Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Banach"

Harmonogramowanie robót budowlanych z wykorzystaniem przedmiarów dodatkowych w kosztorysowaniu DOI:10.15199/33.2016.06.02


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości usprawnienia techniki harmonogramowania robót budowlanych przez dodatkowe przedmiary kosztorysowe. Problemami podstawowymi są struktura procesów znormalizowanych i sposób przedmiarowania; w dostosowaniu do stopnia szczegółowości harmonogramu - szczegółowości struktury podziału pracy.Wcelu rozwiązania tych problemów zaproponowanomodel złożonej pozycji kosztorysowejwykorzystującej dowolną liczbę jednostek przedmiarowych. Pozwala to na uzupełnianie baz danych nakładów rzeczowych o roboty odnoszące się bezpośrednio do zadań występujących w strukturze podziału pracy w harmonogramowaniu, co automatyzuje proces tworzenia harmonogramów. Słowa kluczowe: kosztorysowanie budowlane, harmonogramy budowlane, struktura podziału pracy, przedmiary dodatkowe.Harmonogramy budowlane to narzędzia planowania przebiegu procesów budowlanych składających się na realizację inwestycji. Przedstawiają przebieg poszczególnych robót w czasie oraz określają zapotrzebowanie na środki produkcji w różnych okresach realizacji inwestycji. Wkręgu zainteresowań organizatorów robót budowlanych znajduje się harmonogram ogólny będący zasadniczym opracowaniem planistycznym realizacji budowy. Ujmuje on wszystkie procesy budowy i dotyczy całego cyklu realizacji obiektu budowlanego. Podstawą do opracowania harmonogramu jest dokumentacja kosztorysowa, harmonogram dyrektywny oraz uzgodnienia pomiędzy inwestorem a wykonawcami. Głównym źródłem informacji niezbędnych do opracowania [...]

Planowanie transportu budowlanego w warunkach niejednorodności ładunków i środków transportowych DOI:10.15199/33.2016.06.52


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące planowania cyklicznej pracy środków wykorzystywanych do przewozu ładunków określonego rodzaju i ilości. Zadanie sprowadzono do wyboru środków transportu i ustalenia ich uszeregowania do wykonywania pracy transportowej w dostosowaniu do możliwości załadowczych i wyładowczych. Do rozwiązywania zadania zastosowano metodę Monte Carlo z generowaniem permutacji zbioru środków transportu i harmonogramowaniem pracy zespołów załadowczych i wyładowczych na określonych środkach transportowych. Słowa kluczowe: cykl transportowy, planowanie transportu, procesy transportowe.Problemy transportu mogą być rozpatrywane w różnych aspektach; transportu wewnętrznego w zakładach produkcyjnych [7], w systemach magazynowych [1], w zaopatrywaniu budów [8], w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej [3, 4] itd. Jednym z problemów operacyjnych budownictwa jest ustalenie planu pracy środków transportu w określonych przedsięwzięciach budowlanych. Zaliczamy do nich np. przemieszczanie mas ziemnych, transport materiałów masowych w budownictwie drogowym. Wspólną cechą tych przedsięwzięć jest cykliczna praca środków transportu, a zasadniczym problemem ustalenie potrzeb i harmonogramu funkcjonowania systemu transportowego, który zapewnia niezakłóconą realizację procesów budowlanych. Zagadnienia te były również przedmiotem wielu publikacji, m.in. [5, 8, 9], lecz nie opracowano uniwersalnych narzędzi komputerowych wspomagających tego typu planowanie.Wczymwięc jest problem? Stawiamy tezę, że problem ciągłości transportu, bo tak się określa system transportu z cykliczną pracą środków transportu, rozpatrywany był w wyidealizowanej sytuacji decyzyjnej, wynikającej z potrzeby dostosowania jej do dostęp[...]

Wspomaganie planowania pracy maszyn montażowych przy budowie prefabrykowanych obiektów kubaturowych DOI:10.15199/33.2018.10.30


  Wydajne planowanie pracy maszyn jest istotnym i wciąż aktualnym problemem organizacyjnym [3, 4], szczególnie w warunkach stosowania kompleksowej mechanizacji procesów budowlanych i technologii uprzemysłowionych. Jedną z nich jest prefabrykacja, która staje się coraz powszechniejsza na rynku robót budowlanych. W celu zwiększenia tempa prowadzenia robót budowlanych należy doskonalić organizację robót montażowych. Wiąże się z tym właściwy dobór rodzaju, liczby i lokalizacji maszyn montażowych w powiązaniu z logistyką dostaw oraz liczbą brygad montażowych. 1) Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii *) Adres do korespondencji: Maciej.Banach@pw.edu.pl Rozwiązanie problemów występujących podczas planowania i prowadzenia robót montażowych wymaga zastosowania podejścia symulacyjnego. Opracowany algorytm metody wspomagania pracy planisty wykorzystuje metodę Monte Carlo do wstępnego uszeregowania danych niezbędnych w planowaniu oraz bazę wiedzy zbudowaną na podstawie wyników badań procesów pracy oraz badań ankietowych prowadzonych wśród firm wykonawczych oraz wynajmujących sprzęt budowlany. Same wyniki badań będą przedmiotem odrębnej [...]

 Strona 1