Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Janusz TUŚNIO"

Budowa i badania bloków funkcjonalnych układu do wykrywania i lokalizacji położenia linii przesyłowej wysokiego napięcia jako źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę budowy urządzenia do lokalizacji położenia kątowego napowietrznych linii przesyłowych wysokiego napięcia, które są źródłem promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości (50 Hz). Przedstawiono wyniki badań urządzenia, koncentrując się na eliminacji zakłóceń występujących podczas jego pracy. Porównano skuteczność tłumienia zakłóceń przez klasyczny układ LC oraz filtr, w którym do symulacji indukcyjności wykorzystano żyrator. Abstract. The work presents the principle of design of a system for locating the angular position of high-voltage power lines as sources of lowfrequency electromagnetic radiation (50 Hz). The system was tested focusing on the elimination of disturbances occuring during operation. The efficiency of disturbance attenuation o[...]

Uniwersalny programator elektronicznych zapalników czasowych

Czytaj za darmo! »

Podczas współcześnie prowadzonych działań wojennych oprócz typowej amunicji strzeleckiej, artyleryjskiej i rakietowej używane są często wyroby o działaniu pomocniczym, których zadaniem nie jest zabijanie ludzi i nieodwracalne niszczenie sprzętu. Zaliczane są do nich pociski rakietowe o działaniu oświetlającym, pociski służące zakłócaniu pracy radarów poprzez stawianie celów pozornych np. w systemach aktywnej obrony okrętu, czy też wyroby przeznaczone do neutralizacji elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia poprzez wykorzystanie przewodzących prąd włókien kompozytowych (ładunki grafitowe). Rozcalenie wyżej wymienionych wyrobów dokonywane jest często za pomocą elektronicznych zapalników czasowych, programowanych na wyrzutni. Użycie tego rodzaju zapalników podyktowane jest ich niską ceną, łatwością programowania i dużą dokładnością i powtarzalnością działania. Istnieje wprawdzie niebezpieczeństwo zadziałania zapalnika pod wpływem np. silnego wyładowania elektrycznego czy też impulsu elektromagnetycznego, jednakże niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu z tym związane jest niewielkie, ponieważ wyroby takie nie zawierają ładunku materiału wybuchowego kruszącego (trotyl, heksogen itp.). Istniejące niebezpieczeństwo może być istotnie zredukowane poprzez użycie drugiego stopnia zabezpieczenia tych zapalników (np. mechanicznego lub chemicznego). Istnieją różne sposoby programowania takich zapalników, z których ważniejsze to: - programowanie pakietem impulsów, których liczba warunkuje bezpośrednio czas opóźnienia zapalnika (licznik w zapalniku zliczający do tyłu), - programowanie pakietem impulsów wstępnych; liczba impulsów potrzebnych do uzupelnienia do pełnej pojemności znajdującego się w zapalniku licznika binarnego lub dziesiętnego warunkuje czas zadziałania zapalnika, - programowanie pojedynczym impulsem o czasie związanym bezpośrednio z czasem opóźnienia (zadziałania) zapalnika lub też impulsem o czasie trwa[...]

Elektroniczny zapalnik czasowy z zabezpieczeniem przeciążeniowo - czasowym

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono zasadę działania i budowę elektronicznego opóźniacza wchodzącego w skład programowanego zapalnika czasowego przeznaczonego do pracy w niewielkich pociskach rakietowych. Zapalnik po niezbędnych modyfikacjach może być programowany pojedynczym impulsem o czasie trwania powiązanym z czasem opóźnienia zapalnika. Układ wyposażono w zabezpieczenie o działaniu przeciążeniowo - czasowym. Abstract. The paper presents the design and principle of operation of an electronic delay system in a programmable time fuze to be used for small missiles. After modification, the fuze can be programmed using a single pulse whose whose duration is dependent on the fuze delay time. The system was equipped with an overload-time protection device. (An electronic time fuze with an overload-time protection device). Słowa kluczowe: pocisk rakietowy, zapalnik, zabezpieczenie Keywords: missile, fuze, protection device Wstęp Przez kilkaset lat rozwoju techniki wojskowej niemal wszystkie istotne zespoły amunicji budowano wykorzystując elementy mechaniczne, pirotechniczne czy chemiczne. Postęp w dziedzinie elektroniki doprowadza stopniowo do wypierania niektórych bloków funkcjonalnych, z których wymienić można opóźniacze zapalników, samolikwidatory czy też układy startu. Zbudowane z elementów elektronicznych opóźniacze zapalników charakteryzują się dużą dokładnością i powtarzalnością nastaw, niewielkimi kosztami produkcji i prostotą obsługi. Elektroniczne zapalniki czasowe mogą być programowane na wyrzutni pojedynczym impulsem lub pakietem impulsów, istnieje też możliwość programowania takiego zapalnika (np. amunicji przeciwlotniczej) w chwili opuszczania przewodu lufy przez pocisk; układ automatycznego pomiaru prędkości wylotowej pocisku oraz dalmierz i inne urządzenia lokalizacyjne przekazują dane dotyczące prędkości pocisku, parametrów ruchu celu i inne niezbędne informacje, zainstalowany w systemie komputer dokonuje niezbędnych przel[...]

Konstrukcja układu do wyznaczania czasu rozbiegu i prędkości obrotowej wybranych mechanizmów specjalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasadę działania i budowę układu przeznaczonego do pomiaru czasu rozbiegu mechanizmu specjalnego poddanego przyspieszeniu poprzez wymuszony przez wirującą masę quasiskokowy przyrost prędkości kątowej. Przedstawiono także sposoby pomiaru wartości chwilowej prędkości obrotowej oraz prędkości w stanie ustalonym. Zaproponowany układ przeznaczony jest do badań odporności na narażenia mechaniczne stosowanych w technice wojskowej i cywilnej różnorakich mechanizmów precyzyjnych. Abstract. The paper presents the principle of operation and design of the measurement of time allocated to run a special mechanism has undergone accelerated through the swirling mass forced to drastically increase the angular velocity. It also describes ways of measuring the instantaneous speed and velocity in steady state. The proposed system is designed for testing resistance to mechanical exposure technique used in a variety of military and civilian precision mechanisms. (The design for the determination of run time and speed of selected special mechanisms). Słowa kluczowe: miernictwo dynamiczne, czas rozbiegu. Keywords: surveying dynamic, run time. Wstęp Kluczowym mechanizmem pocisków rakietowych a zwłaszcza przeciwlotniczych i przeciwpancernych jest zapalnik, w którego skład wchodzi wiele wrażliwych elementów konstrukcyjnych takich jak koła zębate, łożyska, sprężyny oraz inne różnego rodzaju pary kinematyczne. Są to elementy, które mogą być podatne na oddziaływanie czynników klimatycznych a także wszelkiego rodzaju narażenia o charakterze mechanicznym takie jak przeciążenia i udary [1, 2]. Sam proces startu rakiety stanowi narażenie dla układów mechanicznych i elektronicznych głównie z powodu znacznych przyspieszeń. Ze względu na bezpieczeństwo operatora wystrzeliwanego z ręcznej wyrzutni np. pocisku przeciwlotniczego pierwsza faza lotu rakiety wywołana jest przez silnik startowy, którego zadaniem jest odrzucenie rakiety na bezpieczną [...]

Trójfazowy zasilacz prądu zmiennego 3 × 2,5 kW


  Badania modelowe dotyczące procesów spalania, a zwłaszcza tlenia i toksyczności powstających przy tym związków, wymagają precyzyjnego określenia i dostarczenia mocy przypadającej na jednostkę powierzchni (W/m2). Dostarczona moc musi być niezmienna w czasie podczas podlegającego badaniom procesu lub też być nastawiana zgodnie z opracowanym algorytmem [5, 6]. Zapotrzebowanie na moc podczas takich badań jest jak na warunki laboratoryjne znaczne i w skrajnych warunkach dochodzi do kilkunastu kW. Jest zrozumiałe, że przy tak narzuconych warunkach zasilanie takiego stanowiska prądem przemiennym pobieranym z jednego przewodu fazowego już przy mocach rzędu 5 kW jest znacznie utrudnione, chociażby ze względu na istniejące zabezpieczenia i przekroje przewodów. Również asymetria spowodowana nadmiernym poborem prądu z jednego przewodu fazowego przy braku obciążenia pozostałych jest niekorzystna, dlatego też celowe jest równomierne rozłożenie mocy pobieranej na poszczególne fazy sieci zasilającej. Z warunków dotyczących sposobu prowadzenia badań wynika, że do poszczególnych segmentów grzejnych powinna być dostarczona taka sama moc, co w pewnych przypadkach zapobiega powstawaniu niepożądanych naprężeń i odkształceń próbki. W prezentowanym opracowaniu przedstawiono zasadę działania i budowę laboratoryjnego, trójfazowego regulatora napięcia lub mocy, przeznaczonego do zasilania oporowych elementów grzejnych w stanowiskach do badania procesów fizykochemicznych, zachodzących w procesach powstawania pożarów. Budowa i zasada działania zasilacza W prezentowanym zasilaczu regulacja napięcia odbywa się równocześnie w trzech kanałach (fazach), prowadząc do stabilizacji napięcia w obciążeniu każdej fazy na określonym, zadanym poziomie [1]. Zgodnie[...]

Pokładowy sygnalizator ostrzegający przed zbliżaniem się do napowietrznej linii przesyłowej wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono budowę przeznaczonego do instalowania na pokładzie obiektu latającego elektronicznego układu ostrzegającego o obecności w pobliżu linii przesyłowej wysokiego napięcia oraz sygnalizującego zbliżanie się lub oddalanie od niej. Działanie urządzenia polega na wykrywaniu pola elektrycznego emitowanego przez napowietrzne linie przesyłowe, eliminacji występujących zakłóceń oraz wzmocnieniu wykrytego sygnału, który następnie steruje pracą sygnalizatora akustycznego i optycznego. Abstract. The paper presents the construction, intended for installation on board a flying object with an electronic warning system in the presence of nearby high-voltage transmission line and a tone approaching to or out from it. Operation of this equipment relies on the detection of electric fields emitted by overhead transmission lines, the elimination of existing distortions and strengthening the detected signal, which then controls the work of sounder and optical. (On-board siren warning against approaching the overhead high voltage transmission lines). Słowa kluczowe: wykrywanie, linie przesyłowe, promieniowanie elektromagnetyczne. Keywords: detection, transmission lines, electromagnetic radiation. Wstęp Zapoczątkowany w XIX wieku przyspieszony rozwój cywilizacji w znacznym stopniu opiera się na wykorzystaniu energii w różnorodnych postaciach, która służy do oświetlenia, zasilania maszyn i urządzeń technicznych czy też ogrzewania pomieszczeń. Znaczącą część tej energii stanowi energia elektryczna, wytwarzana w elektrowniach zawodowych i rozprowadzana poprzez sieć linii przesyłowych wysokiego napięcia do dużych odbiorców takich jak przemysł, kolej czy kopalnie oraz po obniżeniu napięcia dostarczana do odbiorców indywidualnych i małych przedsiębiorstw. Znaczne koszty budowy podziemnych instalacji kablowych powodują, że niemal całość energii elektrycznej rozprowadzana jest za pośrednictwem linii napowietrznych. Ze względu na znaczne rozmiar[...]

Układ do wyznaczania energii kinetycznej pocisków o niewielkiej prędkości


  Produkowana amunicja strzelecka, artyleryjska i pociski rakietowe podlegają bardzo wszechstronnym badaniom, w których podstawowymi parametrami jest prędkość i energia kinetyczna wyrobów [3]. Metodyka badań i warunki odbioru wspomnianych wyrobów zostały opracowane i dość rzadko podlegają modyfikacjom. Cechą charakterystyczną wymienionych wcześniej wyrobów jest znaczna prędkość wylotowa (rzędu kilkuset m/s) i znakomita powtarzalność toru lotu, co sprzyja pewnym uproszczeniom budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. W ostatnich kilkunastu latach pojawiło się wiele wyrobów cywilnych o zasadzie działania amunicji strzeleckiej, których prędkość wylotowa i energia kinetyczna są niewielkie, konstrukcja pocisku sprawia, że tor lotu jest w niewielkim stopniu powtarzalny. Wyrobami tymi są na ogół wystrzeliwane ze służącej zabawie i działaniom sportowym broni pociski z tworzyw sztucznych, których szkodliwe działanie na człowieka w przypadku trafienia musi być zminimalizowane, stąd też normy określające energię kinetyczną tych wyrobów są dość ostre, a dopuszczenie do sprzedaży wyrobu uzależnione jest od pozytywnego wyniku badań certyfikujących. Odbiegający od ostrołuku kształt tych wyrobów sprawia, że tor ich lotu jest w znacznym stopniu przypadkowy, skąd trudność dokonania pomiaru prędkości za pomocą dwóch bramek optoelektronicznych. Również w technice wojskowej istnieją wyroby, których prędkości wylotowe są niewielkie, kształt pocisku odbiega od ostrołuku, a tor lotu jest w pewnym stopniu przypadkowy. Przykładowo są to niewielkie pociski rakietowe imitatorów desantu skoczków spadochronowych lub też uwalniane z lotniczych bomb kasetowych kasety zawierające włókna służące obezwładnianiu (zwieraniu) linii przesyłowych wysokiego napięcia. W pracy przedstawiono zasady wyznaczania prędkości wylotowej i energii kinetycznej wymienionych wcześniej wyrobów oraz konstrukcję układu pomiarowego służącego tym celom. Zasady pomiarów prędkości i ener[...]

Dwufunkcyjny wzmacniacz pomiarowy do współpracy z mostkami tensometrycznymi i termistorowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę działania i budowę układu wzmacniacza pomiarowego przeznaczonego do współpracy z mostkowymi układami pomiarów odkształceń, naprężeń, sił i temperatur. Praca wzmacniacza odbywa się w dwóch trybach: jako klasycznego wzmacniacza napięć stałych oraz wzmacniacza z przetwarzaniem. Wzmacniacz został wyposażony w układ automatycznego ustawiania stanu początkowego lub zerowania napięcia wyjściowego. Abstract. The article presents the principle of operation and design of the measuring amplifier designed for use with bridged systems of measurement of deformation, stress, strength and temperature. Amplifier operation is performed in two modes: as a classic amplifier and a DC voltage amplifier with processing. The amplifier is equipped with an automatic setting of the initial state or zero output voltage. (Dual function measuring amplifier for use with load cell and thermistor bridges). Słowa kluczowe: siły, temperatura, mostki pomiarowe. Keywords: force, temperature, bridge amplifiers. Wstęp W warunkach zautomatyzowania wielu procesów technologicznych i pomiarowych w różnych dziedzinach techniki istotnym zagadnieniem staje się szybkość pomiaru, jego prostota oraz łatwość i szybkość obsługi układów pomiarowych. Uwarunkowania te doprowadziły do znacznego rozpowszechnienia pomiarów różnych wielkości fizycznych metodami elektrycznymi. Metody te umożliwiają wykonanie szybkich pomiarów z możliwością rejestracji ich wyników i obróbki bez udziału człowieka. Stosunkowo często metodami elektrycznymi dokonywane są pomiary temperatur i odkształceń materiałów, dla których wielkościami pochodnymi są naprężenia, siły, momenty gnące i skręcające czy też ciśnienia [1]. Pomiary temperatur dokonywane są różnymi metodami, w tym za pomocą pojedynczych termistorów i mostków termistorowych. Pomiary sił i wielkości pochodnych dokonywane są najczęściej za pomocą mostków tensometrycznych. Wprawdzie przygotowanie badań z wykorzystanie[...]

Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych


  Większość wykonujących ruch obrotowy zespołów maszyn może być zamodelowanych jako układy dyskretne, składające się z punktów materialnych i brył doskonale sztywnych (elementy inercyjne) połączonych elementami odkształcalnymi (bezmasowymi), obdarzonych sprężystością i tłumieniem [1]. Parametry tak zamodelowanych rzeczywistych układów mechatronicznych w postaci masy, momentów bezwładności, sprężystości i tłumienia mają wpływ na właściwości dynamiczne (charakterystyki przejściowe) obiektu badań oraz na jego ruch względem elementu napędzającego w stanie ustalonym. Skutkiem istnienia wymienionych czynników mogą być drgania obiektu podczas procesu przejściowego (rozruchu i hamowania) a także podczas pracy. Występowaniu tych zjawisk zapobiega odpowiedni dobór relacji pomiędzy sprężystością, tłumieniem i momentem bezwładności tak, by projektowany układ mechatroniczny zamiast członu oscylacyjnego stawał się członem inercyjnym, najczęściej drugiego rzędu. Wspomniane działanie nie zapobiega jednak przesunięciu fazowemu pomiędzy wirującym elementem napędzającym (silnikiem) a odbiornikiem energii. Przesunięcie fazowe ma istotne znaczenie w eksploatacji odpowiedzialnych i precyzyjnych urządzeń, a szacunkowe obliczanie jego wartości nie zawsze jest wystarczające, chociażby ze względu na tłumienie układu, które w różnych warunkach klimatycznych oraz z upływem czasu ulega zmianom. W układach mechatronicznych o dużej sztywności kąty wzajemnego przemieszczenia (skręcenia), a tym samym przesunięcia fazowego wirujących, obciążonych momentem elementów maszyn są niewielkie (rzędu ułamka stopnia), a ich pomiar może odbywać się za pomocą klasycznych mostków tensometrycznych. Istotny problem stanowi przekazanie sygnału różnicowego (o wartości rzędu pojedynczych miliwoltów lub mniej) z wirujących elementów maszyn do układu obróbki. Ze względu na znaczne zakłócenia układów komutacji stosowane są wtedy między innymi telemetryczne układy transmisji danyc[...]

 Strona 1