Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Szerafin"

Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku


  Największe uznanie wśródmetod kontroli konstrukcji żelbetowych "in situ" znajdowały i znajdują nieniszczące metody badawcze ukierunkowane i przystosowane do kontroli realizacji obiektów budowlanych. Najczęściej ocenia się m.in. wytrzymałość i jednorodność pustek, raków i innych inkluzji lub nieciągłości, rys i pęknięć, a także strukturę, trwałość oraz korozję betonu w konstrukcji. Dotychczas do oceny wytrzymałości betonu w konstrukcjach żelbetowych stosowane były najczęściej metody sklerometryczne i ultradźwiękowe wg polskich norm i instrukcji ITB, opisanych w wielu publikacjach i przedstawianych na wielu konferencjach. Obecnie, w związku z przyjęciem przez Polskę normy PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych zachodzi potrzeba modyfikacji zasad oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. Trwają więc prace nad ustaleniem zasad i opracowaniem wytycznych uwzględniających dotychczasowe, wieloletnie bogate doświadczenie naszego kraju, jak i wymagań normy europejskiej.Wartykule przedstawiono zastosowanie nieniszczących metod oceny elementów monolitycznej konstrukcji żelbetowej realizowanego budynku, znajdujących się na najniższej kondygnacji, stanowiącej podziemny parking. Opis badanej konstrukcji Przedmiotowy budynek wykonywany był w technologii żelbetowejmonolitycznej, o konstrukcjimieszanej ścianowo-słupowej (fotografia). Posadowienie budynku zrealizowano jako bezpośrednie, na płycie fundamentowej grubości 120 cm. Ściany zewnętrzne najniższej kondygnacji, grubości 30 cm, zaprojektowane w technologii tzw. białej wanny, nie miały przeciwwodnej izolacji powłokowej. Izolacyjność budynku została zapewniona przez wodoszczelność betonu, taśmy uszczelniające umieszczane w styku ściana-płyta fundamentowa oraz profile "uszczelniająco- rysujące" mające za zadanie kontrolowane wywołanie rys skurczowych. Beton płyty fundamentowej zaprojektowano klasy C25/30, W8, na cemencie [...]

Stosowanie badań za pomocą obciążeń próbnych do oceny jakości stropów żelbetowych


  I stniejące stropy żelbetowe w wyniku uchybień projektowych i wykonawczych lub w przypadku modernizacji obiektów często wymagają przeprowadzenia oceny stanów granicznych. Do takiej diagnostyki za najbardziej wiarygodną uznaje sięmetodę obciążeń próbnych. Opiera się ona na pomiarze ugięć stropowych elementów konstrukcyjnych pod obciążeniem i z tego powodu stosowana jest przede wszystkim do oceny zachowania się elementów zginanych. Jako obciążenie próbne w istniejących budynkach można wykorzystać łatwo dostępne w konkretnych warunkach materiały, np. worki z piaskiem, cementem lub innym produktem. W przypadku garaży wielopoziomowych obciążeniem próbnym mogą być samochody o odpowiednio dobranej masie i odpowiednio ustawione. Jako obciążenie próbne chętnie stosowane są też baseny (wykonane np. z płyt szalunkowych wykładanych grubą folią izolacyjną) napełniane wodą. Ten sposób, choć zapewnia prostotę kontroli wartości obciążenia, jednak związany jest z ryzykiem wystąpienia nieszczelności i przecieków, dlatego należy go polecać przede wszystkimprzy zapewnieniu szczelności pojemników (basenów). Oprócz sposobów grawitacyjnych realizacja obciążenia próbnegomoże odbywać się przez wymuszanie odkształceń konstrukcji z[...]

Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość DOI:10.15199/40.2016.6.6


  Artykuł stanowi "case study". Podczas remontu dwóch cylindrycznych zbiorników na wodę przekrytych płytami prefabrykowanymi na dźwigarach strunobetonowych nie dochowano należytej staranności w zakresie zarówno kolejności robót, oceny stanu technicznego dźwigarów jak i jakości wykonania nowych prefabrykowanych płyt przekrycia. W wykonanych po remoncie ekspertyzach stwierdzono, że uchybienia wykonawcze skutkować mogą zmniejszeniem założonej trwałości przekrycia zbiorników i zalecono "naprawy napraw". Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność szczególnej staranności wykonawczej w przypadku remontów obiektów narażonych na korozyjne oddziaływanie środowiska. Słowa kluczowe: trwałość, remont, zbiorniki na wodę, dźwigary strunobetonowe, otulina zbrojenia Workmanship faults during repair of concrete water tanks influencing their durability This article is a "case study" of two cylindrical water tanks covered by pre-cast concrete slabs supported by pre-stressed beams. During the repair works, sufficient care was not extended - this refers to the sequence of works, assessment of structure condition as well as quality of the new cover slabs. In the expert opinions prepared after the repair, it was stated that these faults may result in reduced durability, and "repair of the repairs" was recommended. The aim of this article is to show that the repairs of structures subjected to corrosive agents require extension of utmost care. Keywords: durability, repair, water tanks, pre-stressed beams, concrete cover of reinforcement.1. Wprowadzenie Zbiorniki wody wydają się być konstrukcjami narażonymi w małym stopniu na korozję wynikającą z agresywności środowiska. Jednak ze względu na warunki wilgotnościowe panujące ponad lustrem wody (silne zawilgocenie, sporadycznie suche), a w wielu przypadkach obecność chlorków (gdy woda jest uzdatniana z użyciem chloru lub jego związków) zbiorniki zakwalifikować należy do klasy ekspozycji[...]

Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków DOI:10.15199/33.2017.11.07


  Wpraktyce budowlanej często zachodzi konieczność remontu, modernizacji lub przebudowy budynków kilkudziesięcioletnich czy nawet kilkusetletnich, w przypadku których odnalezienie jakiejkolwiek dokumentacji nie jest zadaniem prostym, a czasami wręcz niemożliwym. Wprzypadkumodernizacji budynku czy zmiany sposobu użytkowania, wg obowiązujących przepisów prawnych (art. 71 ustawy [1]), należy dokonać oceny lub wykonać ekspertyzę stanu technicznego budynku. Wprzypadku budynków, które nie mają dokumentacji, niezbędne jest zastosowanie metod inwazyjnych, z reguły wykonanie odkrywek materiałów, z których zostały wykonane. W zależności od rodzaju elementu konstrukcyjnego, wielkość odkrywek może się bardzo różnić, od niewielkich punktowych, do dużych, o powierzchni liczonej w metrach kwadratowych. Potrzebny jest więc odpowiedni czas na przygotowanie i wykonanie odkrywki i wiąże się to z niemałym kosztem jej wykonania, a także co bardzo istotne - kosztem odtworzenia stanu pierwotnego.Wpraktyce jednak często zachodzi konieczność prowadzenia tego typu robótwobiektach nieprzerwanie użytkowanych, których nawet czasowewyłączenie z użytkowania jest kłopotliwe, jak np. szpitale. W skrajnych przypadkach w ogóle nie jest możliwe pr[...]

 Strona 1