Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EMIL KOZŁOWSKI"

Analiza parametrów dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa docierającego pod ochronniki słuchu DOI:10.15199/148.2017.7-8.9


  Stosowanie ochronników słuchu w środowisku pracy, gdzie obecny jest hałas, w wielu sytuacjach jest koniecznością wynikającą z braku możliwości ograniczania narażenia na hałas innymi metodami [1]. Drugim aspektem związanym z użytkowaniem ochronników słuchu, oprócz ograniczania wpływu hałasu, jest odbiór dźwięków użytecznych. Przede wszystkim dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa (dźwięków ostrzegawczych), które w przeciwieństwie do hałasu niosą użyteczną informację [2]. Prawidłowy odbiór sygnału ostrzegawczego jest ściśle związany z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy. Poza odbiorem dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa, istotna jest również możliwość prowadzenia sprawnej komunikacji werbalnej, a rozwiązania wspierające w tym zakresie są ciągle opracowywane [3]. Nieusłyszenie sygnału ostrzegawczego w środowisku pracy uznawane jest za istotny problem [4]. W miejscach pracy, gdzie przemieszczają się pojazdy (wózki jezdniowe, pojazdy ciężarowe), często obecny jest hałas, który może maskować dźwięk ostrzegawczy sygnalizujący bliską obecność pojazdu. Pomimo wyposażenia pojazdów w sygnał ostrzegający o jeździe wstecz, dochodzi do sytuacji nieodebrania tego sygnału przez osoby stosujące ochronniki słuchu, przebywające w pobliżu pojazdu, a w konsekwencji do wypadków. Pewnym wsparciem w odbiorze użytecznych dźwięków otoczenia mogą być ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem. Ocena możliwości usłyszenia dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa może być przeprowadzana na podstawie zaleceń normy PN-EN ISO 7731:2009 [5]. W normie tej określono m.in. relacje pomiędzy parametrami dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa i hałasu tła, które powinny zapewniać spostrzeżenie dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa. W przypadku analizy [...]

Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3-oktawowych za pomocą smartfonów DOI:10.15199/148.2017.10.10


  Wykorzystanie smartfonów do pomiaru chwilowej wartości poziomu ciśnienia akustycznego z użyciem zainstalowanych w nich aplikacji jest dość powszechne. Jednak w wielu przypadkach pomiar taki obarczony jest dużym błędem wynikającym głównie z ograniczonych możliwości stosowanych w smartfonach mikrofonów [1] oraz z nieodpowiedniej kalibracji sygnału docierającego do urządzenia. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem 192 aplikacji wykazały, że jedynie dla czterech z nich wyniki pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego mieściły się w zakresie ±2 dB w stosunku do pomiaru miernikiem poziomu dźwięku klasy 1 [2]. Pewną poprawę dokładności pomiaru za pomocą smartfonu można uzyskać, wyposażając go w mikrofon zewnętrzny. W takim przypadku różnice pomiędzy poziomem ciśnienia akustycznego uzyskanym za pomocą aplikacji i miernika poziomu dźwięku klasy 1 wynosiły maksymalnie ±1 dB [3]. Celem badań było sprawdzenie, czy zastosowanie smartfonów do pomiaru parametrów hałasu umożliwi dobór ochronników słuchu pracownikom narażonym na hałas. Dobór ochronników słuchu wymaga bowiem, oprócz znajomości parametrów akustycznych (ochronnych) ochronników słuchu, także przeprowadzenia pomiarów odpowiednich parametrów hałasu na stanowisku pracy [4]. W niniejszej pracy skupiono się na sprawdzeniu możliwości doboru ochronników słu[...]

Ograniczanie impulsów akustycznych przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem DOI:10.15199/148.2017.12.6


  W związku z niedostateczną skutecznością środków technicznych w ograniczaniu hałasu impulsowego [1] jedyną możliwością ochrony przed tym rodzajem hałasu jest stosowanie ochronników słuchu. Coraz powszechniej są stosowane ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem, zarówno w miejscach pracy w przemyśle, jak też w sytuacjach narażenia na impulsy akustyczne wytwarzane przez broń palną. Układ regulowanego tłumienia, tj. układ elektroniczny przenoszący dźwięk pod ochronniki słuchu, ma wpływ na poziom ciśnienia akustycznego dźwięku docierającego do narządu słuchu. Istotne jest przy tym, aby określony ochronnik słuchu ograniczał hałas w dostatecznym stopniu [2], odpowiednio zabezpieczając słuch użytkownika. O ile dane określające, jak ograniczany jest hałas ustalony, dostarczane są wraz z ochronnikiem słuchu w instrukcji dla użytkownika, o tyle brak jest takich danych w przypadku hałasu impulsowego. Ponadto szybkozmienny charakter oraz względnie duże wartości szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego hałasu impulsowego sprawiają, że nie można zastosować konwencjonalnych metod oceny skuteczności ograniczania hałasu przez ochronniki słuchu w przypadku impulsów akustycznych [3]. W przypadku narażenia na hałas impulsowy istotne jest określenie, jak ochronnik słuchu wpływa na ograniczenie impulsu akustycznego wyrażane wartością tłumienia szczytowego poziomu dźwięku C (LCpeak) [4]. W przeszłości były przeprowadzane badania ograniczania hałasu impulsowego przez pasywne (bez układów elektronicznych) nauszniki przeciwhałasowe [5]. Celem niniejszej pracy było natomiast uzyskanie danych charakteryzujących tłumienie hałasu impulsowego przez wybrane ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu W badaniach uwzględniono ochronniki[...]

 Strona 1