Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kmiecik"

Kiedy stosować balustrady wewnętrzne na rusztowaniu

Czytaj za darmo! »

Rusztowania robocze, z których mogą być wykonywane prace na wysokości, powinny być wyposażone w pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. Pomost powinien zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz jednocześnie mieć poręcze ochronne. W artykule przedstawię zasady montażu poręczy, szczególnie pomiędzy rusztowaniem a obiektem budowlanym. Pewne roboty budowlanewymagają bowiem swobodnego dostępu do ściany, a poręcze wewnętrzne stają się wtedy przeszkodą. Sposób, w jaki powinny być zbudowane balustrady, definiuje § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 3: Posadowienie rusztowań


  W kolejnej części cyklu "Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań" autorzy przedstawiają zagadnienie posadowienia rusztowań - na podstawie aktualnych przepisów i norm oraz przykładów prawidłowo i błędnie posadowionych konstrukcji.Pod pojęciem "posadowienie" rozumiemy oparcie wszystkich stojaków rusztowania na podłożu z uwzględnieniem właściwości podłoża i jego lokalnych nierówności. Obowiązujące przepisy, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury [1] oraz Polska Norma [2], precyzują wytyczne odnośnie do przygotowania podłoża pod konstrukcje rusztowań oraz wymiarów i usytuowania podkładów. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Do posadowienia wykorzystuje się odpowiednie podkłady (najczęściej drewniane), zapewniające docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną (fot. 1) w celu rozłożenia nacisków rusztowania na większą powierzchnię podłoża. Na podkładach możliwy jest montaż konstrukcji rusztowania w następującej kolejności: najpierw podstawki zwykłe, śrubowe lub uchylne (fot. 2), a potem ramy lub stojaki - w zależności od rodzaju rusztowania. W przypadku dużego uskoku terenu, dla rusztowań ramowych na najniższej kondygnacji stosuje się tzw. ramy pośrednie (o wysokości 0,5 m; 1,0 m lub 1,5 m), które umożliwiają wypoziomowanie rusztowania. Rozróżnia się dwa rodzaje podłoża: - podłoże gruntowe - obszar gruntu zalegający między poziomem posadowienia a głębokością, do której uwzględnia się oddziaływanie obciążenia od rusztowania, - podłoże konstrukcyjne - elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, np. strop[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 4: Kotwienie rusztowań


  Stateczność rusztowania to jego zdolność do zachowania niezmiennego położenia i kształtu przy każdym możliwym działaniu obciążeń zewnętrznych, wynikłych z normalnych warunków użytkowania, zarówno w czasie montażu, eksploatacji, jak i postoju. Jednym z obciążeń zewnętrznych jest oddziaływanie wiatru i to właśnie kotwienie jest elementem, który to obciążenie przejmuje. Rusztowania muszą być zakotwione do ściany budynku lub budowli w sposób zapewniający ich stateczność i sztywność oraz umożliwiający przeniesienie sił zewnętrznych, działających na rusztowanie (siły od bocznego parcia wiatru, mimośrodowe obciążenia statyczne, obciążenia wywołane pracą ludzi, siły od nierównomiernego osiadania konstrukcji). Do zakotwień należy stosować łączniki kotwiące, złącza oraz elementy kotwiące (śruby z uchem oraz kołki plastikowe rozprężne) - fot. 1, znajdujące się na wyposażeniu rusztowania. Zakotwienia należy montować sukcesywnie w trakcie montażu rusztowania. Zasady kotwienia Ogólne wytyczne co do liczby i rozmieszczenia zakotwień podają normy [1], [2], ale z reguły większość producentów rusztowań przedstawia już gotowe schematy zakotwień w zależności od: - usytuowania rusztowania (fasada otwarta lub zamknięta), - oblicowania (siatka, plandeka lub bez zabezpieczenia), - wyposażenia dodatkowego (konsole, daszki ochronne itp.). Należy jednak zaznaczyć, że rozwiązania te dotyczą tylko danego systemu rusztowaniowego przy dokładnym przestrzeganiu wytycznych podanych przez producenta. Prawidłowo wykonane zakotwienie (fot. 2) powinno być właściwie usytuowane (prostopadle do ściany, z wyjątkiem metody "V", oraz nie więcej niż około 20 cm od węzła ramy), żeby móc przenieść zakładane obciążenie. Rozróżniamy kotwy krótkie (przenoszą tylko obciążenia prostopadłe do płaszczyzny fasady) oraz kotwy długie (przenoszą obciążenia prostopadłe oraz poziome równoległe W czwartej c[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 5: Stężanie rusztowań


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (ATEST 4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (ATEST 6/2012) i kotwienie (ATEST 8/2012). W tym numerze zostanie omówione zagadnienie stężania rusztowań. | Redakcja.Polska norma [1] definiuje następujące rodzaje stężeń (ryc. 1): - pionowe - elementy konstrukcyjne łączące stojaki w linii przekątnej pomiędzy węzłami rusztowania w płaszczyźnie pionowej, usztywniające i zabezpieczające rusztowanie przed utratą stateczności; - poziome - elementy konstrukcyjne łączące stojaki w linii przekątnej pomiędzy węzłami rusztowania w płaszczyźnie poziomej. Należy zdawać sobie sprawę, że stężeniami nie muszą być elementy łączące węzły rusztowania w linii przekątnej. Norma europejska [2] dopuszcza również inne sposoby stężania (ryc. 2). Wyróżniono w niej sze[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 6: Zabezpieczenie pomostów roboczych


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012) i stężanie (11/2012). | Redakcja.Przy analizie statystyki wypadków nasuwa się wniosek, że dominujące przyczyny techniczne wypadków przy pracy związanych z montażem i eksploatacją rusztowań spowodowane są brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami zabezpieczającymi, w tym środkami ochrony zbiorowej. W przypadku rusztowań zabezpieczeniem zbiorowym są balustrady. W artykule podano podstawowe wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać, oraz najczęstsze przyczyny niezgodności skutkujące zdarzeniami wypadkowymi. Wymagania dla balustrad Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy [1]. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [2] rusztowanie robocze powinno posiadać balustradę. Element taki pełni właśnie funkcję środka ochrony zbiorowej, pod warunkiem, że składa się z (fot. 1): - deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m, - poręczy ochronnej (poręczy głównej) umieszczonej na wysokości 1,1 m, - elementu wypełniającego wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężni[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 9: Rusztowania do prac dachowych


  Roboty związane z dachami, np. prace ciesielskie i dekarskie, charakteryzują się pewną szczególną cechą: stawiane do tych prac rusztowania stanowią nie tylko środek dostępu do prac na wysokości, ale są też ochroną przed upadkiem dla osób, które przebywają podczas tych prac na dachu. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę rusztowań ochronnych stosowanych przy pracach dachowych oraz podstawowe wytyczne ich montażu.Każda osoba, wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu, musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. W przypadku dachów płaskich lub o nachyleniu do 20%, zgodnie z rozporządzeniem [1], powinny to być środki ochrony zbiorowej, np. balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Środki te jednak często wymagają zaangażowania innych konstrukcji tymczasowych. W przypadku, gdy dach ma nachylenie powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, pracownicy są zobowiązani stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Rusztowania mogą być doskonałym środkiem ochrony zbiorowej dla prac przy każdym typie dachu. Rusztowania ochronne służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Natomiast rusztowania robocze to tymczasowe konstrukcje budowlane, z których mogą być wykonywane prace na wysokości, służące do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Podstawową róż- nicą tych dwóch typów rusztowań jest więc ich funkcja. Rusztowanie ochronne pełni funkcję konstrukcji zabezpieczającej pracowników wykonując[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 12: Przeglądy eksploatacjne rusztowań


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikację na rusztowaniach (5/2013), rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013), przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji (2/2014). | Redakcja.Każde rusztowanie po dopuszczeniu do użytkowania (poprzez odbiór potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego) powinno podlegać okresowym przeglądom. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych [1] rusztowania powinny być obowiązkowo sprawdzane po silnym wietrze; po opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac; po przerwach roboczych w eksploatacji rusztowania dłuższych niż 10 dni. Gdy nie wystąpią te zdarzenia, przegląd powinien być wykonany okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jednocześnie przepisy wskazują, że protokół odbioru technicznego powinien zawierać informację o terminach kolejnych przeglądów rusztowania. W praktyce odbywa się to na dwa sposoby 1. Protokół odbioru technicznego zawiera informację, że: "terminy kolejnych przeglądów rusztowania określono w Instrukcji montażu i użytkowania rusztowania". Podczas procesu odbioru rusztowania, tj. przekazywania gotowego rusztowania przez wykonawcę osobie do tego uprawnionej, wykonawca powinien przeka[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 13: Ochrona osób postronnych w związku z pracami wykonywanymi na rusztowaniach DOI:


  Autorzy cyklu artykułów poświęconego rusztowaniom omówili dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikację na rusztowaniach (5/2013), rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013), przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji (2/2014) oraz przeglądy eksploatacyjne (5/2014). | Redakcja.Wypadkom związanym z pracami prowadzonymi z wykorzystaniem rusztowań ulegają nie tylko monterzy, ale również użytkownicy i osoby postronne. Okazuje się, że właśnie grupa użytkowników stanowi większość osób poszkodowanych. Dlatego należy zapewnić ochronę zarówno pracownikom wykonującym pracę w obrębie rusztowania, jak i osobom mogącym znaleźć się przypadkowo w zakresie oddziaływania prac na wysokości. Prace budowlane przy użyciu rusztowań wykonywane są niejednokrotnie na granicy działki budowlanej, w bezpośrednim sąsiedztwie innych obiektów lub miejsc przebywania ludzi. Przed rozpoczęciem montażu, przebudowy lub demontażu rusztowania każdorazowo należy wyznaczyć strefę niebezpieczną (patrz: ATEST 6/2012). Z uwagi na to, że podczas prac rusztowaniowych istnieje zagrożenie spadającymi z wysokości przedmiotami, strefę taką ogradza się balustradami. Wyjątek stanowić może wykonywanie takich prac na ogrodzonym terenie budowy uniemożliwiającym wejście osobom nieupoważnionym - wtedy granice strefy niebezpiecznej można wygrodzić taśmą ostrzegawczą w kolorze biało‑czerwonym bądź czarno‑żółtym i oznakować za pomocą tablic (każda osoba przebywająca na budowie powinna być zaznajomiona z podstawowymi regułami bhp, a więc można założyć, że jest w pełni świad[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część 16- Przykładowa realizacja rusztowania modułowego DOI:


  W cyklu artykułów poświęconych rusztowaniom omówione zostały dotychczas przepisy (ATEST 2/2012) i normy (4/2012) dotyczące rusztowań, ich posadowienie (6/2012), kotwienie (8/2012), stężanie (11/2012), balustrady (1/2013) i pomosty (3/2013), komunikacja na rusztowaniach (5/2013), rusztowania do prac dachowych (7/2013) i rusztowania przejezdne (10/2013), przegląd przed odbiorem rusztowania do eksploatacji (2/2014) i przeglądy eksploatacyjne (5/2014), ochrona osób postronnych w związku z pracami wykonywanymi na rusztowaniach (1/2015), statystyka wypadków związanych z rusztowaniami (5/2015), a także przykłady takich zdarzeń wypadkowych (8/2015). | Redakcja.W tym numerze opisana jest przykładowa realizacja rusztowania modułowego wymagająca wykonania projektu technicznego.Związane to było nie tylko z wymaganiami formalnymi, wynikającymi z dokumentacji producenta rusztowań, lecz również z dużym stopniem odpowiedzialności konstrukcji. Rusztowanie stanowiło bowiem nie tylko pomost roboczy, lecz pełniło też funkcję podporową. Przedmiotem opisywanej realizacji było wykonanie konstrukcji nośnej służącej do tymczasowego posadowienia (na czas montażu) elementów sufitu podwieszanego oraz p[...]

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 19- Konwencje i zalecenia MOP dotyczące rusztowań. DOI:


  Prawidłowy montaż i użytkowanie rusztowań to podstawy bezpiecznej pracy na wysokości nie tylko w branży budowlanej. W tym odcinku autor koncentruje się na konwencjach i zaleceniach MOP.Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP (ang. International Labour Organization - ILO) to organizacja zajmująca się m.in. ochroną praw pracowników oraz polepszaniem warunków do pracy i życia. MOP koncentruje swoją działalność na ustanawianiu standardów pracy w formie konwencji i zaleceń, które zwane są Międzynarodowym Kodeksem Pracy1. Standardy te uchwalane są wspólnym wysiłkiem: rządów, pracodawców i pracowników. Każda konwencja jest szczególnym instrumentem prawnym, a jej ratyfikacja przez dane państwo członkowskie MOP powoduje podwójne zobowiązanie: w postaci formalnej zgody na stosowanie ustaleń konwencji, jak i wykazanie chęci akceptacji międzynarodowych środków nadzoru. Z kolei zalecenia (ang. recomendations) nie podlegają ratyfikacji, choć mają podobny charakter, zwykle jednak określają bardziej szczegółowe postanowienia. Dokumenty te definiują standardy oraz określają i stymulują model dla prawodawstwa i praktyki w państwach członkowskich. Analizując ich treść, można dojść do wniosku, że są źródłem zapisów zarówno w międzynarodowych dokumentach, np. dyrektywach, jak również w narodowych standardach, tj. ustawach i rozporządzeniach. W tab. 1, wskazano konwencje i zalecenia mające związek z branżą rusztowań. Konwencja nr 62 z 23 czerwca 1937 r. w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym dotyczy m.in. robotników pracujących na rusztowaniach i przy maszynach do transportu pionowego. Powstała w celu ujednolicenia przepisów normujących minimum bezpieczeństwa, jednakże w ten sposób, aby nie nakładać zbyt sztywnych wymagań dla ogólnego stosowania. Została ona uzupełniona zaleceniem nr 53, obejmującym wzór regulaminu bezpieczeństwa. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1949 roku2 - dokument ten jest więc obowiązującym w Polsce a[...]

 Strona 1  Następna strona »