Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Wilk-Słomka"

Materiały zmiennofazowe w budownictwie zeroenergetycznym


  Wprzypadku budownictwa niskoenergetycznego, realizowanego w polskich warunkach klimatycznych, jednym z największych wyzwań inżynierskich dotyczących wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest umiejętność jej magazynowania i przekazywania tylko wtedy, gdy jest to pożądane. Do tego celu przydatne może być wykorzystanie zjawiska przemian fazowych zachodzących w różnych materiałach. Zmiana stanu skupienia materiału wymaga dostarczenia do niego bądź odebrania określonej ilości energii cieplnej. W aplikacjach technicznych stosuje się kombinacje różnych substancji, których przemiany fazowe zachodzą w wymaganym przedziale temperatury. W 1983 r. powstała praktyczna klasyfikacja materiałów zmiennofazowych PCM (Phase Change Material) zaproponowana przez Abhata. W budownictwie najczęściej wykorzystywane są mieszaniny wosków i parafin bądź sole uwodnione, których temperaturę topnieniamożn[...]

Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane DOI:10.15199/33.2018.08.21


  pomiarowe ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: jan.slusarek@polsl.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływami środowiskowymi, a przede wszystkim termicznymi oraz ich oddziaływaniemna elementy i obiekty budowlane. Zwrócono szczególną uwagę na związek temperatury powietrza zewnętrznego z natężeniem promieniowania słonecznego wyrażonym przez słoneczną temperaturę powietrza zewnętrznego. Wskazano na konieczność uwzględnienia ochrony przed intensywną insolacją już na etapie projektowania. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wpływów środowiskowych klimatu lokalnego zilustrowano wpływy termiczne na przegrody poziome. Słowa kluczowe: klimat; słoneczna temperatura; klimat lokalny; naprężenia termiczne. Abstract. The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdoor air. It was pointed out that the protection against intensive insolation should be considered already at the design stage. On the basis of several years of measurements of environmental impacts of the local climate, thermal effects on horizontal partitions were illustrated. Keywo[...]

 Strona 1