Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Bauerek"

Własności chemiczne podczyszczonych odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w aspekcie wybranych metod ich unieszkodliwiania


  Odcieki ze składowiska odpadów komunalnych poddane procesowi wstępnego oczyszczania w zbiorniku retencyjnym charakteryzują się relatywnie niskimi stężeniami zanieczyszczeń (mediana stężeń BZT5 - 26 mg/l, ChZT - 497 mg/l, N-NH4 - 185 mg/l). Jednak stosunek BZT/ChZT (0,02-0,09) wskazuje, że odcieki te są trudne do oczyszczenia metodami biologicznymi i pozostają odpadem wymagającym specjalnych technik unieszkodliwiania. Przeanalizowano możliwość wprowadzania odcieków do oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zastosowania metody hydrofitowej w ich oczyszczaniu. Wykonana symulacja wskazuje, że wzrost stężenia głównych wskaźników zanieczyszczeń w surowych ściekach komunalnych, po zmieszaniu ich z odciekami, będzie nieznaczny i nie zaburzy pracy oczyszczalni. Natomiast dotychczasowe doświadczenia wskazują, że oczyszczanie odcieków w oczyszczalniach hydrofitowych może być metodą alternatywną zapewniającą znaczną redukcję zanieczyszczeń.Przyjęte cele Państwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zakładają redukcję do 2014 r. masy odpadów składowanych do 60% odpadów wytworzonych (w 2008 r. było to 86,6%) oraz ograniczenie liczby składowisk do 200 (obecnie 633) (Krajowy plan, 2010; Bochenek, 2011). Działania te prawdopodobnie ograniczą ale nie zlikwidują problemu odcieków, powstających na składowiskach w wyniku infiltracji wód opadowych w bryłę odpadów. Instalacje te bowiem, których głównym zadaniem jest unieszkodliwienie odpadów komunalnych, wytwarzają jednocześnie trudno rozkładalne odpady płynne kwalifikowane jako ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych - kod 19 06 03 (Dz. U. Nr 112 poz 1206). W artykule przedstawiono własności fizykochemiczne wstępnie podczyszczonych odcieków z "dojrzałego" składowiska odpadów komunalnych, z uwzględnieniem sezonowych i długookresowych wahań ich składu chemicznego. W oparciu o poznany skład chemiczny odcieków zaproponowano metody ich unieszkodliwienia. Analizowano możliwość przekazywan[...]

Wytrącanie pierwiastków ziem rzadkich z roztworów modelowych i rzeczywistych z zastosowaniem reagentów alkalicznych i związków siarki DOI:10.15199/62.2017.12.14


  REE to metale tworzące grupę 14 lantanowców o liczbach atomowych od 57 do 71 (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) z wyjątkiem wytworzonego sztucznie prometu (Pm, o liczbie atomowej 61) oraz skand i itr (Sc, Y) o liczbach atomowych 21 i 39. Lantanowce stanowią grupę pierwiastków chemicznych o bardzo podobnych właściwościach fizykochemicznych, znacznym pokrewieństwie geochemicznym i tworzą tzw. plejady, które charakteryzują się przewagą ilościową jednego z pierwiastków, co jest przyczyną trudności w ich rozdzielaniu1, 2). W literaturze stosuje się zamiennie różne podziały REE, przy czym najczęściej dzieli się je na dwie lub trzy grupy. Podział na dwie grupy obejmuje LREE (light rare earth elements), lekkie ziemie rzadkie, od La do Gd, pierwiastki o bardziej zasadowych właściwościach, oraz HREE (hard rare earth elements), ciężkie ziemie rzadkie, od Tb do Lu łącznie z Y, pierwiastki o mniej zasadowych właściwościach. Podział REE na trzy grupy obejmuje LREE, lekkie ziemie rzadkie, od La do Nd z wyjątkiem Pr, MREE (medium rare earth elements), średnie lub środkowe ziemie rzadkie, od Nd do Dy lub Ho, oraz HREE, ciężkie ziemie rzadkie, od Dy lub Ho do Lu. Oprócz tych podziałów REE stosuje się także podział na grupy: cerową, itrową i terbową3-5). Wszystkie lantanowce tworzą z reguły w roztworach wodnych jony trójdodatnie, jedynie Ce, Pm oraz Tb tworzą związki na czwartym stopniu utlenienia. Znane są również sole Sm, Eu oraz Y na drugim stopniu utlenienia2, 6, 7). Roztwory wodne zawierające jony La3+, Ce3+, Gd3+, Yb3+, Lu3+, Tb3+, Y3+ i Sc3+ są bezbarwne, zawierające Pr3+ mają barwę zieloną, Nd3+ mają barwę fioletoworóżową, a Er3+ charakteryzują się barwą różową2). Wodorotlenki lantanu i lantanowców są nierozpuszczalne w wodzie i mają charakter zasadowy, przy czym zasadowe właściwości wodorotlenków lantanowców zmniejszają się od lantanu do lutetu. Wodorotlenki lantanowców rozpuszczają się w mocnych kwasach, a nie rozpuszcz[...]

 Strona 1