Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KANIAK"

Ochrona katodowa fundamentów morskich wież energetycznych


  Omówiono problematykę związaną z korozją fundamentów morskich wież energetycznych. Skupiono się na problematyce ochrony za pomocą anod galwanicznych i ochrony katodowej za pomocą zewnętrznego źródła prądu. Rozpoznano najważniejsze problemy dotyczące ochrony przed korozją dla ww. obiektów oraz omówiono sposoby realizacji ochrony. Słowa kluczowe: offshore, korozja, fundament, ochrona katodowa, anody galwaniczne, ochrona przed korozją.1. Wprowadzenie Unia Europejska narzuciła państwom członkowskim dyrektywy, które obligują te kraje do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. W Europie 15% energii ma powstawać z odnawialnych źródeł. Polska do 2020 r. ma osiągnąć moc z morskich farm wiatrowych na poziomie 0,5 GW, a do 2025 r. - nawet 3-5 GW. Przy założeniu uzyskania z jednego wiatraka mocy 3-6 MW do 2020 r. ma powstać około 90-160 wiatraków. Będą one pracowały w ekstremalnie ciężkich warunkach. Planowany okres eksploatacji takich wiatraków wynosi około 25-30 lat i więcej, aby więc osiągnąć tak długi okres eksploatacji należy konstrukcje dobrze zabezpieczyć przed korozją [1]. Umieszczanie konstrukcji stalowych na morzu nie jest czymś nowym. Przemysł wydobywczy od lat z powodzeniem eksploatuje platformy wiertnicze na morzach całego świata. Zdobyte doświadczenia są wykorzystywane przy projektowaniu i instalacji wież energetycznych na morzu. Różnica polega na tym, że przy obsłudze i nadzorze ochrony katodowej platformy pracuje wielu ludzi, a wieże energetyczne są bezobsługowe. Ich prawidłowa praca nadzorowana jest za pomocą zdalnego monitoringu. Ochronę przed korozją fundamentów wież wiatraków realizuje się przede wszystkim przez naddatek korozyjny i ochronę katodową. Do podwodnej części fundamentu nie stosuje się powłok ochronnych. 2. Środowisko pracy Morskie wiatraki energetyczne narażone są na agresywną atmosferę, która sprzyja procesom korozyjnym. Obszarem wymagającym szczególnej uwagi jest strefa[...]

Ochrona korozyjna obiektów morskich - przegląd problemów


  Omówiono problematykę związaną z korozją obiektów morskich, takich jak statki, platformy, nabrzeża. Skupiono się jedynie na problematyce ochrony za pomocą anod galwanicznych i aktywnej ochrony katodowej. Rozpoznano najważniejsze problemy dotyczące ochrony przed korozją dla w/w obiektów oraz omówiono sposoby realizacji ochrony korozyjnej. Słowa kluczowe: korozja, statek, ochrona katodowa, anody galwaniczne, ochrona katodowa, monitoring Active corrosion protection of marine objects - review of issues Issues related to the corrosion of marine objects such as a ships, platforms, quays are discussed, focusing only on protection by galvanic anode and active cathodic protection . Key issues regarding the corrosion protection of the a/m objects have been identifi ed. Ways of implementing corrosion protection have also been discussed. Keywords: corrosion, ICCP, cathodic protection, galvanic anode, underwater technology, corrosion protection.1. Wprowadzenie Wszystkie działania związane z ochroną przed korozją mają na celu wydłużenia żywotności chronionego obiektu. Aspekt niezawodności obiektu jest tu kluczowy, obiekt musi sprostać założeniom projektowym pod każdym względem, głównie musi zachować zdolność do założonej charakterystyki pracy i czasu tej pracy. Właśnie wydłużenie okresu eksploatacji obiektów morskich jest najbardziej istotne. Jednym z narzędzi prowadzących do tego celu jest ochrona katodowa. Ochronę przeciwkorozyjną realizuje się przede wszystkim za pomocą powłok i naddatków korozyjnych. Kluczową rolą powłok jest odizolowanie obiektu od środowiska pracy, w tym przypadku od wody morskiej, a tym samym niedopuszczenie do powstania ogniw korozyjnych. Ogniwa korozyjne występują zawsze, jako że idealna powłoka ochronna nie istnieje. Źródłem problemów mogą być błędy w procesie nakładania powłok malarskich. Kluczowe parametry ważne dla poprawnego wykonania powłok to: wilgotność, temperatura i czystość malowanej powierzchni. [...]

 Strona 1