Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Augustynowicz"

Rekultywacja skażonej ziemi i wód metodami fito- i bioremediacji


  Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku, na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzone są prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, mające na celu odnowę środowiska przyrodniczego, zdegradowanego na skutek zanieczyszczeń oraz nadmiernej eksploatacji przemysłowej i cywilizacyjnej. Przywrócenie środowiska do stanu zgodnego ze standardami wyznaczonymi przez Ministra Środowiska na wielu obszarach Polski, wymaga podjęcia intensywnych działań remediacyjnych, czyli takich, które pozwolą na usunięcie substancji zanieczyszczających glebę, wody gruntowe i powierzchniowe oraz powietrze. Spośród wielu metod coraz większe uznanie zyskują technologie biologiczne, stanowiące przedmiot i cel badawczy niezwykle dziś rozwijanej dziedziny naukowej - biotechnologii. Przedrostek biooznacza wykorzystanie szeroko rozumianej biologicznej aktywności organizmów. Ostatnio słyszymy go często, w kontekście licznych badań o charakterze podstawowym (poznawczym), jak również wdrożeniowym, w publikacjach dotyczących wynalazków i zgłoszeń patentowych, a w końcu w mediach i praktyce życia codziennego. Metody biologiczne w odniesieniu do technologii fizycznych i chemicznych są tańsze, a jako naturalne - cechują się mniejszą inwazyjnością i mniejszym zagrożeniem dewastacji krajobrazu czy też powstania niebezpiecznych produktów ubocznych. Bioremediacja Bioremediacja zanieczyszczeń środowiskowych - głównie związków organicznych, ale też metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych, minerałów oraz złożonych kompleksów metaloorganicznych - stanowi podstawę większości zabiegów biologicznych stosowanych do oczyszczania i odnowy skażonego środowiska. Z punktu widzenia biotechnolo-gii środowiska jest to metoda likwidacji uciążliwych skażeń środowiskowych, definiowana jako wykorzystanie układów biologicznych do usuwania zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza i/lub przemiany tych zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. Natomiast, jeśl[...]

Raspberry and blackberry leaves as a raw material for pharmaceutical industry Liście maliny i jeżyny jako surowiec dla przemysłu farmaceutycznego DOI:10.15199/62.2015.8.38


  Leaves of 16 mostly Polish cultivars of red raspberry (Rubus idaeus), black raspberry (Rubus occidentalis), and blackberry (Rubus fruticosus), collected twice within two seasons, were analyzed for the phenolics content (Folin and Ciocalteu assay) and compn. (high performance liq. chromatog.) as well as for their antioxidant activity (ferric ion reducing antioxidant power assay and electron paramagnetic resonance spectrometry). Significant differences between cultivars and between terms of harvests in all measured parameters were revealed. The leaves of red raspberry ‘Polka’ and of blackberry were the richest ones in phenolic and antioxidant compds. W liściach 16, głównie polskich, odmian maliny właściwej (Rubus idaeus), maliny zachodniej (Rubus occidentalis) i jeżyny (Rubus fruticosus), pochodzących z dwóch zbiorów w dwóch sezonach wegetacyjnych, oznaczono sumaryczną zawartość (metoda Folina i Ciocalteu) oraz skład (HPLC) związków fenolowych. Dokonano również analizy aktywności antyoksydacyjnej liści (metoda FRAP i spektrometria EPR). Analizowane parametry zależały od odmiany rośliny i terminu zbioru liści. Badania pozwoliły wskazać liście maliny właściwej od-miany ‘Polka’ oraz liście jeżyny jako najbogatsze w związki fenolowe i antyoksydanty. W ostatnich latach Polska stała się jednym ze światowych liderów w produkcji malin. Rozwojowi uprawy sprzyjają dogodne warunki klimatyczne i glebowe, doświadczenie hodowców oraz upowszechnienie odmian jesiennych. Owoce maliny właściwej (Rubus idaeus) zawierają liczne substancje o właściwościach prozdrowotnych, z których większość stanowią związki fenolowe1, 2). Wchodzące w ich skład antocyjany są inhibitorami cyklooksygenazy II (COX II), której aktywność wzrasta u zwierząt w czasie stanu zapalnego, często współistniejącego z nowotworem3-5). Udokumentowano także wpływ antocyjanów na metabolizm węglowodanów i tłuszczów, m.in. poprzez stymulację wydzielania insu[...]

 Strona 1