Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz SZTANGERT"

Próba ściskania próbek płaskich jako metoda symulacji fizycznej procesów przeróbki plastycznej oraz narzędzie do identyfikacji modeli reologicznych materiałów


  W pracy wykonano ocenę wykorzystania próby ściskania próbek płaskich (PSC) do wyznaczania naprężenia uplastyczniającego. Wykazano, że rozkład naprężenia i odkształcenia w tej próbie zależy mocno od wymiarów próbki i kowadła, co utrudnia interpretację wyników. Zastoso- wanie analizy odwrotnej eliminuje wpływ nierównomierności odkształceń i naprężeń, ale w przypadku PSC wymaga bardzo długich czasów obliczeń. Aby poprawić efektywność rozwiązania uproszczono model PSC do 2D. Possibility of application of the plane strain compression test (PSC) to the determination of the flow stress was evaluated. It was shown that distributions of strains and stresses are very nonuniform, what makes interpretation of results difficult. Inverse analysis eliminates effects of in homogeneities but in the case of the PSC it involves high computing costs. To improve the efficiency of the analysis PSC was simplified to 2D model. Słowa kluczowe: próba ściskania próbek płaskich, naprężenie uplastyczniające, identyfikacja Key words: plane strain compression, flow stress, identification Dr inż. Sławomir ŚWIŁŁO, Dr inż. Piotr CZYŻEWSKI, Mgr inż. Łukasz MORAWIŃSKI e-mail: s.swillo@wip.pw.edu.pl 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 36 Wprowadzenie. Projektowanie nowych technolo- gii opiera się w głównej mierze na symulacjach kom- puterowych procesów przemysłowych. Takie podejście pozwala w relatywnie krótkim czasie, praktycznie bez dodatkowych kosztów, rozważyć szereg wariantów technologicznych i znaleźć optymalne rozwiązanie. Skuteczność tego podejścia zależy od dokładności zastosowanego modelu. W przypadku procesów prze- róbki plastycznej kluczowe znaczenie ma model, który poprawnie opisze zachowanie się rzeczywistego ma- teriału w warunkach plastycznego płynięcia. Mode- le takie zawierają współczynniki, które muszą zostać wyznaczone dla danego materiału na podstawie badań doświadczalnych. W niniejszej pracy omówiono moż- liwości i ograniczenia próby ściskania p[...]

 Strona 1