Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZAK"

Jeziora osuwiskowe w Karpatach - perspektywy ich ochrony DOI:10.15199/2.2015.1.2


  Karpaty są obszarem szczególnie narażonym na działalność ruchów masowych, zwłaszcza osuwisk. W polskich Karpatach (19 600 km²) zarejestrowano ponad 95% spośród wszystkich osuwisk odnotowanych w Polsce, a ich liczba może sięgać nawet 50 tys. W wielu przypadkach uruchomienie osuwisk prowadzi do powstania jezior osuwiskowych. Rozróżnia się dwa typy jezior o genezie związanej z osuwiskami. Pierwszy obejmuje jeziora zaporowe, które powstają przez przegrodzenie jęzorem osuwiskowym koryta potoku. Tworzy się wtedy jezioro zaporowe. Drugi rodzaj jest następstwem wypełnienia wodą obszarów bezodpływowych, występujących wewnątrz osuwiska. Formy te ze względu na atrakcyjność turystyczną i wartość ekologiczną często są chronione. Możliwości ochrony tego typu obiektów przyrodniczych daje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [11]. Wedle jej zapisów celem ochrony przyrody jest m.in. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, ochrona walorów geologicznych, a także zachowanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. Cele te bezpośrednio bądź pośrednio mogą być spełniane w przypadku jezior osuwiskowych. przez ustanowienie dla nich in-dywidualnych form prawnej ochrony bądź przyłączanie ich do większych powierzchniowo obszarów chronionych. Dotychczas problematyka badawcza, dotycząca występowania jezior osuwiskowych w polskich Karpatach, była poruszana w literaturze marginalnie. Pojedyncze informacje o występowaniu jezior osuwiskowych w rejonie Babiej Góry pojawiały się już w XVIII w. Jednakże były one bardzo szczątkowe [9]. Natomiast od początku XX w. zaczęły się pojawiać, zwłaszcza w literaturze krajoznawczej, znacznie bardziej rozbudowane ich opisy. Największy wkład do ich poznania poczyniony został w drugiej połowie XX w., za sprawą Tomasza Nowalnickiego [5], [6], [7], który publikował, głównie na łamach "[...]

 Strona 1