Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAMIEC JANUSZ"

Quantitative evaluation of porosity and primary structure in directionally solidified blades made of CMSX-6 nickel alloy

Czytaj za darmo! »

Modern nickel-based alloys are a constructional material used in the production of parts of aircraft engines. The paper presents the results of studies of nickel superalloy CMSX-6 used for the manufacture of blades for turbojet engines. The scope of the study encompasses a development of a quantitative evaluation methodology regarding the blade's porosity and primary structure, as well[...]

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię i strukturę taśm stalowych przeznaczonych na piły taśmowe


  W artykule przedstawiono wpływ międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne, powierzchnię, strukturę i właściwości użytkowe taśm ze stali C75 pod kątem zastosowania ich na piły taśmowe. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku zastosowania opracowanych parametrów końcowej obróbki cieplnej uzyskano właściwości mechaniczne spełniające wymagania stawiane piłom taśmowym. Końcowa mikrostruktura w zależności od temperatury odpuszczania złożona jest z odpuszczonego martenzytu lub sorbitu. Taśmy spełniają również wymagania związane ze stanem powierzchni oraz płaskością bez efektu korytkowatości. The paper presents the effect of in process and final heat treatment on mechanical properties, structure, and functional properties of C75 steel strip with regard to their use for band saws. The carried out tests revealed that application of the developed heat treatment parameters, the mechanical propertiesof steel strips meet the requirements for band saws. Depending on the tempering temperature, the final microstructure consists of tempered martensite or sorbite. The strips also meet the requirements related to surface condition and flatness with no crossbow effect. Słowa kluczowe: taśma zimnowalcowana, stal C75, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: cold-rolled strip, steel C75, heat treatment, mechanical properties, microstructure.Wstęp. Piły taśmowe do drewna wykonywane są głównie ze stali narzędziowych poprzez nacinanie zę- bów i zgrzewanie końców bezpośrednio na materiale dostarczonym przez wytwórcę taśm. Wytwórca taśmy, poprzez odpowiednią przeróbkę plastyczną oraz obrób- kę cieplną, doprowadza do uzyskania przez materiał taśmy właściwych parametrów wytrzymałościowych, wymaganych dla gotowych pił taśmowych. Taśmy powinny charakteryzować się wysokim stopniem pła- skości, bez korytkowatości oraz jasną i błyszcząca powierzchnią. Piły taśmowe ze względu na warunki eksploatacji powinny być s[...]

 Strona 1