Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Albiniak"

Effect of preparation condition on the porous structure of activated carbons from beechwood shavings Wpływ warunków preparatyki na strukturę porowatą węgli aktywnych z wiórków bukowych aktywowanych NaOH DOI:10.15199/62.2017.3.15


  Beechwood shavings were activated with NaOH under N2 to produce adsorbents with a microporous structure. An increase in impregnation ratio (0.5-3 g/g) resulted in much better development of pore vol. and surface area in adsorbents. The activation temp. (600-1000°C) had a small influence. The soaking time (0.5-2 h) and heating rate (5-15°C/min) did not play any significant role. The total pore vol. of the prepd. activated C achieved 1-1.2 cm3/g and spec. surface 2000-2700 m2/g as detd. by sorption of C6H6 and CO2 at 25°C. The biomass used was a good raw material for prepn. of microporous activated C. Przeprowadzono chemiczną aktywację biomasy z wiórków bukowych wodnym roztworem NaOH. Strukturę porowatą otrzymanych węgli aktywnych scharakteryzowano, wyznaczając izotermy sorpcji CO2 i C6H6 w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 0,5-3 g/g), końcowej temperatury aktywacji (600-1000°C), czasu aktywacji (0,5-2 h) i szybkości ogrzewania (5-15°C/min) na strukturę porowatą otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że wytworzone węgle aktywne, niezależnie od warunków preparatyki, charakteryzują się strukturą mikroporowatą, jednak rozwinięcie ich układu porowatego i powierzchni właściwej zależy głównie od stopnia impregnacji, mniej od temperatury procesu i w niewielkim stopniu od czasu aktywacji i szybkości ogrzewania. Sterując parametrami procesu aktywacji, można z badanego surowca otrzymać mikroporowate węgle aktywne o bardzo dobrych parametrach: objętości porów adsorpcyjnych 1-1,2 cm3/g i powierzchni właściwej SBET 2000-2700 m2/g. Wodorotlenki sodu i potasu są wykorzystywane do otrzymywania węgli aktywnych o bardzo dużej powierzchni wewnętrznej. Oprócz tradycyjnych zastosowań w procesach oczyszczania i separacji gazów lub jako nośniki katalizatorów, materiały te są wykorzystywane w nowoczesnych metodach magazynowania energii, takich jak procesy adsorpcyjnego magazynowania metanu i wodoru lub gromadzenie ładunk[...]

 Strona 1