Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jože VORŠIČ"

The optimal tracking strategies for two-axis PV system

Czytaj za darmo! »

This paper deals with two-axis tracking system of photovoltaic (PV) systems. The new method for determining the optimal trajectories of the tracking system is proposed. The optimization goal is the maximum of electric energy production in the PV system, considering the consumption of the tracking system. The determination of the tracking system trajectories is described as a non-linear and bounded optimization problem. The stochastic search algorithm called differential evolution is used as an optimization tool. Streszczenie. Artykuł przedstawia system dwu-osiowego sterownia systemem fotowoltaicznym. Zaproponowana została nowa metoda określania optymalnej trajektorii systemu. Celem optymalizacji jest uzyskanie maksymalnej energii wyprodukowanej w systemie fotowoltaicznym z uwzględnieniem wydatku energii na system sterowania. Określenie trajektorii systemu stanowiło rozwiązanie nieliniowego problemu z ograniczeniami. Jako narzędzie zastosowano algorytm stochastyczny ewolucyjny.(Optymalne strategie sterowania dwuosiowym systemem fotowoltaicznym) Keywords: two axis tracking system, electromechanical system, solar radiation, differential evolution. Słowa kluczowe: dwuosiowy system naprowadzania, system elektromechaniczny, promieniowanie słoneczne, ewolucja różniczkowa Introduction European union‘s directive upon increasing the production of electricity from the renewable energy till 2020 has contributed to the growth of photovoltaic (PV) systems connected to the electric grid. The main elements of the PV systems are solar modules which convert the solar radiation directly into the electricity. The efficiency of this conversion depends on the solar radiation that reaches the surface of the solar cells, the temperature of the solar cells, the impedance matching between the solar modules and dc/dc converters, and the quality of the inverters. This paper focuses on the increase of energy conversion efficiency which can be achieved by t[...]

 Strona 1