Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kolbrecki"

Zasady uwzględniania małych składników w klasyfikacjach reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia

Czytaj za darmo! »

W2004 r. Instytut Techniki Budowlanej opracował Instrukcję 401/2004 pt. Przyporządkowanie określeniomwystępującymw przepisach techniczno- -budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN. Jej celem było umożliwienie stosowania wyrobów budowlanych sklasyfikowanych wg zasad stosowanych w Unii Europejskiej, w zakresie zgodnymz polskimi przepisami techniczno- budowlanymi. W Instrukcji ujęto określenia stosowane w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące stopnia palności i rozprzestrzeniania ognia, z wyjątkiem rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz, gdyż system klas reakcji na ogień jest oparty na scenariuszach pożaru wewnętrznego. Oznacza to, że klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ocieplenia i elewacje wg PN-90/B-02867 jest nadal wymagana, a klasy reakcji na ogień jej nie obejmują. W Instrukcji nie ujęto także toksyczności produktów spalania, gdyż[...]

Przekrycia dachowe i naświetla z tworzyw sztucznych a bezpieczeństwo pożarowe


  Wymagania dotyczące odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia przekryć dachów wynikają z postanowień obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, zawartych w rozporządzeniuMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 216 ust. 1 odnoszą się do całego układu przekrycia warstwowego oraz zależą od klasy odporności pożarowej budynku. Nie dotyczą naświetli dachowych, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otworywpołaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania ognia są podane w § 216.2 i zgodnie z nimi przekrycie dachowe powinno być nierozprzestrzeniające ognia (w niektórych wypadkach podanych w wymienionym paragrafie dopuszcza s[...]

Bezpieczeństwo pożarowe część XVI Środki ogniochronne

Czytaj za darmo! »

Po raz szesnasty zapraszamy do lektury artykułu z cyklu "bezpieczeństwo pożarowe", który rozpoczął się w październiku 2005 r. w ramach Podręcznika fizyki budowli. Dotychczas omówiono: oddziaływanie pożaru; funkcje elementów budynku w warunkach pożaru; właściwości stali, stopów aluminium, betonu i elementów murowych w podwyższonej temperaturze; efekty oddziaływania termicznego na beton; klasyf[...]

Badania odporności mebli na zapalenie

Czytaj za darmo! »

Statystyki pożarowe podają, że pożary mebli tapicerowanych powodują śmierć 49%ofiar pożarów w domach i 15% ofiar w budynkach publicznych. Najczęściej (w 40%) pożary mebli tapicerowanych są zapoczątkowane od papierosów i zapałek. Po okresie tlenia lub ukrytego "spalania" pojawia się otwarty płomień. Wtedy rozwój spalania może być tak szybki, że nie wystarczy czasu do ucieczki. Przy ocenie ogniowejmebli tapicerowanych należy zwrócić uwagę na: ● prawdopodobieństwo zapalenia od tlącego papierosa; ● prawdopodobieństwo zapalenia od płomienia zapałki (i innych źródeł płomieniowych); ● konsekwencje zapalenia (wydzielanie ciepła, rozwój spalania, wydzielanie toksycznych produktówspalania i dymu); ● udziałmebli tapicerowanych w pożarze (jeśli nie zapalaj[...]

Wymagania i metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną


  Wartykule podano aktualne wymagania wg przepisów technicznych oraz metody badań reakcji na ogień i odporności ogniowej ścian nienośnych osłonowych i działowych, dachów i sufitów podwieszonych z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną. Słowa kluczowe: płyty warstwowe, okładzina perforowana, reakcja na ogień, odporność ogniowa, badania.Od kilku lat produkowane są w Europie płyty warstwowe ścienne, dachowe i sufitowe z rdzeniem z wełny mineralnej z okładzinami z ocynkowanej blachy stalowej z jedną okładziną perforowaną, która ma otwory okrągłe o średnicy najczęściej 5 mm, równomiernie rozłożone na całej powierzchni lub pasami w odległości 8 mm od środka otworów. Perforacja stanowi 30 - 35% całej powierzchni okładziny i jest wykonana w celu poprawienia parametrów akustycznych ścian działowych, ścian zewnętrznych nienośnych, dachów oraz sufitów podwieszonych z płyt warstwowych. Płyty warstwowe z perforacją z jednej strony są montowane takimi samymi łącznikami oraz z takimi samymi obróbkami blacharskimi jak płyty z okładzinami pełnymi. Okładziny z perforacją zazwyczaj mają grubość 0,50 i 0,60 mm. Wymagania dotyczące elementów budynku z płyt warstwowych Z płyt warstwowych wykonywane są ściany nienośne, dachy i sufity podwieszone, rzadziej okładziny ścian istniejących. Poziom wymagań uzależniony jest od sposobu i miejsca zastosowania. Wymagania w zakresie reakcji na ogień dotyczą ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej, sufitów podwieszonych i przekrycia dachu od strony wewnętrznej. Zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [1] i podane na trzy sposoby: 1) w odniesieniu do określeń dotyczących palności (niepalności i stopnia palności): niepalny; niezapalny; trudno zapalny. Wymagania odnoszące się do płyt warstwowych: - niepalnośćw§ 216 ust. 3; 232 ust. 1, 3; 235 ust. 2, 3; 243 ust. 3; 249 ust. 3; 262 ust. 1, 2; 283; - niez[...]

Stan normalizacji badań w Europie dotyczących rozprzestrzeniania ognia po fasadach DOI:10.15199/33.2015.07.02


  W artykule omówionometody badań rozprzestrzeniania ognia po fasadach stosowane w wybranych krajach Europy, a także metody badań proponowane w ramach EOTA i ISO. Przedstawiono również wymagania dotyczące rozprzestrzeniania ognia w tych krajach. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, rozprzestrzenianie ognia po fasadach.Przy rozpatrywaniu zagrożenia pożarowego fasad i ścian kurtynowych należy wziąć pod uwagę różne oddziaływania źródła ognia [1]: ● wewnątrz pomieszczenia; ● wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (płomienie wychodzące przez okno); ● na zewnątrz budynku, ale blisko niego (pożar śmieci, blisko zaparkowanego samochodu, pożar drzewa i krzaków); ● od budynku sąsiedniego. Poszczególne przypadki oddziaływania źródła ognia przedstawiono na rysunku 1. Pierwszy przypadek (Case 1) dotyczy możliwości penetracji ognia pomiędzy kondygnacjami przez połączenia systemu fasady ze stropem (jest to związane z odpornością ogniową). Drugi przypadek (Case 2) to możliwość penetracji ognia na fasadzie do następnej kondygnacji (przez ścianę lub przez okno), co jest również związane z odpornością ogniową.Wprzepisach ta kwestia jes[...]

Reakcja na ogień kabli elektroenergetycznych DOI:10.15199/33.2015.07.09


  Wślad zamandatemM/443 na kable zasilające, sterowania i komunikacyjne została opracowana norma wyrobu PN-EN 50575, dotycząca kabli elektrycznych służących do przesyłu elektryczności i komunikacji, instalowanych w budowlach i stosowanych podczas robót budowlanych, którymstawia sięwymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym, a konkretnie z ich właściwościami w zakresie reakcji na ogień, ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz wydzielania substancji niebezpiecznych. W artykule opisano metody badań kabli elektroenergetycznych dotyczące reakcji na ogień, dymotwórczości oraz kwasowości gazów powstałych podczas spalania powłok i izolacji kabli, a także przedstawiono kryteria, jakie muszą spełniać kable elektroenergetyczne w celu osiągnięcia odpowiedniej klasy reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-6. Słowa kluczowe: kable elektryczne, bezpieczeństwo pożarowe.Reakcja na ogień każdego wyrobu budowlanego zdefiniowana jest jako udział wyrobu, przez własny rozkład, w oddziaływaniu ogniowym, któremu jest poddany w określonych warunkach (definicja zaczerpnięta z normy PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - Terminologia). Norma PN-EN 50575 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej [4] została opracowana wspólnie przez Komitety Techniczne CLC/TC 20, CLC/TC 46X oraz CLC/TC 86A w odniesieniu do mandatu M/443 dotyczącego Kabli zasilających, sterowniczych i komunikacyjnych. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych kabli i przewodów elektroenergetycznych podano w tabeli 1. Zgodnie z ustalonymi zasadami wyroby klasyfikuje się w zależności od osiągniętej wartości parametrów klasyfikacyjnych. Klasy reakcji na ogień kabli (tabela 2) oraz zakres zastosowania klasyfikacji podane są w normie klasyfikacyjnej PN-EN 13501-6 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów b[...]

Możliwości stosowania palnych świetlików dachowych DOI:10.15199/33.2015.07.13


  Ze względu na aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach niezbędne staje się postawienie odpowiednich wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących świetlików dachowych i pasm świetlnych.W artykule przedstawiono propozycję nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki: na podstawie scenariuszy oddziaływania ognia na dachy, zagrożeń pożarowych wynikających ze stosowania doświetleń, przepisów techniczno-budowlanych dotyczących stosowania świetlików dachowych w Polsce, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim analizy wyników badań własnych, pozwalających na ocenę i możliwość przewidywania zachowania się tego typu wyrobów pod wpływem ognia. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, świetliki dachowe, palność. Abstract. The fire safety in buildings issues force appropriate changes in the technical and constructional regulations related to rooflights. In this article proposals of the novelisation of the technical building and constructional regulations are presented. They are based on the fire exposure to roofs scenarios, fire hazard resulting from the use of rooflights, the technical and constructional regulations in Poland, France, Germany and United Kingdom, and mostly on the analysis of results of fire tests performed in the laboratory which allow to assess the fire behaviour of this type of products. Keywords: fire safety, rooflight, combustibility.[...]

 Strona 1  Następna strona »