Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam KOWALCZYK"

Zastosowanie warunkowego uśredniania sygnałów do pomiaru opóźnienia transportowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie warunkowego uśredniania sygnałów do wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami eksperymentów. Abstract. The article presents the application of conditional averaging of signals. The conditional averaging is used to obtain the transportation delay between random signals. The estimation of selected metrology properties for proposed statistic models was done. The theoretical relations were compared with practical results.. (The application of conditional averaging of signals to obtain the transportation delay) Słowa kluczowe: pomiary opóźnienia transportowego, warunkowe uśrednian[...]

Conditional averaging models of exponentially correlated data DOI:10.15199/48.2016.09.67

Czytaj za darmo! »

The article investigates a real model of exponential correlation which is obtained by signals with a limited band with features of white noise passing through physical inertial systems. In the investigated models, the subsequent conditionally averaged implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a random sign are significantly correlated, while the implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a given sign can be practically considered as uncorrelated. Such a method of conditional averaging can be recommended in practical applications. Streszczenie. W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych. (Modele warunkowego uśredniania danych skorelowanych wykładniczo). Keywords: random signal, exponential correlation function, conditional averaging. Słowa kluczowe: sygnał losowy, wykładnicza funkcja autokorelacji, warunkowe uśrednianie. Introduction The correlation of signals and measurement data impedes the estimation of their statistic characteristics. In the majority of existing metrological documents and recommendations intended for use the influence of data correlation is most often not taken into account. Many authors point out in their specialist publications (e.g. [1-3]) to the necessity of accounting for the influence of autocorrelation in the evaluation of measurement uncertainty. The exponential shape of the autocorrelation function is a relatively prevalent model in the processing and description of analogue stoch[...]

Phase shift measurement method using conditional averaging of the delayed signal module DOI:10.15199/48.2016.11.28

Czytaj za darmo! »

A measurement method of sine voltage phase shift disturbed with noise using conditional averaging of the delayed signal module was proposed. The advantages of the proposed principle were indicated. The results of basic experiments confirming the obtained theoretical results were also provided. Streszczenie. Zaproponowano metodę pomiaru przesunięcia fazowego napięcia sinusoidalnego zakłóconego szumem, wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Podano i analizowano modele teoretyczne pomiaru. Pokazano korzystne cechy zaproponowanej zasady. Zamieszczono wyniki podstawowych eksperymentów potwierdzające uzyskane wyniki teoretyczne. (Metoda pomiaru przesunięcia fazowego z zastosowaniem warunkowego uśredniania modułu sygnału opóźnionego). Keywords: phase shift, additive disturbances, conditional averaging of signals. Słowa kluczowe: przesunięcie fazowe, zakłócenia addytywne, warunkowe uśrednianie sygnałów. Introduction The methods of measuring the phase shift expected value using phase processing into a time interval use information about the phase on the basis of only two signal values in their time implementations. Such a way of measuring does not eliminate the impact on the result of the measurement of random disturbances or distortions of the analysed sine wave signals. For periodic signals as well as for repetitive transitional ones distorted by noise, an improvement in signal-to-noise ratio and the extraction of the useful signal from the noise along with an evaluation of its parameters can be obtained by using integral methods of statistical signal processing, and in particular the correlation techniques and signal averaging in the field of time and frequency, as well as approximation algorithms [1-6]. One of the directions in research and application in this area of metrology is the use of conditional signal averaging [7-9]. The principle of phase shift measurement In the signal processing model with perio[...]

Niepewność standardowa oceny funkcji korelacji wzajemnej wyznaczanej metodą warunkowej wartości średniej modułu sygnału

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej  xy   skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502   xy    1 . Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego. Abstract. The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation  xy  . It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502   xy    1 . (Standard uncertainty evaluation of the cross-correlation function obtained using conditional average value of signal’s absolute value). Słowa kluczowe: sygnały przypadkowe, korelacja wzajemna, warunkowe uśrednianie, niepewność standardowa. Keywords: random signals, cross-correlation, conditional averaging, standard uncertainty. Wstęp Estymacja funkcji korelacyjnych i ocena skorelowania danych są ważnymi, często występującymi i aktualnymi operacjami w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych [1, 2, 6 - 10]. Najczęściej w celu otrzymania estymatorów funkcji korelacji stosowane są metody bezpośrednie: iloczynowa i znakowa oraz metoda wykorzystująca DFT [1, 2, 6 - 8]. Unormowaną funkcję korelacji wzajemnej (FK) dla stacjonarnych centrowanych sygnałów x(t) i y(t) o wariancjach 2  x , 2  y określa wyrażenie: (1)   xtyt dt T lim T x y T xy     0 1 1      . W praktyce pomiarowej wyznacza się estymatory funkcji danej zależnością (1). W pra[...]

Analiza przyczyn zakłóceń pomiaru ClO2 na przykładzie gminnej Stacji Uzdatniania Wody

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasady oraz problemy związane z pomiarem dwutlenku chloru (ClO2), który jest podstawowym parametrem optymalnej dezynfekcji wody z zastosowanie tego rodzaju utleniacza. Na opisywanym obiekcie po montażu czujnika ClO2 nastąpił problem z zakłóceniami niewiadomego pochodzenia, które powodowały generowanie fałszywych alarmów o przekroczeniu dopuszczalnej wartości chloru. Praca przedstawia drogę dochodzenia do ustalenia przyczyny zakłóceń, sposób ich wyeliminowania i porównuje rzeczywiste zarejestrowane dane. Abstract. The paper presents the rules and the problems associated with the measurement of chlorine dioxide (ClO2), which is a fundamental parameter of optimal water disinfection when such an oxidant is used. When ClO2 sensor was installed on the described object a problem with disturbances of unknown origin, which caused false alarms about the exceeding of the permissible value of chlorine, appeared. The paper presents the way of the investigation to determine the cause of disturbances, shows how to eliminate them, and compares the real recorded data. (An analysis of the causes of disturbance in measurement of ClO2 on the example of Water Treatment Plant). Słowa kluczowe: pomiar dwutlenku chloru, dezynfekcja wody, separator powietrza, analiza pomiarów. Keywords: measurement chlorine dioxide, water disinfection, air separator, measurement analysis. Wstęp Głównym celem procesu uzdatniania wody zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2010 roku [1] jest dostarczenie do konsumentów wody zdatnej do spożycia, tzn. spełniającej wymogi fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w ww. rozporządzeniu. Wymagana jakość wody prze-znaczonej do spożycia przez ludzi jest najważniejszym zadaniem eksploatacyjnym przedsiębiorstwa wodociągowego. Parametry określone w ww. rozporządzeniu kontrolowane są przez odpowiednie organy Inspekcji Sanitarnej, a ich przekro[...]

Time delay measurement method using conditional averaging of the delayed signal module DOI:10.15199/48.2016.09.66

Czytaj za darmo! »

The paper presents a method of determining time delays of random signals using conditional averaging of the delayed signal module. An evaluation of selected metrological properties was prepared for the proposed statistical models of extreme characteristics. The theoretical relations were compared with the results of modelling and measurements. Streszczenie. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami modelowania i pomiarów. (Metoda pomiaru opóźnienia wykorzystująca warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego). Keywords: random signals, conditional averaging, transportation time delay estimation. Słowa kluczowe: sygnały losowe, warunkowe uśrednianie, estymacja czasu opóźnienia transportowego. Introduction In the measurement of delay time of random signals one employs statistical methods for the analysis of signals, most often the cross-correlation function [1]. Other less common methods used in the field of time include difference functions [4, 5], the cross-correlation method with the use of the Hilbert transform [2], and methods based on conditional averaging of signals [6-9]. This paper presents the results of selected research into the metrological properties of the method using the function of the conditional expected value of the delayed signal module (CAEV). The principle of generating random signals with transport delay is shown in Figure 1. Fig.1. The principle of the generation of signals in the measurement of transport delay: l - the distance between the sensors; v - velocity of the object [8] In matters concerning time delay estimation in measurement technique (such as detection of interference sources, measurements of transport parameters) the relat[...]

 Strona 1