Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ GAJEK"

Dyfuzja wodoru w membranie z różnie usytuowanymi przeszkodami


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 333 atomu wodoru górną powierzchnią symulowanego fragmentu membrany oznaczało jego wejście do niej dolną powierzchnią tego fragmentu membrany. Dyfuzja wodoru w membranie polegała na przeskokach atomu wodoru z jednej luki do drugiej w 6 możliwych kierunkach. Prawdopodobieństwa przeskoku we wszystkich kierunkach były jednakowe i wynosiły 1/6. Początkiem każdej symulacji była absorpcja atomu wodoru w losowym miejscu w pierwszej warstwie luk. Desorpcja wodoru z membrany następowała wówczas, gdy atom wychodził na zewnątrz membrany z pierwszej (desorpcja stroną wejściową) lub też ostatniej (desorpcja stroną wyjściową) warstwy luk. Atom, który wyszedł z membrany, już do niej nie wracał. Przeszkody dla dyfuzji stanowiły luki, do których wejście atomu wodoru było zabronione, tzn.: jeśli wylosowany został ruch atomu w miejsce będące przeszkodą, to atom pozostawał dalej na swoim miejscu. W symulacji przyjęto obecność przeszkód tylko w jednej, ściśle określonej warstwie membrany tzn. na jednej głębokości. Założone, równomierne rozmieszczenie przeszkód w tej warstwie przedstawia rys. 1. W przypadku, gdy warstwa z przeszkodami była pierwszą (wejściową) warstwą w membranie, wylosowanie miejsca przeszkody jako miejsca początkowej absorpcji wodoru traktowane było jako nieskuteczna absorpcja i uszczuplało sumaryczną liczbę atomów, jakie wniknęły do membrany. Oddawało to fi - zyczną sytuację, w której wodór mógł się na przeszkodzie elektrochemicznie wydzielać (adsorbować), ale nie mógł do n[...]

Wodór w membranie dwuwarstwowej - symulacja procesów przenikania i desorpcji i ich doświadczalne potwierdzenie


  Stosując komputerową symulację dyfuzji wodoru w dwuwarstwowej membranie zbadano wpływ rodzaju warstwy oraz orientacji membrany na szybkość przenikania wodoru w stanie ustalonym przenikania oraz na szybkość całkowitej desorpcji wodoru z membrany. Stwierdzono, że na podstawie pomiarów przenikania i desorpcji wodoru prowadzonych na membranie z dodatkową warstwą raz po stronie wejściowej a raz po stronie wyjściowej możliwe jest jakościowe określenie, czy warstwa działa jako przepuszczalna pułapka, czy też jako przepuszczalna bariera dla dyfundującego wodoru. Możliwość ta została potwierdzona doświadczalnie na membranie ze stali ferrytyczno-austenitycznej z warstwą azotowaną. Słowa kluczowe: dyfuzja wodoru, symulacja dyfuzji, membrana niejednorodna Hydrogen in a two-layer membrane - simulation of permeation and desorption processes and their experimental verifi cation The infl uence of a type of a layer and an orientation of a membrane on a hydrogen permeation rate in the steady state of permeation and on an overall hydrogen desorption rate was studied using a computer simulation of the diffusion of hydrogen in a two-layer membrane. It was found that on the base of experiments with various orientations of the membrane (with the additional layer at the entry or at the exit side of the membrane) it is possible to determine how does that layer act - as a permeable trap or as a permeable barrier for hydrogen. That possibility was experimentally confi rmed in the case of an austenitic-ferritic stainless steel membrane with a nitride layer. Keywords: diffusion of hydrogen, simulation of diffusion, two-layer membrane ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Modyfi kacja powierzchni metalu poprzez wytworzenie na nim dodatkowej warstwy o odmiennych właściwościach może m.in. istotnie wpłynąć na szybkość wnikania wodoru do metalu oraz na jego tr[...]

Skutki polaryzacji elektrochemicznej stopu zircaloy 4 w 0,1 M NaOH DOI:10.15199/40.2016.3.3


  Stop zircaloy 4 poddano potencjostatycznej polaryzacji w 0,1 M NaOH przy różnych potencjałach elektrodowych. Zbadano wpływ zastosowanego potencjału na przebieg prądu polaryzacji oraz na morfologię i skład powierzchni stopu po polaryzacji (SEM, EDS). Stwierdzono, że polaryzacja anodowa uszczelnia warstwę pasywną lub nawet powoduje wzrost jej grubości. Stosunkowo łagodna polaryzacja katodowa (|i| > 30 μA/cm2) powoduje pokonanie ochronnych właściwości warstwy pasywnej, wyraźny wzrost szybkości wydzielania wodoru oraz powstanie pęcherzy wodorowych i spękań powierzchni stopu. Słowa kluczowe: zircaloy, korozja wodorowa, pasywacja The effects of electrochemical polarization of zircaloy 4 in 0.1 M NaOH Zircaloy 4 was potentiostatically polarized at various electrode potentials in 0.1 M NaOH. The effects of an applied potential on a shape of current curves and on morphology (SEM) and chemical composition (EDS) of a surface region of the alloy were studied. It was found that the anodic polarization seals the passive layer or even causes an increase in the passive layer thickness. A relatively mild cathodic polarization (|i| > 30 μA/cm2) resulted overcome the protective properties of the passive layer. In consequence the rate of hydrogen evolution clearly increased and hydrogen blisters and cracks in the surface of the alloy were formed. Keywords: zircaloy, hydrogen corrosion, passivation.1. Wstęp Stopy cyrkonu (zircaloy’e), ze względu na wysoką odporność korozyjną, słabe pochłanianie neutronów oraz dobre własności mechaniczne w wysokich temperaturach są powszechnie stosowane w energetyce jądrowej, głównie na osłony elementów paliwowych m.in. w najpowszechniejszych obecnie reaktorach jądrowych typu PWR (ciśnieniowy reaktor wodny). Podczas eksploatacji stopy te są poddane działaniu wysokich ciśnień (120÷160 atm) i temperatur (300÷350°C), znajdując się jednocześnie w kontakcie z cyrkulującym medium pierwotnego układu chłodzenia rea[...]

Transport wodoru przez warstwy azotowane na żelazie

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie wodoru przez membrany żelazne z warstwami azotków ’, ( + ’) i , wytworzonymi w procesie kontrolowanego azotowania gazowego. Azotowaną stronę membran ładowano wodorem wydzielanym katodowo stałym prądem z roztworu 0,1 M NaOH, w temperaturze 30oC. Przenikanie wodoru przez membrany azotowane było o 2-3 rzędy wielkości mniejsze od przenikania wodoru przez membranę nieazotowaną. Na podstawie przebiegu przenikania w stanie nieustalonym określono efektywne współczynniki dyfuzji wodoru w azotowanych membranach, a następnie współczynniki dyfuzji wodoru charakteryzujące transport w warstwach azotków ’, ( + ’) i . Transport wodoru był najbardziej utrudniony w zewnętrznej warstwie azotku  [...]

Wpływ rodzaju warstwy azotowanej na żelazie na absorpcję wodoru

Czytaj za darmo! »

Stosując elektrochemiczną technikę detekcji wodoru, zbadano przenikanie i absorpcję wodoru przez membrany żelazne z warstwami azotków ’, (+’) i , wytworzonymi w procesie kontrolowanego azotowania gazowego. Membrany ładowano od strony azotowanej wodorem wydzielanym katodowo stałym prądem z roztworu 0,1 M NaOH, w temperaturze 30oC. Po przerwaniu ładowania, zmierzono szybkość desorpcji wodoru z obydwu stron membrany. Analiza szybkości desorpcji wodoru pozwoliła rozróżnić wodór dyfuzyjny (mobilny) od wodoru pułapkowanego odwracalnie oraz określić ich ilości i rozmieszczenie w membranie. Wodór pułapkowany stanowił główną część pochłoniętego wodoru. Pułapkowanie wodoru było zwiększone przez wydzielenia azotku ’ oraz warstwy azotków ’, (+’) i . Pom[...]

Wpływ obróbki cieplnej na korozyjne zachowanie się stali specjalnych i stopu niklu

Czytaj za darmo! »

Zbadano odporność korozyjną stali specjalnych (AMS 5510 i Dupleks 2205) oraz stopu niklu (Inconel 718) przed i po obróbce cieplnej w próżni w wyższej (1150°C) i niższej temperaturze (750°C) w ciągu 2 godz. Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono w roztworze 0,4 M NaCl + 0,1M Na2SO4, zakwaszonym do pH 3,0. Krzywe polaryzacji były mierzone z szybkością zmian potencjału 1 mV·s-1. Największą odporność korozyjną wykazywał stop niklu Inconel 718, a obróbka cieplna jeszcze bardziej zwiększała tę odporność. Obróbka cieplna uczulała stal Dupleks 2205 na korozję wżerową, zaś stal AMS 5510 po obróbce cieplnej ulegała korozji wżerowej łatwiej niż w stanie surowym. Słowa kluczowe: stale specjalne, korozja, obróbka cieplna The effect of heat treatment on the corrosion behaviour of special steels and nickel alloy Corrosion resistance of special steels (AMS 5510 and Duplex 2205) and nickel alloy (Inconel 718), before and after heat treatment under vacuum at higher (1150°C) and lower temperature (750°C) for 2 h, was investigated. The electrochemical measurements were carried out in a solution of 0.4 M NaCl + 0.1 M Na2SO4 acidifi ed to pH 3.0. Polarisation curves were measured at the potential scan rate of 1 mV·s-1. The corrosion resistance proved to be high for Inconel 718 and the heat treatment improved this resistance additionally. The heat treatment sensitized Duplex 2205 steel for pitting corrosion, and the pitting corrosion of AMS 5510 steel was more intensive before the heat[...]

Elektrochemiczne badania korozji stopu tytanu po obróbce cieplnej w próżni


  Wykonano badania odporności korozyjnej próbek ze stopu tytanu (Ti6Al4V) bez obróbki i po obróbce cieplnej w piecu próżniowym w trzech różnych temperaturach: 700°C, 800°C i 900°C w czasie 1 godziny. Pomiary elektrochemiczne przeprowadzono w roztworze 0,4 M NaCl + 0,1 M Na2SO4, zakwaszonym do pH 3,0. Krzywe polaryzacji były mierzone z szybkością zmian potencjału 1 mV·s-1. Stop tytanu ulegał korozji wżerowej. Przebicie warstwy pasywnej po obróbce cieplnej w temperaturze 900°C i 700°C następowało znacznie szybciej niż w stanie surowym. Lepszą odporność korozyjną zapewniała obróbka stopu w temperaturze 800°C. Słowa kluczowe: stop tytanu, korozja, obróbka cieplna Electrochemical studies of the corrosion of titanium alloy after its heat treatment in vacuum Corrosion resistance studies of titanium alloy (Ti6Al4V) without heat treatment and after heat treatment in a vacuum furnace at three different temperatures: 700°C, 800°C and 900°C, during 1 h, were performed. The electrochemical measurements were carried out in a solution of 0.4 M NaCl + 0.1 M Na2SO4 acidifi ed to pH 3.0. Polarization curves were measured at the potential scan rate of 1 mV·s-1. The titanium alloy underwent pitting corrosion. Breakdown of the passive layer after heat treatment at temperature of 900°C and 700°C followed signifi cantly faster than in the raw state.[...]

Study of hydrogen diffusion in magnesium by the electrochemical permeation method

Czytaj za darmo! »

To directly determine the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium at room temperature (30oC), measurements of hydrogen permeation through the membranes consisting of Pd, Mg and Fe sub-layers were carried out by the electrochemical method. The membranes were charged with hydrogen by cathodic polarization in 0.1 M NaOH. Values of the effective diffusion coeffi cients, characterizing hydrogen transport through the whole membrane, were determined on the basis of the partial build-up and decay permeation transients. Then, knowing the diffusion behaviour of hydrogen in palladium and iron, the diffusion coeffi cient of hydrogen in magnesium was evaluated - - D = 1.9·10-12 m2/s. Keywords: magnesium, palladium, iron, hydrogen, diffusivity, hydrogen permeation Badanie dyfuzji wodoru w magnezie elektrochemiczną metodą przenikania W celu bezpośredniego wyznaczenia współczynnika dyfuzji wodoru w magnezie w temperaturze pokojowej (30oC), stosując metodę elektrochemiczną przeprowadzono pomiary przenikania wodoru przez membrany składające się z podwarstw Pd, Mg i Fe. Membrany były ładowane wodorem wydzielanym katodowo z 0.1 M NaOH. Na podstawie przebiegów częściowego wzrostu i spadku szybkości przenikania określono wartości efektywnego współczynnika dyfuzji, charakteryzujące transport wodoru przez całą membranę. Następnie, znając dyfuzyjność wodoru w palladzie i żelazie, określono współczynnik dyfuzji wodoru w magnezie - - D = 1,9·10-12 m2/s. Słowa kluczowe: magnez, pallad, żelazo, wodór, dyfuzyjność, przenikanie wodoru 1. Introduction Magnesium and its alloys are considered as attractive materials for hydrogen storage due to their high hydrogen capacity, low cost, and light weight. Magnesium forms a hydride MgH2 which provides nominally 7.6 wt.% of hydrogen. Hydrogen diffusion is one of the rate determining steps for absorption/desorption kinetics. However, fundamental data on hydrogen diffusion are scarce and discrepant. This [...]

 Strona 1