Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej BUCZEK"

Wyznaczanie współczynnika wymiany ciepła w procesie chłodzenia zanurzeniowego stali


  W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika wymiany ciepła na powierzchni elementu stalowego chłodzonego przez zanu- rzenie. Do tego celu wykorzystano rozwiązanie odwrotnego problemu brzegowego przewodzenia ciepła. Opracowano modele matematyczne przewodzenia i przejmowania ciepła przez chłodziwo z uwzględnieniem zachodzących w stali przemian fazowych charakterystycznych dla procesu hartowania. Metoda pozwala śledzić szybkość chłodzenia, postęp przemian fazowych, naprężenia oraz wybrane właściwości materiału dla badanego chłodziwa i warunków hartowania. W modelowaniu kinetyki przemian fazowych zastosowano równanie Johnsona- -Mehla-Avramiego-Kołmogorova oraz Koistinena i Marburgera. Podano przykład identyfikacji współczynnika wymiany ciepła, obliczeń numerycznych pola temperatury, przemian fazowych i twardości materiału próbki stalowej chłodzonej w oleju hartowniczym. The paper presents the method to determine heat transfer coefficient (HTC) at the solid liquid interface during immersion steel cooling. The inverse boundary heat conduction problem has been formulated and solved. Mathematical and numerical models of heat transfer have been developed including steel phase transformation occurring in quenching operation. The method allows to trace the temperature, strain, stress and phase transformation in a quenched item. The HTC is estimated for specified material, quenching parameters and quenching fluid used in experiments. The kinetic of phase transformations is described by Johnson-Mehl-Avrami-Kołmogorov and Koistinen-Marburger equations. Results are presented for the performed experimental test including HTC estimation, temperature, phase and hardness distribution in a quenched material. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, hartowanie, przemiany fazowe, rozwiązanie odwrotne Key words: heat transfer, quenching, phase transformation, inverse solution Tablica 1. Skład chemiczny badanej stali (% mas.) Table 1. Chemical composition of th[...]

Wpływ modelu własności gazu na rozkład radiacyjnego strumienia ciepła w piecu przepychowym


  W pracy przedstawiono trójwymiarowy model numeryczny wymiany ciepła w czasie nagrzewania wsadu w piecu przepychowym przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Radiacyjną wymianę ciepła w komorze pieca realizowano opierając się na metodzie stre- fowej. Strumień energii radiacyjnej docierającej do powierzchni nagrzewanego wsadu wyznaczano prowadząc obliczenia jasności w wie- lopowierzchniowym układzie zamkniętym, jakim jest komora pieca przepychowego wypełnionego ośrodkiem emitująco-pochłaniającym. Analizowano wpływ zastosowanego modelu własności gazu na rozkład gęstości strumienia ciepła na długości pieca przepychowego. Three dimensional numerical heat transfer model of the charge heating in the pusher furnace based on finite element method has been presented. The zone method was used in modelling the radiation heat transfer in the furnace chamber. The radiation energy flux which reaches the surface of the hot charge has been estimated from the brightness calculation in multi-surface closed system. The pusher furnace chamber filled with emitting-absorbing medium can be treated as a multi-surface closed system. The influence of the gas model on the variation of the heat flux along the length of the pusher furnace has been analyzed. Słowa kluczowe: promieniowanie cieplne, piec przepychowy, metoda elementów skończonych Key words: radiation heat transfer, pusher furnace, finite element method 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 46 Obliczenia wpływu zastosowanego modelu wła- sności gazu na rozkład gęstości strumienia ciepła na długości pieca przepychowego prowadzono przy użyciu modelu matematycznego radiacyjnej wymiany ciepła opartego na metodzie jasności i stosunków konfiguracji z podziałem pieca na strefy. Dodatkowo uwzględnio- no różne właściwości radiacyjne bryły gazu. Model ten sprzęgnięto z modelem nagrzewania wsadu, stanowiąc jego uzupełnienie o podstawowe mechanizmy wymia- ny ciepła. Do stworzenia modelu numerycznego wyko- r[...]

Weryfikacja technologii nagrzewania kęsisk w procesie wytwarzania szyn

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę zmiany technologii nagrzewania wyrobów podczas produkcji wyrobów szynowych. Celem było poprawienie jakości walcowanych wyrobów połączone z obniżeniem zużycia energii przy zachowaniu niezmienionej wydajności. Efektem pracy jest opracowanie nowych programów nagrzewania wsadu w piecach grzewczych przy obniżonej temperaturze nagrzewania. Praca została wdrożona przynosząc wymierne efekty ekonomiczne. The paper presents the method of verification of charge heating routine in high temperature walking beam furnaces which takes place in the rails production technology. The aims of the work were: increasing the product quality, decreasing energy consumption, keeping the productivity of the mill unchanged. The work resulted in elaboration of the new heating rou[...]

Opracowanie krzywych nagrzewania w piecu pokrocznym z wykorzystaniem systemu Datapaq Slab Reheat System


  W pracy przedstawiono metodykę doboru krzywych nagrzewania w piecu grzewczym o pracy ciągłej. Przeprowadzono pomiar temperatury nagrzewanego wsadu za pomocą urządzenia Datapaq Slab Reheat System celem ustalenia warunków brzegowych wymiany ciepła specyficz- nych dla badanego pieca. Obliczenia nagrzewania wsadu i projektowanie krzywych nagrzewania prowadzono z wykorzystaniem Autorskiego programu komputerowego "Piec 1.0". Methodology of the heating curves designing for charge heating in the walking beam furnace has been presented. Heat transfer boundary conditions has been identified based on charge temperature measurements with the Datapaq Slab Reheat System. Calculations of charge heating was conducted with the developed computer program "Piec 1.0". Słowa kluczowe: nagrzewanie wsadu, krzywe nagrzewania, pomiar temperatury wsadu Key words: charge heating, heating curves, charge temperature measurement.Wstęp. Nagrzewanie wsadu w piecach grzewczych jest istotnym etapem wytwarzania wyrobów drogą przeróbki plastycznej metali. Ze względów jakościo- wych bardzo ważne jest osiągnięcie przez nagrzewany wsad odpowiedniej temperatury w całej objętości [1, 2]. Temperatura w dużej mierze decyduje o płynięciu metalu, strukturze i własnościach wyrobu finalnego. Wskutek nierównomiernego rozkładu temperatury i przemian fazowych w nagrzewanym wsadzie po- wstają naprężenia cieplne. W przypadku przekroczenia granicznej odkształcalności materiału naprężenia pro- wadzą do lokalnych wad materiału, w skrajnych przy- padkach może nastąpić jego pęknięcie. Piece służące do nagrzewania wsadu zazwyczaj opalane są gazem ziemnym, paliwem bardzo drogim i równocześnie należącym do grupy paliw nieodnawial- nych. Badania podjęte w pracy mają na celu bardziej efektywne i oszczędne ich wykorzystanie. Dotyczy to zwłaszcza dążenia do optymalnego prowadzenia proce- su nagrzewania wsadu. Praca miała na celu opracowanie zmiany w tech- ła nologii nagrzewania realizowanej[...]

 Strona 1