Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Drozd"

Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień DOI:10.15199/33.2017.08.30


  Wypadki przy pracy, jako zdarzenia na terenie budowy, są zjawiskami losowymi, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia. Ich badanie i wskazanie związków, między charakteryzującymi je cechami, nie jest łatwe [3 ÷ 6]. Wartykule podjęto próbę identyfikacji i profilowania wzorców wypadków, na podstawie danych z rejestru prowadzonego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. Skoncentrowano się na wskazaniu cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców wypadków budowlanych. Wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą grupowania pojęciowego (w postaci analizy skupień). Znane są różne techniki eksploracji danych, czyli wskazywania nowych zależności w zbiorach danych. Jedną z nich jest analiza skupień polegająca na poszukiwaniu grup elementów tworzących względnie jednorodne klasy. Metoda badań Analiza skupień jest narzędziem do eksploracyjnej analizy danych, której celemjest ułożenie elementówwgrupywtaki sposób, aby jak największy był stopień powiązania elementów należących do tej samej grupy, a jak najmniejszy z elementami z pozostałych grup [1].Wykrywa strukturywdanych, bez wyjaśniania dlaczego występują. Skupienia wyznaczane są na podstawie pewnych kryteriów statystycznych, natomiast interpretacjawynikówi ocena z praktycznego punktu widzenia należą do badacza. W artykule podjęto próbę wyznaczenia skupień zmiennych charakte[...]

Współcześnie stosowane metody osuszania murów DOI:


  Konstrukcjemurowe są poddawane podczas eksploatacji działaniu różnych niekorzystnych czynników, takich jak: obciążenia pionowe; obciążenia boczne (silnewiatry); wyboczenia; osiadania gruntu; zmiany liniowe muru (będące rezultatem wahań temperatury orazwilgotności); zanieczyszczenia z atmosfery. Największym zagrożeniem jest jednak woda, ponieważ znajduje się praktycznie wszędzie, zarówno na zewnątrz, w postaci opadów deszczu, śniegu, mgły czy wody gruntowej, jak i wewnątrz obiektów, w postaci pary wodnej, powstałej w wyniku naturalnego użytkowania pomieszczeń. Wzależności odmiejsca i ilości wody materiały budowlane ulegają zniszczeniu przez [1]: pogorszenie jakości hydroizolacji budowli; migrację soli rozpuszczalnych z otoczenia lub rozpuszczanie soli zawartych w samym materiale; powstanie spękań, wypłukiwanie i rozsadzanie zaprawy i cegieł; powstanie plam, zacieków, złuszczeń; rozwój czynników biolo[...]

Wykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie DOI:


  W artykule zaprezentowano i obszernie przedyskutowano wybrane zagadnienia, odnoszące się do bezpieczeństwa pracy na terenie budowy.Autorzy rekomendują BIM- nowe podejście analityczne, uwzględniające identyfikację wszystkich możliwych rodzajów zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy (dzięki wykorzystaniu modelowania 3D już na etapie planowania przedsięwzięcia budowlanego). BIM może być użyte zarówno do wskazania podstawowych zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy, jak również do stworzenia odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W artykule wymieniono narzędzia numeryczne stosowane do tego celu, a także dostępne sposoby prezentacji zaproponowanych rozwiązań. Słowa kluczowe: budownictwo, projektowanie, bezpieczeństwoObecnie coraz popularniejszy staje się BIM(building information modeling), czyliwirtualne przedstawianie informacji o obiekcie, do której w czasie rzeczywistym mają dostęp wszyscy uczestnicy odpowiadający za projekt, realizację i użytkowanie budynku [1, 2, 3]. W artykule wskazano możliwość wykorzystania tej nowoczesnej technologii do przeanalizowania, już na etapie projektu, występujących na budowie zagrożeń i zaplanowania odpowiednich zabezpieczeń. Elementy wykorzystywane przy modelowaniu bezpieczeństwa pracy w 3D Wytyczne do planowania bezpieczeństwa pracy. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego muszą rozumieć istotę i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy na terenie budowy. Powinny zostać zidentyfikowane i wyznaczone poszczególne cele dotyczące poziomu bezpieczeństwa oraz zdefiniowany hierarchiczny schemat osób odpowiedzialnych za prace budowlane. Wszyscy pracownicy muszą mieć świadomość wykonywania swoich zadań i obowiązek promowania bezpieczeństwa pracy. [...]

 Strona 1