Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata LEWICKA"

Ocena wpływu promieniowania elektromagnetycznego monitorów ekranowych LCD na krwinki płytkowe człowieka

Czytaj za darmo! »

Skutki negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka są w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez monitory LCD na proces peroksydacji błon lipidowych krwinek płytkowych. Abstract. Effect of negative electromagnetic radiation on human body is the aim a numerous of studies. The paper presents result in vitro studies of assessing the effect of electromagnetic radiation generated by a display screens on blood platelets lipid peroxidation. (Assessing the effect of electromagnetic radiation generated by a display screens on the human blood platelets.) Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, dialdehyd melonowy, paroksydacja lipidów, monitory Keywords: electromagnetic radiation, malondialdehyde, lipid perovidation, monitors 1. Wstęp Monitory ekranowe wykorzystywane są do prezentacji informacji w postaci graficznej lub tekstowej oraz kontroli wzrokowej informacji wprowadzanych przez użytkownika w czasie pracy z komputerem lub innymi urządzeniami cyfrowymi np. sterownikami PLC. Dotychczas stosowane były monitory z lampą kineskopową CRT (Cathode Ray Tube) - kolorowe lub monochromatyczne. Obecnie monitory CRT zastąpiły monitory z ekranami ciekłokrystalicznymi LCD (Liquid Crystal Display) stanowiącymi integralną część komputerów przenośnych. Badania autorów wykazały, że monitory z ekranami ciekłokrystalicznymi wytwarzają elektromagnetyczne pola niesinusoidalne, z dominującą składową elektryczną o częstotliwości rzędu 1kHz..i natężeniu tej składowej o wartości 150 V/m w odległości 30 cm od ekranu monitora i 220 V/m w odległości 15 cm od tego monitora. Dopuszczalny i nie zagrażający człowiekowi poziom natężenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości od 0.001 do 0.1 MHz nie powinien przekraczać wartości 100[...]

Wpływ odległości od urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne na metabolizm tlenowy wybranych elementów morfotycznych krwi DOI:10.12915/pe.2014.06.036

Czytaj za darmo! »

Skutki oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka są przedmiotem wielu doniesień. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez wybrane urządzenia codziennego użytku na generację wolnych rodników w krwinkach płytkowych człowieka biorąc pod uwagę odległość od urządzenia. Abstract. The results of the influence of electromagnetic radiation on the human body are an object of many works, research, and reports. The work presents the results of in vitro research aimed at the determination of the influence of electromagnetic radiation emitted by selected everyday devices on the generation of free radicals in human blood platelets, considering the distance from the device resulting from their conditions of use. (Influence of the distance from devices emitting electromagnetic radiation to oxidative metabolism of selected morphotic blood element) Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, wolne rodniki, metabolizm tlenowy, środowisko człowieka Keywords: electromagnetic radiation, free radicals, oxygen metabolism, human environment doi:10.12915/pe.2014.06.36 1. Wstęp Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), w zależności od parametrów takich jakich jak częstotliwość oraz natężenie, może w bardzo zróżnicowany sposób oddziaływać na organizmy żywe. Energia pól elektromagnetycznych absorbowana bezpośrednio w organizmie może być przyczyną niepożądanych zmian stanu czynnościowego komórek, narządów, a nawet całego organizmu człowieka. Najbardziej narażonymi na działanie promieniowania elektromagnetycznego są: układ krążenia, układ limfatyczny, układ nerwowy czy też układ wydzielania wewnętrznego [1-3]. Wiele urządzeń wykorzystywanych na co dzień przez człowieka generuje promieniowanie elektromagnetyczne. Zaliczyć do nich możemy: telefony komórkowe, sprzęt AGD czy też sprzęt komputerowy. Szerokie rozpowszechnienie źródeł PEM [...]

The impact of electromagnetic radiation emitted by LCD monitors on selected blood cell counts - in vitro studies DOI:10.15199/48.2017.07.22

Czytaj za darmo! »

Since the experimental confirmation of the existence of electromagnetic waves and their subsequent use, the natural environment of Earth is progressively enriched by the human sources of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation (EMR) is characterized by mutual, orderly and repetitive impact electric and magnetic fields. The electric field (EMF) is caused by the presence of opposite electric charges, or electric voltage. In contrast, the magnetic field is caused by the movement of charge, or electric shock. Natural and manufactured electromagnetic fields accompany man everywhere: at home, at work, while traveling or leisure. Their increasingly intense occurrence is a consequence of the development of various fields of technology. LCD monitors produce non-sinusoidal electromagnetic fields with a dominant electrical component (Fig. 1). Significant are the fields with the frequency of the impulse power supply, with suppressed RLC circuit oscillations, which act as smoothing filters for voltage ripple [2]. Fig. 1. The course of the electrical component of the electromagnetic field emitted by the monitor [1] In the last years a special interest is the influence of magnetic field on the spin states of electrons and resonant absorption of electromagnetic energy. When a result of breakage of the chemical bond in the molecule produced biological couple radical, the reaction can proceed along two lines: the principle of radical recombination and separation on the basis of steam. In the latter case, free radicals are formed which may interact with the molecules of the medium in which diffuse. Selecting one of these ways depends on the relative orientation of the spins of the unpaired radical. The external magnetic field can this mutual orientation change. For biochemical processes involving pairs of radicals include, among others oxidative processes such as lipid peroxidation, or oxidative DNA damage and its repair proces[...]

 Strona 1