Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Gerle"

Recovery of phosphate(V) ions from synthetic swine wastewater under stoichiometric conditions Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z syntetycznej gnojowicy w warunkach stechiometrycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.559


  Synthetic swine wastewater (manure) was treated with soln. of MgCl2 and NaOH at 298 K and pH 9 for 3600 s to ppt. phosphate(V) ions as sparingly soluble amorphous Ca phosphate(V) (76.5% by mass) and struvite (21.9% by mass). The solid product contained some impurities (metal hydroxides). Size of solid particles did not exceed 64 μm. Their mean size was 15.5 μm. Homogeneity within the population of product particles was moderate with large agglomeration effects. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu ciągłego odzyskiwania jonów fosforanowych( V) z syntetycznej gnojowicy. Stwierdzono, że jony fosforanowe(V) obecne w roztworze zasilającym instalację doświadczalną uległy praktycznie całkowitemu wytrąceniu w postaci trudno rozpuszczalnego bezpostaciowego fosforanu(V) wapnia (76,5% mas.) i struwitu (21,9% mas.). Produkt stały zawierał także zanieczyszczenia, głównie w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków metali. Rozmiar cząstek stałych nie przekroczył 64 μm. Średni ich rozmiar wynosił 15,5 μm. Jednorodność populacji cząstek stałych w produkcie była umiarkowana, przy dużej ich aglomeracji. Gnojowica to cenny nawóz. Azot, fosfor i potas występują w niej w formach pozwalających na dalsze ich wykorzystanie przez rośliny.Około 60% azotu zawartego w gnojowicy występuje w związkach łatwo przyswajalnych dla roślin, a fosfor i potas są wykorzystywane w takim samym stopniu, jak w nawozach mineralnych1, 2). W zależności od pochodzenia gnojowicy (bydlęca lub trzody chlewnej) zawartość fosforu waha się średnio w zakresie 0,2-0,4% mas. Jest to stosunkowo wysokie stężenie (w przeliczeniu na PO4 3- 0,6-1,2% mas.). Dużej zawartości fosforu towarzyszy duża zawartość azotu (0,45-0,64% mas. N), potasu (0,3-0,6% mas. K), magnezu (0,1% mas. Mg) i wapnia (0,3% mas. Ca)1). Obok makroelementów występują także mikroelementy nawozowe i żelazo. Wszystko to razem tworzy złożony układ fizykochemiczny. Rozwiązaniem al[...]

 Strona 1