Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Ponikiewski"

Właściwości mieszanek i betonów samozagęszczalnych modyfikowanych włóknami stalowymi


  Projektowanie betonów samozagęszczalnych nie jest zagadnieniem łatwym; niedokładność w dozowaniu składników, zmienne właściwościmateriałów i warunki dojrzewania mogą uniemożliwić uzyskanie wymaganych właściwości betonów samozagęszczalnych: płynności, zdolności do przepływu bez blokowania między prętami zbrojenia oraz odporności na segregację. Jednym z nowych zagadnień w badaniach betonów samozagęszczalnych jest analizowanie wpływu włókien na urabialność oraz parametry wytrzymałościowe betonów. Na podstawie wcześniejszych badań wytypowano włókna stalowe o zróżnicowanych parametrach geometrycznych, celem określenia wpływu ich udziału objętościowego, długości oraz kształtu na właściwości reologiczne i mechaniczne betonówsamozagęszczalnych. Przedmiotemartykułu jest analiza wykluczających się nawzajem czynników zachodzących w wyniku dodania włókien stalowych do betonu samozagęszczalnego: pogarszania się urabialności i poprawy właściwości mechanicznych betonów samozagęszczalnych. Przedstawiono wyniki badań urabialności w ujęciu reologicznym oraz wytrzymałościowym mieszanek samozagęszczalnych modyfikowanych trzema rodzajami włókien stalowych. Założenia i metodyka badań Badania metodą reometrycznego testu urabialności (RTU) zostały przeprowadzone za pomocą reometru do zapraw i mieszanek betonowych - ROD-1E. Wykonano aproksymację wyników pomiarów dwuparametrowym modelem reologicznym Binghama i trójparametrowym modelem Hershella-Bulkeya. Pozwoliło to na określenie dwóch podstawowych parametrów reologicznych - granicy płynięcia g oraz lepkości plastycznej h. Skład badanej mieszanki samozagęszczalnej przedstawiono w tabeli 1. Mieszanka betonowa byłamodyfikowana ze względu na zmienny w badaniach rodzaj i udział objętościowy włókien stalowych. Charakterystykę geome[...]

Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu w badaniach fibrobetonów samozagęszczalnych


  Dotychczasowe badania przekrojów elementów belkowych, wykonanych z betonu samozagęszczalnego z włóknami stalowymi (WSBSZ) nie dostarczyły systematycznych, zweryfikowanych danych doświadczalnych umożliwiających ich projektowanie na podstawie zakładanych parametrów mechanicznych oraz rozmieszczenia i ukierunkowania zbrojenia rozproszonego. Konsekwencją tego jest rozbieżność w projektowanych i otrzymywanych parametrachmechanicznych takmodyfikowanych betonów [1]. Ważne jest określenie stopnia odchylenia w zakładanych parametrachmechanicznychWSBSZ ze względu na rozmieszczenie i ukierunkowanie zbrojenia rozproszonego. Prezentowana metoda badawcza stanowi podstawę do opracowania identyfikacji zachowania się włókien o różnych parametrach geometrycznych w matrycy betonów samozagęszczalnych z uwzględnieniem zakładanych zróżnicowanych stanów naprężenia [2]. Wyniki dotychczasowych badań fibrobetonów samozagęszczalnych wskazują, że o ich samozagęszczalności i właściwościach fizykomechanicznych decydują głównie parametry geometryczne włókien i ich udział objętościowy w mieszance betonowej [3][4], natomiast brak jest oceny wpływu metod formowania WSBSZ na ich właściwości fizykomechaniczne. Obecnie zbrojenie rozproszone jest traktowane jako dodatek do betonu poprawiający jego właściwości, ale nie jako zbrojenie konstrukcyjne (są już przykłady takich zrealizowanych konstrukcji). W takim podejściu rozmieszczenie równomierne zbrojenia może być uz[...]

Wybrane właściwości betonów nowej generacji z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego


  Podstawowym wymaganiem stawianym przy projektowaniu i wykonywaniu betonów nowej generacji jest zapewnienie im dobrej urabialności w trakcie całego procesu betonowania. Betony te charakteryzują się dużą zawartością dodatków mineralnych modyfikujących wybrane właściwości (np. mączka wapienna, popiół lotny krzemionkowy, zmielony granulowany żużel wielkopiecowy, pył krzemionkowy). Podstawowe efekty stosowania dodatków mineralnych przedstawiono w wielu opracowaniach [1, 2, 3]. Stwierdzono również możliwość stosowania popiołu lotnego wapiennego jako zamiennika części cementu w betonie i składnika cementu [4]. Dotychczasowe publikacje wskazują na problem pogarszania się urabialności mieszanek betonowych zawierających popiół lotny wapienny. W związku z tym, że urabialność jest kluczemdo uzyskania betonów nowej generacji [5], przeprowadzono serię badańmających na celu zweryfikowanie możliwości uzyskania betonów samozagęszczalnych z tym dodatkiem. Wykonano badania samozagęszczalnych betonów zwykłych (BSZ), wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych (WWBSZ) oraz fibrobetonów samozagęszczalnych (FBSZ). Badania Z licznych badań rozpatrujących właściwości mieszanki w aspekcie urabialności wynika, że zachowuje się ona pod obciążeniem jak lepkoplastyczne ciało Binghama. Granica płynięcia g i lepkość plastyczna h, zwane parametrami reologicznymi, są stałymi materiałowymi, charakteryzującymi właściwości reologiczne mieszanki. Z chwilą, gdy naprężenia przekroczą granicę płynięcia, nastąpi płynięcie mieszanki z prędkością proporcjonalną do lepkości plastycznej (im mniejsza lepkość plastyczna mieszanki, tym większa prędkość jej płynięcia przy danymobciążeniu). Bardziej szczegółowo zagadnienia reologii omówiono m.in. w pracy Szwabowskiego [6]. Przyjmuje się, że wartości granicy płynięcia g odpowiada średnicamaksymalnego rozpływu SF, natomiast wartości lepkości plastycznej h czas rozpływu do średnicy 500 mm T500 (oba param[...]

Właściwości reologiczne cementów portlandzkich wieloskładnikowych z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych


  Stosowanie cementów z dodatkami mineralnymi pozwala na korzystne modyfikowanie właściwości betonu i stanowi ważny element w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Najczęściej jako dodatek do cementu stosuje się: popiół lotny krzemionkowy (V); zmielony granulowany żużel wielkopiecowy (S) oraz pył krzemionkowy (D). Zgodnie z PN-EN 197-1 składnikiem głównym cementu może być również popiół lotny wapienny (W), charakteryzujący się aktywnością pucolanowo-hydrauliczną [1]. Popioły lotne wapienne powstają w wyniku spalania węgla brunatnego w kotłach konwencjonalnych. Zawierają 10 - 40% masy CaOreak; 3 - 7% masy CaOw, do 7%masy niespalonego węgla, a ich powierzchnia właściwa wg Blaine’a wynosi mniej niż 2800 cm2/g [2]. Pomimo dużej dostępności (w Polsce powstaje rocznie ok. 4mlnMg popiołów lotnych wapiennych) nie są stosowane w technologii betonu, m.in. z powodu dużej zmienności składu i właściwości popiołu w czasie, dużej wodożądności, dużej zawartości CaOw i związków siarki oraz niewielkiemu doświadczeniu i małej liczbie prac naukowo-badawczych dotyczących ich wykorzystania [1]. Jednymz warunków upowszechnienia popiołu lotnego wapiennego jako dodatku do cementu jest rozwiązanie problemu kształtowania urabialności mieszanek w jego obecności. Jak wykazują badania [3 - 8], dodanie popiołu lotnego wapiennego powoduje wzrost granicy płynięcia i lepkości plastycznej mieszanki betonowej oraz przyspiesza wzrost granicy płynięcia w czasie. Pogorszenie urabialności mieszanki jest tym większe, im większa ilość popiołu została do niej dodana. Obecność w popiele lotnym wapiennym znacznej ilości niespalonego węgla może również negatywnie wpływać na efektywność działania domieszek. W celu uzyskania wymaganej konsystencji konieczne jest dodawanie nawet dwukrotnie większej ilości plastyfikatora lub superplastyfikatora niż w przypadku mieszanki bez popiołu [4, 6, 7]. Zmienność składu popiołu lotnego wapiennego stano[...]

Wpływ temperatury na właściwości betonów samozagęszczalnych z wapiennymi popiołami lotnymi DOI:10.15199/33.2016.06.35


  Wpracy wykazano, że popioły wapienne traktowane jako dodatek mineralny mogą być z powodzeniem stosowane w mieszankach betonów samozagęszczalnych. Stosowanie dużych ilości popiołów (powyżej 20-30%) może pogorszyć urabialność, zwłaszcza w wyższych temperaturach. Dzięki stosowaniu popiołu mielonego można niekorzystny wpływ ograniczyć. Słowa kluczowe: beton samozagęszczalny, urabialność, temperatura, popiół lotny wapienny.Dodatkimineralne odgrywają istotną rolęwnowoczesnej technologii betonu. Ich stosowanie jest jednocześnie ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie stosując dodatki mineralne, można zwiększyć trwałość betonu, zmniejszając jego koszt. Z punktu widzenia ekologii korzystne jest zmniejszenie zużycia energii przy produkcji cementu i zmniejszenie emisji CO2 [1, 4, 8]. Obecnie ważną rolę w technologii betonu odgrywa technologia betonu samozagęszczalnego (BSZ). Korzyści wynikające z zastosowania SCC są następujące: minimalizacjawpływu czynnika ludzkiego na jakość betonu; poprawa warunków pracy przez wyeliminowanie wibracji i hałasu oraz obniżenie pracochłonności i energochłonności robót betonowych. Mieszanki BSZ są szczególnie zalecane dowykonywania konstrukcji o skomplikowanych kształtach i znacznym stopniu zbrojenia. Zalety i korzyści osiągane dzięki BSZ są potwierdzone przez liczne jego implementacje [4]. Badania Celem badań było określenie wpływu popiołu lotnego wapiennego na właściwości [...]

 Strona 1