Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stefan SITAREK"

Szybki skaner optyczny wykorzystujący sensory konfokalne

Czytaj za darmo! »

Do badania kszta.tow wykorzystywane s. ro.ne techniki pomiarowe. Wybor konkretnego typu urz.dzenia zale.y od wielu parametrow, takich jak wielko.. i stopie. skomplikowania kszta.tu mierzonego obiektu, jego budowa, ..dany czas pomiaru oraz wymagana dok.adno... Niniejszy artyku. przedstawia metodyk. szybkiego skanowania z wykorzystaniem sensorow konfokalnych, przy czym g.owny nacisk po.o.ono na zminimalizowanie czasu pomiaru przy zachowaniu jego dok.adno.ci. Przeprowadzono rownie. prace porownawcze otrzymanych rezultatow z wynikami uzyskanymi za pomoc. innych optycznych urz.dze. pomiarowych. Abstract There is a large collection of shape characterising measurement systems. Selecting a particular instrument depends on: type of the shape, its configuration and complexity, and required time and accuracy of measurements. The paper demonstrates methodology of fast scanning system equipped with chromatic confocal sensors. A comparative analysis includes measurement results received from other types of profilometers. A fast optical scanner with confocal sensors. S.owa kluczowe: profilometria, sensory konfokalne, analiza sygna.u elektrycznego. Keywords: profilometry, confocal sensors, electric signal analysis. Wst.p Profilometria jest dziedzin. zajmuj.c. si. badaniem nierowno.ci, kszta.tu i topografii powierzchni. Metody, ktore technika ta obejmuje, mo.na najogolniej podzieli. na stykowe i bezstykowe [1]. Metod stykowych u.ywa si. do badania obiektow, ktorych powierzchnie nie s. nara.one na zniszczenie w wyniku przeprowadzonego pomiaru. Pomiary profilometryczne polegaj. na odwzorowaniu topografii powierzchni przy pomocy ostrza, ktore przesuwaj.c si. po badanej powierzchni skanuje jej rze.b.. Zmiany profilu badanego obiektu, rejestrowane s. za pomoc. przetwornikow piezoelektrycznych, indukcyjnych lub interferencyjnych, ktore przetwarzaj. sygna. mechaniczny na sygna. elektryczny rejestrowany w systemie pomiarowym. Metod stykowych u.ywa si. g.o[...]

 Strona 1