Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Albin Garbacik"

Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych

Czytaj za darmo! »

W krajowej praktyce budowla- nej coraz szersze zastoso- wanie znajdują cementy z dodatkami mineralnymi. Wynika to z efektywnego obniżenia kosztów produkcji przez zastąpienie części klinkieru portlandzkiego dodat- kami mineralnymi i prowadzi do uzyska- nia spoiw bardzo dobrej jakości, cha- rakteryzujących się dużą odpornością na korozyjne działanie mediów agre- sywnych. W artykule przedstawiono właściwości wybranych cementów z dodatkami mi- neralnymi, ze szczególnym uwzględ- nieniem właściwości cementów wielo- składnikowych CEM II/B-M i CEM V/A, B, zawierających co najmniej dwa dodat- ki mineralne: granulowany żużel wielko- piecowy (S), popiół lotny krzemionkowy (V) i/lub kamień wapienny (L; LL). Po- równano podstawowe właściwości nor- mowe cementów. Analizując efekt współdziałania dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładniko- wych, uwzględniono wybrane wyniki z obszernych badań cech użytkowych betonów wykonanych z tych cementów. Potwierdzono, że właściwości mecha- niczne i fizyczne cementów wieloskład- nikowych zawierających dwa składniki nieklinkierowe są korzystniejsze niż za- wierających jeden składnik nieklinkie- rowy. Rodzaje cementów portlandzkich wieloskładnikowych W ostatnim dziesięcioleciu obserwu- je się gwałtowny wzrost produkcji ce- mentów wieloskładnikowych zawiera- jących jeden lub więcej dodatków mine- ralnych. W krajach Unii Europejskiej wielkość produkcji takich cementów osiąga poziom ok. 70%. Dynamikę roz- woju produkcji cementów z dodatkami mineralnymi kształtuje w znacznym stopniu wprowadzanie opłat za emisję CO 2 z procesów produkcyjnych do at- mosfery. Wielkość produkcji cementu musi być realizowana z uwzględnie- niem przyznanych limitów emisji CO 2 . Zwiększenie udziału dodatków mineral- nych w składzie cementu, a co za tym idzie ograniczanie udziału klinkieru, umożliwia znaczne obniżenie emisji dwutlenku węgla przez przemysł ce- mentowy. Podstawowy[...]

Wpływ zawartości strat prażenia w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementu i betonu


  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawartości strat prażenia. Zbadano wpływ jakości popiołu na właściwości reologiczne cementu, czas wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność i kompatybilność cementu z domieszkami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że duża zawartość strat prażenia w popiele negatywnie wpływa na jakość cementu, w tym cechy użytkowe kształtujące właściwości mieszanki betonowej i trwałość betonu. Słowa kluczowe: cement, popiół lotny, strata prażenia, części palne.1. Wstęp Zawartość strat prażenia w popiele lotnym krzemionkowym, dodatku pucolanowym do cementu i aktywnym dodatku typu II do betonu, ma jak podkreśla obszerna literatura przedmiotu, istotny wpływ na właściwości cementu oraz cechy użytkowe betonu, kształtujące trwałość konstrukcji betonowych. Problem nadmiernej zawartości strat prażenia w popiołach, w praktyce odpowiadający częścią palnym, nabiera znaczenia w świetle nowych zapisów norm określających wymagania dla popiołu lotnego krzemionkowego jako składnika cementu i betonu. Norma PN-EN 450-1 [1] określająca wymagania dotyczące właściwości popiołu lotnego krzemionkowego stosowanego jako dodatek typu II, przy produkcji betonu wymienia trzy kategorie A, B i C popiołu, w których zawartość strat prażenia może wynosić odpowiednio do 5%, 7% i 9%. Taki zapis normy PN-EN 450-1 został wprowadzony do normy cementowej PN-EN 197-1 [2] w poprawce A3 [3]. Do czasu wprowadzenia tej poprawki, do produkcji cementu można było stosować popioły zawierające do 5% strat prażenia z dopuszczeniem do 7%. Po wprowadzeniu poprawki A3 można do produkcji cementu stosować popioły lotne zawierające nawet do 9% strat prażenia. Formalne możliwości stosowania do produkcji cementów popiołów o wyższej zawartości strat prażenia, co niewątpliwie poszerza bazę pozyskiwania tego materiału, powinny być jednakże uzasadnione pozytywnymi wynikami badań cech[...]

Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu


  W artykule przedstawiono rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych z uwagi na zastosowanie ich jako składnika pucolanowo-hydraulicznego do produkcji cementu. Analizą objęto popioły lotne wapienne powstające w wyniku spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. W artykule przedstawiono rozwiązania uzdatniania uwzględniające aktywację chemiczną, poprzez zastosowanie domieszek chemicznych oraz aktywację mechaniczną w wyniku domielenia i frakcjonowania popiołów lotnych wapiennych. W części doświadczalnej artykułu przedstawiono rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych na drodze separacji frakcji popiołu. Wyniki badań wykazały możliwość bardzo skutecznego uzdatniania popiołów lotnych na drodze separacji z wydzieleniem grubych ziarn i pozyskiwania drobniejszych frakcji o bardzo niskiej zawartości węgla i zdecydowanie lepszych właściwościach hydrauliczno-pucolanowych, w stosunku do popiołów w stanie dostawy. Słowa kluczowe: cement powszechnego użytku, popiół lotny wapienny, uzdatnianie popiołu.1. Wprowadzenie Popiół lotny wapienny ze spalania węgla brunatnego jest zaklasyfikowany jako składnik pucolanowy do produkcji cementów powszechnego użytku wg normy PNEN 197-1 [1]. Pomimo właściwości pucolanowo-hydraulicznych oraz dużych zasobów tego surowca szacowanych na około 5 mln ton rocznie, w chwili obecnej popioły lotne wapienne nie są wykorzystywane w polskim przemyśle cementowym. Przyczynami takiego stanu rzeczy była świadomość dużej zmienności składu chemicznego i fazowego tych popiołów oraz brak kompleksowych badań przydatności popiołów wapiennych jako aktywnego składnika pucolanowego cementu i betonu. W 2009 roku rozpoczęto szeroki program badawczy, w ramach Projektu Strukturalnego PO IG 01.01.02.-24-005/09 "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Wyniki prac prowadzonych w ramach tego projektu obalają szereg negatywnych opinii, co do możliwości i warunków w[...]

Cementy specjalne rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania


  Artykuł zawiera wymagania, wg aktualnych norm, dotyczące cementów specjalnych. Ten rodzaj cementów spełnia dodatkowe wymagania, które są istotne dla praktyki budowlanej: niskie LH i bardzo niskie ciepło hydratacji VLH, odporność na agresję siarczanową SR i HSR oraz niewielka zawartość aktywnych alkaliów NA (odporne na korozję alkaliczną). Stosowanie w wykonawstwie konstrukcji betonowych cementów specjalnych pozwala uniknąć wad betonu, a tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości konstrukcji betonowej (wydłużenie cyklu życia). Słowa kluczowe: cementy specjalne, cement o niskimcieple hydratacji LH i VLH, cement odporny na siarczany SR i HSR, cement niskoalkaliczny NA.Cementy CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V zawierające składniki główne, inne niż klinkier portlandzki, wykazują szereg właściwości specjalnych, m.in. niskie (LH) lub bardzo niskie ciepło hydratacji (VLH), odporność na agresję siarczanową (SR; HSR) oraz na korozję alkaliczną NA. Stosowanie cementów specjalnych umożliwia projektowanie i wykonywanie konstrukcji betonowych o dużej trwałości w przypadku oddziaływań destrukcyjnych (głównie różne rodzaje agresji chemicznej). Jest też pomocne przy wykonywaniu betonu masywnego, betonu narażonego na oddziaływanie środowiska agresywnego chemicznie, czy na bazie kruszyw reaktywnych. W takich przypadkach stosowanie cementówspecjalnych pozwala uniknąć wad betonu, a tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości konstrukcji betonowej (wydłużenie cyklu życia). Cementy o obniżonym cieple hydratacji (LH, VLH) Cementy, w zależności od składu mineralnego i klasywytrzymałościowej, charakteryzują się różnym ciepłem twardnienia (hydratacji). Szybkość wydzielania się ciepła w trakcie wiązania i twardnienia przekłada się na szybkość narastania wytrzymałości, zwłaszcza w okresie początkowym. Kinetykę wydzielania ciepła przez wybrane cementy przedstawiono na rysunku 1. Informacja dotycząca ilości ciepławydzielonego prze[...]

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie


  Zgodnie z PN-EN 197-1 [1], jako składniki główne cementu (powyżej 5,0%) mogą być stosowane dwa rodzaje popiołów lotnych - popiół krzemionkowy (V) o aktywności pucolanowej i popiół wapienny (W) o aktywności pucolanowo-hydraulicznej [1]. O ile popiół lotny krzemionkowy jest powszechnie stosowany w technologii cementu i betonu od wielu lat, o tyle stosowanie popiołu lotnego wapiennego (W) w składzie cementu niema dużej tradycji (jest stosowany w Bośni i Hercegowinie). Popiół lotny wapienny (W) może być składnikiem cementów portlandzkich popiołowych (CEM II/A, B-W), cementów portlandzkich wieloskładnikowych w mieszaninie z innymi dodatkami (CEM II/A, B-M) i cementów pucolanowych (CEM IV/A, B) [1]. Ten rodzaj popiołu lotnego, w porównaniu z powszechnie stosowanymi popiołami lotnymi krzemionkowymi (V), charakteryzuje się zróżnicowanymi właściwościami fizycznymi oraz zmiennym składem chemicznym i mineralnym. Głównymi składnikami krystalicznymi popiołu lotnego wapiennego są: kwarc; anhydryt; gehlenit; anortyt i CaOwolne. W przypadku podwyższonej zawartości związków wapniamogą tworzyć się także fazy charakterystyczne dla klinkieru portlandzkiego i granulowanego żużla wielkopiecowego: gliniany wapniowe, belit czy mellility. Są to aktywne składniki i w głównej mierze odpowiadają za właściwości wiążące popiołów wapiennych [2, 3]. Faza szklista (bezpostaciowa) w popiołach lotnych wapiennych różni się od fazy szklistej popiołów krzemionkowych, ale także pozytywnie wpływa na aktywność pucolanowo- hydrauliczną [2]. Wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań pokazały, że popiół lotny wapienny W może być cennym składnikiem cementów i spoiw mineralnych [4, 5]. Stwierdzono także, że aktywacja mechaniczna (zmielenie popiołu wapiennego) zwiększa jego aktywność hydrauliczno- pucolanową, co skutkuje poprawą właściwości wytrzymałościowych cementów i spoiw [4 - 9]. Wartykule zaprezentowanowyniki badań cementu portlandzkiegowi[...]

Cementy napowietrzające beton DOI:10.15199/33.2015.10.31


  W polskich warunkach klimatycznych mrozoodporność betonu jest jedną z głównych cech użytkowych kształtujących trwałość konstrukcji betonowych. Istnieje wiele rozwiązań i czynników technologicznych mających wpływ na mrozoodporność betonu. Najbardziej efektywnym ze stosowanych obecnie rozwiązań poprawy mrozoodporności betonu jest modyfikacja struktury porowatości matrycy cementowej przez wprowadzenie domieszki napowietrzającej do mieszanki betonowej. Wartykule przedstawiono sposób kształtowania mrozoodporności betonu przez poprowadzenie domieszki napowietrzającej z cementem, w przeciwieństwie do stosowanych rozwiązań dozowania domieszki in situ w węźle betoniarskim. Tematyka ta jest przedmiotem realizowanego programu badawczego w ramach projektu NCBiR pt. Innowacyjne cementy napowietrzające beton. Słowa kluczowe: cement, cementy napowietrzające beton, mrozoodporność betonu.Beton narażony jest na ekstremalne oddziaływania środowiska, przede wszystkim na agresję chemiczną, wilgoć i mróz. Odpowiednie zaprojektowanie, wykonanie, zabudowanie oraz pielęgnacja zapewnia trwałość betonu w określonych warunkach jego eksploatacji [1].Do obiektówbudowlanych najbardziej narażonych na niszczące oddziaływanie środowiska należą mosty i wiadukty, betonowe nawierzchnie drogowe, chodniki i krawężniki drogowe, konstrukcje betonowe będące w kontakcie z wodą morską. Nieodporny na działanie mrozu beton jest bardzo często przyczyną wad i uszkodzeń konstrukcji budowlanych, których naprawa jest bardzo kosztowna i nie zawsze do końca skuteczna. Najczęściej występujące wady związane z brakiem mrozoodporności betonu omówiono w monografii [2]. Obszerna literatura przedmiotu oraz praktyka dowiodły, że beton wykonany z udziałem cementów wieloskładnikowych z dużą zawartością dodatków mineralnych (żużla wielkopiecowego i/lub popiołu lotnego krzemionkowego), pomimo lepszej szczelności, jest mniej mrozoodporny niż beton z cementem CEM I [3, 4]. Zg[...]

 Strona 1