Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Hudy"

Identification of mathematical model induction motor's parameters with using evolutionary algorithm and multiple criteria of quality

Czytaj za darmo! »

In this paper identification’s method of mathematical model induction motor’s parameters was shown. This identification is based on evolutionary algorithm. The criterion, which is the functional of four quality indexes, was applied. Mathematical model parameters of induction motor were values of individuals’ parameters. On the basis of calculated parameters’ values characteristics generated were compared with experimental characteristics. The identification was made with using Tamel Sg90L-6 induction motor. Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę identyfikacji parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego wykorzystującą wielokryterialny algorytm ewolucyjny. Zastosowano kryterium będące funkcjonałem 4-ch wskaźników jakości. Wartości parametrów osobników stanowiły parametry modelu matematycznego silnika indukcyjnego. Wygenerowane charakterystyki na podstawie obliczonych wartości parametrów porównano z charakterystykami doświadczalnymi. Identyfikację przeprowadzono przy wykorzystaniu do tego celu silnika indukcyjnego firmy Tamel Sg90L-6. (Identyfikacja parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego i multiplikatywnego wskaźnika jakości) Keywords: induction motor, evolutionary algorithm. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, algorytm ewolucyjny. 1. Prefatory At present stage of development induction motors find application in electric driving systems. In research of dynamic of these systems the basic task is describing mathematical model of induction motor. The next step is identification of parameters of this model. The work of mathematical model of induction motor reflects transitory process, which occurs in motor with some approximation. This model shouldn’t be too complicated, but should reflect these processes precisely enough. [...]

The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi DOI:10.15199/62.2015.9.13


  Impact of CO2 and H2O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect. Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.Grupy ekspertów coraz dobitniej wskazują, że emisja CO2 związana ze spalaniem paliw kopalnych wzmacnia efekt cieplarniany w atmosferze, czego następstwem jest systematyczny wzrost temperatury atmosfery, a wraz z nim topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu oceanów, anomalie pogodowe i katastrofy ekologiczne niszczące środowisko, gospodarkę i infrastrukturę. Zapobiegać tym zjawiskom można poprzez drastyczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i oszczędzaniu energii1). Kluczowym zadaniem jest tutaj edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat2). W ciągu ostatnich dziesięcioleci zebrano, porównano i przeanalizowano wiele danych, które pozwalają zrekonstruować średnią temperaturę naszego globu w okresie poprzedzającym bezpośrednie pomiary atmosferyczne. Uzyskane informacje pochodziły z odwiertów osadów morskich, koralowców, rdzeni lodowych oraz nacieków jaskiniowych z całego świata. Bazując [...]

 Strona 1