Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Fic"

Analiza wpływu izolacji termicznej na rozkład temperatury wewnątrz konstrukcji murowych w warunkach pożaru DOI:10.15199/33.2015.07.01


  W artykule opisano zagadnienia wpływu izolacji termicznej (ocieplenia ścian) na nośność konstrukcji murowych w warunkach pożaru. Przedstawiono analizę porównawczą przewodności cieplnej izolowanych i nieizolowanych elementów murowych, przeprowadzoną w celu jakościowej oraz ilościowej oceny stopnia degradacji termicznej i mechanicznej murów poddanych działaniu temperatury pożarowej. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wpływu rozkładu temperatury na utratę nośności muru. Przedstawione obliczenia analityczne wykonano na podstawie metodyki oraz zależności podanych w Eurokodach. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa, mur, przewodność cieplna, nośność ogniowa.Ekspozycja elementów murowych na działanie wysokiej temperatury będącej rezultatem pożaru inicjuje wiele procesów fizykochemicznych, które powinny być poddane analizie w celu oceny ich wpływu na podstawowe parametry wytrzymałościowe konstrukcji murowych. Najważniejsze parametry, których znajomość jest niezbędna, to: ● właściwości cieplne (parametry termiczne) umożliwiające wyznaczenie pola temperatury we wnętrzu analizowanego elementu murowego, tj. ciepło właściwe - c [J/kg·K] oraz współczynnik przewodzenia ciepła - λ [W/m·K]; ● gęstość właściwa - ρ [kg/m3]; ● rozszerzalność termiczna - α, a przede wszystkim współczynnik rozszerzalności liniowej Δl [‰]; ● właściwości mechaniczne umożliwiające określenie nośności muru, tj. wytrzymałość charakterystyczna i ewentualnie odkształcalność. Wartości parametrów określających właściwości cieplne (termiczne) materiałów budowlanych, z których wykonywane są typowe konstrukcje murowe, są dostępne w literaturze, zwykle w postaci zestawień tabelarycznych. Należy jednak zaznaczyć, że są one podawane zwykle dla warunków ustalonych i ściśle określonej temperatury odniesienia (najczęściej 0 °C lub 20 °C). Wcelu wyznaczenia zmiennego w czasie pola tempera[...]

Ocena odporności ogniowej drewnianych belek i słupów zgodnie z Eurokodem 5 DOI:10.15199/33.2015.07.04


  W artykule omówiono zasady projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe. Przedstawiono zasady ogólne oraz obliczeniowe metody ustalania odporności ogniowej belek i słupów drewnianych zgodne z Eurokodem PN-EN1995-1-2. Przytoczone przykłady zarówno dla elementów niezabezpieczonych, jak zabezpieczonych przed oddziaływaniem pożaru pozwalają na ocenę skuteczności ogniochronnej różnych typów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Słowa kluczowe: konstrukcje drewniane, odporność ogniowa, drewno, pożar, belka, słup.Wykorzystywane obecnie metody oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji drewnianych są przedstawione w PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe [2]. Praktyczne stosowanie zawartych tam zapisów wymaga znajomości postanowień kilku innych norm europejskich, w tym PN-EN 1995-1-1 [1], PN-EN1991-1-2 [3] orazPN-EN1990 [4]. Przedstawione w artykule zasady i obliczeniowe metody oceny odnoszą się do prętowych elementów konstrukcyjnych, tj. belek, słupów, pasów kratownic, ściągów, zastrzałów, wykonanych z drewna litego lub drewna klejonego warstwowo. W budynku elementy te pełnią funkcję nośną, zatem projektowanie ich na warunki pożarowe wymaga spełnienia kryteriów nośności ogniowej (klasa odporności ogniowejR), niemają zaś funkcji oddzielającej obejmującej izolacyjność i szczelność ogniową (klasy E, I). Omówione w artykule procedury obliczeń projektowych wykorzystują metodę zredukowanego przekroju wg PN-EN 1995-1-2 [2], biorąc pod uwagę, iż druga z normowych metod, tj. metoda zredukowanych właściwości, nie jest uznana zametodę zalecaną wg tej normy. Wymagania Wtabeli 1 podano wymagane w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem [7], klasy odporności ogniowej elementów w zależności od klasy odporności pożarowej budynku i oznaczono kolorem szarymobszar wymagań typowych dla budownictwa dre[...]

 Strona 1