Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Alina Pietrzak"

Wpływ odpadów z kineskopowej stłuczki szklanej (CRT) na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2017.10.16


  Wostatnich latach zwiększa się ilość odpadów szkła kineskopowego. Niebezpieczne dla środowiska odpady CRT (Cathode Ray Tube) charakteryzują się zmiennym składem chemicznym (w zależności od rodzaju odbiornika oraz roku produkcji). Najczęściejmonitory wykonane są z dwóch różnych rodzajów szkła (szkła barowo-strontowego oraz ołowiowego) zespolonych za pomocą fryty ołowiowej [3]. Duża zawartość (11 - 24%) tlenku ołowiuwtymmateriale powoduje, że odpadowe szkło CRT jest szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego [7]. Od 2003 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej powinny być wdrożone dyrektywy WEE 2002/96/EC i RoHs 2002/95/CE, których celem jest ograniczenie wszelkich zagrożeń związanych z produkcją sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wycofanie ich z eksploatacji [1, 2]. W Polsce gospodarkę zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z 11 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688).Obecnie sprzęt ten jest deponowany na składowiskach. W Europie podjęto też wiele badań w celu określenia możliwości jego wykorzystania do wytwarzania kompozytów ceramiczno- -szklanych i tradycyjnej ceramiki [4, 5]. Badania Celembadań było określeniewpływu kineskopowej stłuczki szklanej na wybrane parametry zapraw cementowych. Zakres badań eksperymentalnych obejmował zaprojektowanie iwykonanie zaprawcementowych zawierających o[...]

Wpływ poużytkowych odpadów wykładzin samochodowych na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2018.10.26


  Recykling odpadowychmateriałów polimerowych, charakteryzujących się różnorodnością struktury chemicznej i składu (obok polimeru materiały te zawierają środki zmiękczające, stabilizatory promieniowania UV, antyoksydanty, środki barwiące),mawiele ograniczeń technicznych i technologicznych [3, 6]. Z tego powodu niejednorodne odpady polimerowe, takie jak zużyte dywaniki samochodowe, są w praktyce deponowane na składowiskach odpadów. Zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2008/98/WE należy ograniczać ilośćwytwarzanych odpadów oraz poszukiwać efektywnych sposobów ich zagospodarowania. Niestety w praktyce poziomrecyklingu tworzywpolimerowych jest niewielki - w 2014 r. w Europie wyniósł jedynie 29,7% [4]. Dywaniki samochodowe wykonane są najczęściej z weluru igiełkowego (polipropylen lub poliamid) wykończonego ścierem gumowym (np. polibutadien, poliolefiny) [5]. Dostępne są również dywaniki na bazie poli(tereftalanu etylenu) tzw. PET oraz kopolimeru polietylen- polipropylen [1]. Wykładziny zawierają także środek uniepalniający, napełniacze mineralne oraz bar[...]

Ocena jakości betonu z cementem TioCem pod kątem możliwości wykorzystania w produkcji kostki brukowej DOI:10.15199/33.2016.10.10


  W dzisiejszym, ciągle rozwijającym się budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. Poprzez stopniowe zaostrzanie przepisów,mających na celu zmniejszenie ingerencji ludzkiej w otaczające go środowisko, zachodzi potrzeba wytwarzania i stosowania proekologicznych wyrobów budowlanych. Jednym z nich jest cement z dodatkiem nanometrycznego dwutlenku tytanu, tzw. TioCem®. Jest to spoiwo hydrauliczne, charakteryzujące się właściwościami fotokatalitycznymi. W artykule przedstawiono wyniki badania betonu na bazie cementu TioCem® pod kątemmożliwości wykorzystania w produkcji ekologicznej dwuwarstwowej kostki brukowej. Słowa kluczowe: TioCem®, ekologiczna kostka brukowa, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność.Spoiwa hydrauliczne z dodatkiem dwutlenku tytanu zalicza się do grupy cementów o specjalnych właściwościach użytkowych [6, 10], które spełniają wymagania PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Z uwagi na zawarty w ich składzie TiO2 o bardzo małych wymiarach ziaren (~21 nm) kwalifikuje się do nanomateriałówbudowlanych [5, 7].Wostatnich latach intensywnie rośnie liczba ośrodków naukowych prowadzących badania nad fotokatalitycznymi właściwościami dwutlenku tytanu. Ich działalność staje się elementem prac w ramach Advanced Oxidation Processes -AOPs orazAdvancedOxidation Technologies -AOTs,mających na celu usuwanie substancji organicznych, a czasami również nieorganicznych z wody i gazów. Należy podkreślić, że TiO2 jako fotokatalizator nie zużywa się w procesie fotochemicznym, a przy tym jest tani i nietoksyczny. Minusem jest to, że wymaga oddziaływania fali ultrafioletowej długości 0,00041 mm [4, 7]. Na rynku dostępne jest spoiwo hydrauliczne z dodatkiem tlenku czterowartościowego tytanu pod nazwą handlową TioCem® [3, 8, 9, 11]. Cement ten jest wytwarzany w dwóch klasach wytrzymałości: cemen[...]

Sorbenty mineralno-organiczne w ratownictwie proekologicznym


  Wartykule przedstawiono charakterystykę sorbentów wykorzystywanych w ratownictwie w Polsce. Omówiono zasady stosowania oraz podstawowe właściwości sorbentów mineralno- organicznych. Ponadto wskazano kierunek badań tych sorbentów oraz omówiono aspekt ekonomiczny zużycia sorbentów na przykładzie zanieczyszczenia w postaci 100 l plamy oleju napędowego. Przedstawiono wstępne wyniki badań nad nowym typem sorbentu organiczno-mineralnego wykonanego na bazie torfu pozyskiwanego z okolic Częstochowy i Radomska, modyfikowanego popiołem po spaleniu drewna i celulozy, badanego w Katedrze Technologii Procesów Budowlanych iMateriałowych naWydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Słowa kluczowe: sorbenty, sorpcja, ratownictwo, ekologia, torf.Sorbenty wykorzystywane do odciągania substancji chemicznych i oleistych w ratownictwie to rozdrobnione ciała stałe, których cząsteczki są tym lepsze, im większą mają powierzchnię chłonną. Cechą charakterystyczną sorbentu jest chłonność stanowiąca 30 - 350%masy własnej. Podczas sorpcji dochodzi też do innych procesów, np. do powierzchniowego wytrącania trudno rozpuszczalnych soli. Charakterystykę zjawiska sorpcjimożna określić na podstawie izotermii sorpcji, czyli zależności sorpcji od stężenia w roztworze lub ciśnienia substancji wchłanianej z zachowaniem stałej temperatury. Sorbenty można podzielić na: mineralne; organiczno-mineralne; polimerowe syntetyczne. Stosowanie sorbentów jest uzasadnione w przypadkach, gdy niemożliwe jest zebranie skażenia w sposóbmechaniczny lub gdy istnieje konieczność szybkiego usunięcia pozostałości zanieczyszczenia i dokładnego oczyszczenia terenu po wcześniejszym zastosowaniu zbierania mechanicznego. Sorbenty stosuje się głównie do likwidacji skażeń na powierzchniach gruntowych, asfaltowych, [...]

 Strona 1