Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Willner"

WPŁYW SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO AKTYWNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWE CIEKŁEJ MIEDZI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące substancji powierzchniowo aktywnych w ciekłych metalach i ich możli-wego wpływu na przebieg wysokotemperaturowych procesów metalurgicznych oraz omówiono pojęcia nadmiaru po-wierzchniowego i aktywności powierzchniowej wykorzystywane do charakterystyki układów typu ciekły metal-pierwiastek powierzchniowo aktywny. Dokonano również analizy wpływu wybranych[...]

Złom elektroniczny jako źródło metali szlachetnych


  Scharakteryzowano odpady sprzętu elektronicznego pod kątem zawartości metali szlachetnych oraz możliwości ich odzysku. Przedstawiono obecnie stosowane na świecie metody pirometalurgiczne (m.in. proces Noranda i proces Rönnskår Smelter) oraz metody hydrometalurgiczne (np. ługowanie cyjankami lub halogenkami) pozwalające na przerób elektrozłomu i odzysk cennych składników. Zwrócono również uwagę na procesy ekstrakcji metali szlachetnych z wykorzystaniem metod biologicznych. A review, with 24 refs., of methods for recovery of metals from printed and integrated circuits by pyrometallurgy, hydrometallurgy and biometallurgy. W ostatnich dekadach branża elektroniczna zrewolucjonizowała świat. Sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery) stał się wszechobecny, a konsumpcja dóbr tego rodzaju urządzeń rośnie z roku na rok. Równolegle do wrastającego popytu zwiększa się strumień elektroodpadów (e-odpadów), który jest jednym z najszybciej narastających na świecie. Szacuje się, że w 2009 r. na świecie powstało ok. 53 mln t odpadów elektronicznych, z czego zaledwie ok. 13% poddanych zostało recyklingowi1). Poziom odzysku wartościowych składników zależy od skuteczności i efektywności każdego z etapów tworzących łańcuch recyklingu (tabela 1)2, 3). Recykling złomu elektrycznego i elektronicznego jest jak najbardziej uzasadniony, nie tylko z uwagi na wpływ, jaki mogą wywierać odpady na środowisko w przypadku niekontrolowanego postępowania z nimi, ale również umotywowany opłacalnością, ze względu na możliwość odzysku wartościowych składników. Cennymi kom- Politechnika Śląska, Katowice Joanna Willner*, Agnieszka Fornalczyk Złom elektroniczny jako źródło metali szlachetnych Electronic scraps as a source of precious metals Dr inż. Agnieszka FORNALCZYK w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. Jest adiunktem w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej [...]

WYSOKOTEMPERATUROWE METODY POMIARU NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO METALI I STOPÓW

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano metody wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłych metali i stopów (metodę kropli leżącej, me-todę kropli wiszącej, metodę maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym, metodę wzniesienia kapilarnego, metodę ważenia kropli, metodę odrywania, metodę zanurzeniową i metodę lewitacyjną) oraz przedyskutowano trudności ekspery-mentalne podczas wysokotemperaturowych pomiarów tego para[...]

Methods for silver recovery from by-products and spent materials Metody odzysku srebra z produktów ubocznych i wtórnych DOI:10.15199/62.2016.1.12


  A review, with 43 refs. Przedstawiono zastosowanie i produkcję srebra w latach 1990-2013 oraz metody jego otrzymywania z rud i produktów ubocznych z przeróbki rud ołowiu i miedzi. Srebro otrzymuje się także z materiałów odpadowych. Omówiono metody odzysku z odpadów galwanotechnicznych, jubilerskich, z przemysłu fotograficznego, szklarskiego, chemicznego, elektronicznego i elektrotechnicznego. Przedstawiono również możliwości zastosowania nanocząstek srebra oraz wykorzystania biotechnologii do odzysku srebra z odpadów. Argentum to po łacinie znaczy biały, jasny, lśniący. Po prostu srebro. Któż nie zna tego metalu, choć oczywiście bardziej pożądanym metalem było złoto. Pozostające w jego cieniu, srebro było jednak w powszechnym użyciu już od ponad 6000 lat. Jako metal szlachetny srebro używane było do wyrobu ozdób i biżuterii, a przede wszystkim w handlu jako środek płatniczy. Już w starożytnej Grecji i Rzymie płacono srebrnymi monetami. Ulepszone technologie i nowoczesne gałęzie gospodarki XX i XXI w. stwarzają szerokie możliwości zastosowań srebra, np. w nanotechnologii lub biotechnologii. Obecnie srebro jest coraz częściej stosowane jako materiał przemysłowy1, 2). Zastosowanie srebra przedstawiono w tabeli 1. Całkowitą ilość produkcji pierwotnej srebra w latach 1493-1993 ocenia się na 1,01-1,02 Tg1). Najwięksi producenci srebra od II połowyXX w. to Peru, Meksyk i Chiny. Do nich w połowie lat siedemdziesiątych XX w. dołączyła Polska, a w latach dziewięćdziesiątych XX w. Chile (tabela 2). Głównym producentem srebra w Polsce jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Miedź SA. Rocznie Kombinat produkuje ponad 1200 Mg srebra rafinowanego. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. pozostaje w ścisłej czołówce europejskich dostawców srebra (przeznacza na eksport ponad 80% rodzimej produkcji). Główni odbiorcy to Wlk. Brytania (800 Mg), Niemcy i Belgia13). Otrzymywanie srebra z rud Kopalnie rud srebra są na ogół małymi kopalniami podziemnymi,[...]

Metale ziem rzadkich. Otrzymywanie i odzysk z materiałów odpadowych DOI:10.15199/62.2017.7.30


  Lantanowce wraz ze skandem i itrem są nazywane metalami ziem rzadkich. Nie jest to właściwa nazwa, ponieważ niektóre pierwiastki należące do tej grupy nie są wcale tak rzadkie. Najwięcej w skorupie ziemskiej można znaleźć ceru i itru, a najmniej jest tulu i prometu. Ten ostatni jest produktem rozszczepienia uranu. Pierwsze lantanowce zostały wyekstrahowane w XVIII w. z gadolinitu przez fińskiego chemika Johana Gadolina. Gadolinit zawiera terb, erb, itr, lutet, holm, tul i dysproz. Pozostałe pierwiastki (cer, lantan, neodym, prazeodym, samar, gadolin i europ) zostały wydzielone z cerytu. Tylko promet został odkryty w 1941 r. jako produkt reakcji jądrowych1-5). Większość metali ziem rzadkich ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Stosowane są jako katalizatory (23%), magnesy (22%), lasery medyczne i wojskowe oraz do wyrobu szkła i wielu stopów (tabela 1). Wiele z nich wykorzystuje się codziennie, używając energooszczędnych lamp LED, telewizorów lub laptopów. W tabeli 2 przedstawiono zawartość (zużycie) metali ziem rzadkich w lampach LED. Table 1. Examples of application of rare earth metals6) Tabela 1. Przykłady zastosowania metali ziem rzadkich6) Zastosowanie Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Stopy + + + + + + + + + + + + + + + Akumulatory - + + + + - - - + - - - - - - Katalizatory + + + + + + - + - - - - - - + Ceramika + + + + + + + + - + + + + - + Elektronika + + + + + - - - + + - + - - - Szkło + + + + + + + + + + + + + + + Lampy + + + + - + + - + + + + + - - Lasery + + + + + + + + + + + + + + + Magnesy - - + + + + + + + + + - - - - Fosfory + + + - - + + + + + + + + + + 1596 96/7(2017) Mgr inż. Magdalena LISIŃSKA w roku 2015 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Od 2016 r. jest doktorantką na tym samym wydziale. Specjalność - logistyka przemysłowa. Dr inż. Agnieszka FORNALCZYK w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Mater[...]

 Strona 1