Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Juszczyk"

O klasyfikacji w BIM w kontekście analiz kosztowych robót budowlanych DOI:10.15199/33.2017.01.17


  Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat systemu klasyfikacji informacji na potrzeby budownictwa w kontekściemodelowania informacji o obiektach budowlanych, szczególnie analiz 5D. Przedstawiono w nim ogólną koncepcję wykorzystania systemu klasyfikacji w analizach kosztowych bazujących na modelu BIM oraz dyskusję dotyczącą możliwości i korzyści, jakie niesie implementacja systemu klasyfikacji na potrzeby BIM 5D. Słowa kluczowe: klasyfikacja, BIM, przedmiarowanie, analizy kosztowe, zarządzanie kosztami.Modele BIM stanowią repozytoria informacji o obiektach budowlanych. Komponenty modelu definiowane podczas prac projektowych są charakteryzowane przez dane geometryczne i niegeometryczne oraz relacje pomiędzy komponentami [1]. Dotyczy tom.in. danych kosztowych [5]. Przykładowy element konstrukcyjny jako komponent BIM przedstawiono na rysunku 1. Istotę klasyfikacji informacji na potrzeby budownictwa podaje norma PN-ISO 12006:2-2005 [4]. Odniesienia d[...]

Dzień BIM 2017 na Politechnice Krakowskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

1 - 2 czerwca 2017 r. na Politechnice Krakowskiej odbyła się czwarta edycja konferencji Dzień BIM zorganizowana przez Wydział Inżynierii Lądowej PK, Instytut Zarządzania w Budownictwie i TransporcieWIL PK oraz Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie - BIM Klaster. Wydarzenie gromadzi corocznie duże grono osób zainteresowanych technologią BIM (ang. Building Information Modeling) i przyczynia się do upowszechniania wiedzy na jej temat przez prezentację osiągnięć, umiejętności, kompe[...]

Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM DOI:10.15199/33.2018.10.08


  Rozwój i ewolucja technologii BIM (Building Information Modeling), szczególnie intensywna w ostatnich kilku latach, wpływa na zmianę sposobu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Główne założenia i oczekiwania dotyczące stosowania BIM w realizacji przedsięwzięć budowlanych to poprawa efektywności przepływu informacji i współpracy pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z modelu BIM podczas całego cyklu realizacji przedsięwzięcia. Podstawy dotyczące BIM, analizę pojęciową, definicje, omówienie i dyskusję dotyczącą wykorzystania BIMw realizacji przedsięwzięć budowlanych można bez trudu odnaleźć w literaturze zagranicznej, np. [1, 2] i krajowej, np. [6, 13]. Celem artykułu jest prezentacja potencjału technologii BIM w obszarze zarządzania kosztami w fazie projektowej przedsięwzięcia budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących zmian wprowadzanych w modelu. W artykule powiązane zostały dwie koncepcje: zarządzanie zmianami wprowadzanymi w modelu BIM i zarządzanie kosztami w fazie projektowej przedsięwzięcia budowlanego. Modele BIM przedstawione na rysunkach uzyskano dzięki uprzejmości M.A.D. Engineers sp. z o.o. Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z wykorzystaniem BIM z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM wynika z połączenia i powiązania dwóch koncepcji bazowych. Pierwsza z nich dotyczy zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego w fazie projektowania, zaś druga zarządzania zmianami projektowymi z wykorzystaniem BIM. Ideę i główne założenia pierwszej z koncepcji bazowych omówiono w literaturze, m.in. [3, 4, 12]. Na podstawie tych publikacji zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego w fazie projektowania można zdefiniować jako prowadzony równolegle do prac projektowych proces analizy, planowania i kontroli kosztów realizacji obiektu budowlanego. Proces ten jest ściśle związany z postępem prac projektowych[...]

Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień DOI:10.15199/33.2018.10.18


  Istotnym problemem w przypadku realizacji przedsięwzięć budowlanych są opóźnienia. Stanowią one pole wieloaspektowych dociekań i badań na rynku krajowym [1, 3 ÷ 5, 7]. Przegląd literatury zagranicznej dotyczącej tego zagadnienia przedstawiono m.in. w [6]. Autorzy artykułu w latach ubiegłych przeprowadzili badania dotyczące przyczyn opóźnień robót budowlanych na etapie przygotowania inwestycji [7, 8], zaś obecne dotyczące etapu realizacji kończą cykl badań poświęconych temu zagadnieniu. W artykule zaprezentowano wyniki badań oraz ocenę możliwości zastosowania analizy skupień do wydzielania jednorodnych obszarów pod względem ważności czynników przyczyn opóźnień w przedsięwzięciach budowlanych. Zastosowanie odpowiednich algorytmów pozwoliło na wykrycie skupień (grup) podobnych do siebie obiektów, stanowiących czynniki powodujące opóźnienia (podobieństw między nimi poszukiwano, stosując metody hierarchiczne). Czynniki generujące opóźnienia robót budowlanych Badania przeprowadzono na początku 2017 r. Link z opracowaną ankietą został rozesłany do 396 przedsiębiorstw budowlanych z całej Polski. Otrzymano 71 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, co stanowi 18%.Wśród badanych największą liczbę (55%) stanowili wykonawcy robót (rysunek 1).Wskazywany zasięg działania przedsiębiorstw to rynek ogólnokrajowy (55%), rynek lokalny (34%) i rynek międzynarodowy (11%). Z analizy danych wynika, że 30%respondentów deklaruje, żema doświadczenie w zawodzie od 6 do 10 lat (rysunek 2), a zaledwie 6% poniżej 5 lat. 25% ankietowanych ma przeszło 20 lat praktyki. Wankiecie zaproponowano 25 czynników dostrzegalnych na etapie realizacji przedsięwzięć i mogących powodować opóźnienia. Respondenci oceniali ważność każdego z nich, wyrażając swoją opinię liczbowo w pięciostopniowej skali: 1 - nieważny; 2 - mało ważny; 3 - średnio ważny; 4 - ważny; 5 - bardzo ważny. Czynniki, oznaczone odpowiednio C1, C2,…, C25 wraz z opisem i oc[...]

 Strona 1