowych o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: pożar, zaprawy cementowe, stłuczka szklana, wysoka temperatura, właściwości mechaniczne. Abstract. In the study the influence of elevated temperature on the selected mechanical properties of cement mortars containing wast[...]

 Strona 1