Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Walczak"

Wpływ dodatku pochodnych poliheksametylenoguanidyny na masowy wskaźnik szybkości płynięcia oraz podatność na biodegradację kompozytów polilaktydowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem pochodnych poliheksametylenoguanidyny (PHMG) o potencjalnych właściwościach biobójczych (zawartość 0,2-1,0% mas.) na niektóre właściwości przetwórcze i biologiczne kompozytów polilaktydowych. Właściwości przetwórcze określano za pomocą masowego wskaźnika szybkości płynięcia, a badania podatności na biodegradację wykonano, oznaczając aktywność oddechową mikroorganizmów za pomocą systemu pomiarowego OxiTop Control. Uzyskane wyniki wskazują, że wprowadzenie do polilaktydu (PLA) stearynianu PHMG oraz granulatu wosku polietylenowego PHMG znacząco obniżało jego podatność na biodegradację. Natomiast wprowadzenie soli kwasu sulfanilowego PHMG wpływało korzystnie na ten proces. Polylactide (PLA) was filled with derivatives of polyhexamethyleneguanidine (PHMG) to produce resp. composites studied then for their melt flow index and BOD before and after biodegradn. in river water. Sulfanilic acid salt of PHMG was the most efficient additive to the PLA composites studied. Od wielu lat kompozyty polilaktydowe są przedmiotem zainteresowania w wielu dziedzinach nauki i przemysłu1). Opakowania powstałe z takich kompozytów muszą nie tylko chronić zapakowany towar, ale także hamować niekorzystne zmiany powodowane czynnikami fizykochemicznymi i biologicznymi2-5). Do produkcji opakowań o działaniu bioaktywnym mogą być wykorzystane różne substancje (syntetyczne i naturalne, organiczne i nieorganiczne)6). Nowe materiały opakowaniowe zawierające substancje biobójcze mogą więc odgrywać znaczącą rolę w wydłużaniu okresu trwałości produktów spożywczych i redukowaniu ryzyka występowania patogenów. Dlatego też z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na środki bioaktywne stosowane jako dodatki do tworzyw polimerowych mających zastosowanie w przemyśle opakowaniowym i medycznym1, 7, 8). aInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń; bUniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń Agnieszka Rich[...]

WPŁYW DEGRADACJI NA ZMIANĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLILAKTYDOWYCH Z CHITOZANEM


  W pracy przedstawiono wpływ procesu biodegradacji na zmianę wybranych właściwości kompozytów polilaktydowych z chitozanem o różnej (od 0.2 do 1.0% mas.) zawartości tego modyfikatora. Badania biologicznego zużycia tlenu w trakcie biodegradacji wykonano, za pomocą systemu pomiarowego OxiTop Control (WTW, Niemcy). Badania właściwości fizykochemicznych wykonano w oparciu o pomiar masowego wskaźnika szybkości płynięcia oraz przenikalności pary wodnej. Słowa kluczowe: biodegradacja, chitozan, kompozyty polilaktydowe The influence of degradation on changes of some properties of the polylactide/chitosan composite Abstract The work presents the effects of biodegradation on the changes of some properties of polylactide/chitosan composites containing different amounts (from 0.2 to 1.0 wt.%) of the modifier. The biochemical oxygen demand during biodegradation was measured using the OxiTop Control System(WTW, Germany). The study of physicalchemical properties was performed using a melt flow ratio value (MFR) and water vapor permeability (Pv). Keywords: biodegradation, chitosan, polylactide composites 1. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost ilości wytwarzanych kompozytów polimerowych o osnowie polilaktydowej, które są [...]

The impact of seawater on the barrier properties and biodegradability of polylactide films with polyhexamethylene guanidine derivatives Wpływ wody morskiej na właściwości barierowe i podatność na biodegradację polilaktydowych folii z pochodnymi poliheksametylenoguanidyny DOI:10.15199/62.2017.5.38


  Polyhexamethylene guanidyne (PHMG) derivatives-contg. polylactide films (concn. 0.2-1.0% by mass) were exposed on action of seawater at 20°C for 7 days to study their biodegradability by detn. of BOD by microorganisms present in the water by a std. method. The addn. of PHMG resulted in deterioration of barrier properties of the film but did not affect the susceptibility to biodegrdn. except for the addn. of PHMG p-aminbenzenesulfonate where the biodegrdn. was obsd. Zaprezentowano wyniki prac uzyskane po zbadaniu wybranych właściwości biologicznych i fizykochemicznych materiałów polimerowych na bazie polilaktydu i dodatku poli(heksametylenoguanidyny) (PHMG) po biodegradacji w wodzie morskiej. Badane parametry to: biochemiczne zużycie tlenu przez mikroorganizmy (BZT) oraz przenikalność pary wodnej (PV) i tlenu (PO) przez badane folie.Polilaktyd jest jednym z najczęściej rozpoznawalnych, opisywanych i cenionych poliestrów otrzymywanych z surowców odnawialnych1- 4). Ponadto PLA jest obiecującym materiałem ze względu na dobre właściwości mechaniczne i termiczne w porównaniu z innymi biodegradowalnymi materiałami. Z tego powodu znalazł on zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle opakowaniowym5, 6). Pochodne PHMG wprowadza się do tworzywa przy wytwarzaniu kompozytów, co jest znane z opisu zgłoszenia patentowego7). W ostatnich latach opisywane są również badania dotyczące poli(heksametylenobiguanidyny) (PHMB), posiadającej grupy funkcyjne, podobnie jak PHMG, pochodzące od guanidyny8). Niektóre z pochodnych PHMG wykazują działanie bakteriobójcze i ograniczają powstawanie biofilmu bakteryjnego9). Jednak zastosowane pochodne nie zmieniają istotnie aktywności enzymów hydrolitycznych wytwarzanych przez mikroorganizmy, a tym samym nie hamują w znaczący sposób przebiegu biodegradacji w środowisku naturalnym10). Stąd też materiały PLA zawierające niektóre pochodne PHMG należy uznać za materiał o bardzo dobrych właściwościach technicznych[...]

Effect of corona treatment on the mortality rate of bacterial strains. Wpływ wyładowań koronowych na śmiertelność niektórych szczepów bakterii


  Effect of corona discharge in air on mortality rate of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains in agar basis was detd. at 23°C, 1-20 kJ/m2 and test sample sweep speed 0.48-96 m/min. The treatment resulted in an increased mortality of the studied bacterial strains (up to 44.9%) except for Bacillus subtilis (0.47-4.28% only), where the discharge-resistant endospores existed. Przedstawiono wpływ wyładowań koronowych (WK) na śmiertelność szczepów bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis oraz Pseudomonas aeruginosa, naniesionych na podłoże agarowe. Modyfikowanie przygotowanych podłoży z naniesionymi szczepami bakterii prowadzono w atmosferze powietrza, w przedziale jednostkowej energii modyfikowania, Ej, 1-20 kJ/m2, a następnie oznaczono śmiertelność bakterii. Biobójczy wpływ WK oszacowany został metodą porównawczą. Modyfikowanie warstwy wierzchniej (WW) materiałów polimerowych za pomocą wyładowań koronowych (WK) jest metodą stosowaną powszechnie w przemyśle i szczególnie przydatną dla poliolefin1). Analiza stanu wiedzy dotyczącej tej metody przedstawiona została w wielu publikacjach, zawierających także bogaty wykaz aktualnej literatury2-5), ale wpływ tego modyfikowania na szczepy bakterii nie jest do końca poznany. Obecnie prowadzone są prace naukowe nad zastosowaniem WK jako metody służącej do sterylizowania materiałów opakowaniowych i medycznych6-11). Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że proces modyfikowania zachodzi w przestrzeni wypełnionej gazem (najczęściej powietrzem) o ciśnieniu atmosferycznym. Inicjatorem procesu są głównie elektrony znajdujące się w przestrzeni między elektrodą wysokonapięciową a elektrodą uziemioną aktywatora. Poruszają się one pod wpływem szybkozmiennego pola elektrycznego, a ich energia kinetyczna wynosi od kilku do kilkunastu eV. [...]

 Strona 1