Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Madej"

Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry Wpływ wolframu na odporność powłok diamentopodobnych stosowanych w przemyśle chemicznym DOI:10.12916/przemchem.2014.500


  The diamond-like a-C:H and a-C:H:W coatings (DLC) were deposited on steel surface by plasma-assisted chem. and phys. vapour deposition methods and then studied for corrosion and tribol. properties after elemental and structural anal. In friction pairs operating under dry friction conditions, the elements coated with DLC showed better tribol. properties than the uncoated elements. After boundary lubrication of the fricting surface with 1-butyl-3- -methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liq., an increase in the friction properties of the systems was obsd. The presence of W in the amorphous hydrated DLC coatings contributed to an improvement in the tribol. properties of the elements but also to a slight decrease in their corrosion resistance. Przeprowadzono analizę wpływu dodatku wolframu na właściwości powłok diamentopodobnych osadzanych na elementach stalowych technikami chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD (powłoka typu a-C:H) oraz fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (powłoka a-C:H:W) do zastosowań w przemyśle chemicznym. Oceniano wpływ rodzaju powłok, ich elementarnego składu oraz geometrycznej struktury powierzchni na właściwości korozyjne oraz tribologiczne. Wykazano, że węzły tarcia elementów pokrytych powłokami diamentopodobnymi charakteryzują się lepszymi właściwościami tribologicznymi niż węzły bez pokrycia w warunkach tarcia technicznie suchego oraz w warunkach smarowania tetrafluoroboranem 1-butylo-3- -metyloimidazoliowym (ciecz jonowa BMIBF4). Jej zastosowanie w badaniach jako substancji smarowej wpłynęło na poprawę właściwości tarciowych systemów, a obecność wolframu w amorficznych, uwodornionych powłokach diamentopodobnych spowodowała poprawę właściwości tribologicznych oraz nieznaczne pogorszenie odporności korozyjnej. Elementy maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle chemicznym muszą spełniać określone kryteria bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów[...]

Biopaliwowe problemy Unii Europejskiej


  Na podstawowe problemy europejskiego rynku biopaliw transportowych składają się m.in.: rosnąca cena surowców energetycznych1) a więc i biokomponentów 1. generacji, przy rosnącej cenie żywności, wzrastający udział biokomponentów w paliwach transportowych ogółem, pojawienie się biopaliw B7 i E10, import tańszych biokomponentów z USA i Azji. Dodatkowo pogorszeniu się sytuacji w sektorach biopaliwowych, wobec podaży tańszych, pozaunijnych biokomponentów, towarzyszy stopniowe odchodzenie od ulg akcyzowych w UE. W przyszłości problemem może stać się mała redukcja emisji CO2 w unijnych biopaliwach 1. generacji i konieczność przechodzenia na biopaliwa 2. generacji. O ile rynki europejskie biopaliw transportowych rozwijają się nie bez problemów, to światowy rynek cały czas wykazuje tendencję wzrostową. O drożyźnie żywności powstało wiele dzieł naukowych i popularnych, wiele opracowań tendencyjnych, często sprzecznych. Okazało się, że biopaliwa 1. generacji w jakimś stopniu rywalizują o ten sam surowiec co rynek żywności, ale główne przyczyny wzrostu cen żywności leżą u podstaw kryzysu ekonomicznego sprzed kilku lat, rozbujałych spekulacji i coraz większych perturbacji pogodowych, przy znacznym wzroście żywnościowych rynków wschodnich 2). Rozwijająca się Azja przyjęła amerykański model życia i gospodarowania, wymagający dużych ilości energii. Walka o powierzchnię pól uprawnych między biopaliwami transportowymi a żywnością trwa. Przykładowo wykonanie NCW w Polsce w zakresie bioetanolu w 2020 r. wymagać będzie ok. 7,5% produkowanego zboża (obecnie jest to nieco ponad 2,5[...]

The influence of the structure direction on diamond-like carbon coatings tribological properties DOI:10.15199/28.2017.5.6


  1. INTRODUCTION Diamond-like carbon coatings provides an excellent means of combining the low friction properties and high wear resistance of tribological systems and have been successfully used in a wide range of maintenance technique [1÷3]. DLC coatings have unique properties such as high hardness, good thermal and electrical conductivity, chemical stability and biocompatibility. Extremely diverse properties of DLC coatings result from the different types of bonding between carbon atoms, including sp3, sp2 and sp1 hybridizations [2, 4]. Properties of DLC coatings can be further modified by the addition of dopants, i.e. elements such as nonmetals (H, Si, F, N, O, P, B) and metals (Ti, Ta, Cr, Mo, W, Ru, Fe, Co, Ni, Al, Cu, Nb, V and Ag) or their combinations, improves the tribological properties of the coatings without changing their amorphous character [5]. The mechanism by which the DLC coating contributes to a decrease in the coefficient of friction is that there is a transfer of material from the coating to the upper specimen and that a lubricating film forms on the DLC surface [5÷7]. Diamond-like carbon coatings are widely used in many industries. In the automotive industry are used as protective coatings on parts of the vehicle. In the computer industry they are used as carriers magnetic disks. They are also used in the aerospace, and are applied to the elements of biomaterials in medicine. DLC coatings are ideal for the protection of friction with heavy loads. In this study, DLC coatings were analyzed with regard to their morphology, topography, and especially their tribological properties under dry friction and lubrication conditions. The preparation of the substrate involved polishing steel surfaces in order to obtain established directionality of the structure prior to depositing the DLC coatings. It is common knowledge that the geometrical structure is decisive for the tribological properties. The wear and friction[...]

 Strona 1